Căutare

România-Bucureşti: Electricitate

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea de Transport București STB S.A.
1589886
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1
Bucureşti
7000
Dicran Daniel Costache
+40 213074131
gabriela.delegeanu@stbsa.ro, emanuela.jugureanu@stbsa.ro, cristina.ivan@stbsa.ro, dicran.costache@stbsa.ro
+40 213074555
www.stbsa.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Energie electrică
1589886 /2019/AA 004 01
Achizitionarea de energie electrica de joasa si medie tensiune, pentru urmatorii consumatori electrici: tractiune electrica urbana cu tramvaie si troleibuze si unitatile STB cu racordare la medie tensiune si joasa tensiune. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde numai solicitarilor transmise in termenul stabilit.
45417914.86
Unitatile STB S.A. situate pe teritoriul Municipiului Bucuresti.
Achizitionarea de energie electrica de joasa si medie tensiune, pentru urmatorii consumatori electrici: tractiune electrica urbana cu tramvaie si troleibuze si unitatile STB cu racordare la medie tensiune si joasa tensiune.
Componenta calitativa
5
95
12
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73, 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Toti operatorii economici vor prezenta si declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 (Formularul 4) impreuna cu DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
4) alte documente edificatoare, dupa caz. Informatiile cuprinse de aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii. La oferta se va depune DUAE (pentru ofertanti, subcontractanti, asociati, terti sustinatori, daca este cazul), angajament ferm al tertului sustinator (daca este cazul) din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.
Persoanele ce deţin funcţii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
1) Creci Andrei-George — director general;
2) Marian Mitroi — director economic;
3) Emanuela Jugureanu — director Achizitii;
4) Sicoe Aurel-Mihai — director Transport si Mentenanţă;
5) Savu Ileana — inginer sef Divizia Tehnica;
6) Nicolau Florin Ivanciu — sef Serviciu Juridic Contencios;
7) Cretu Gabriela — sef birou — Birou Contracte si Avize de Legalitate;
8) Antonescu Viorel — consilier juridic — Birou Contracte si Avize de Legalitate;
9) Dumbrava Emanuela — consilier juridic — Birou Contracte si Avize de Legalitate;
10) Ambrus Lavinia — consilier juridic — Birou Contracte si Avize de Legalitate;
11) Mogos Catalina — consilier juridic — Birou Contracte si Avize de Legalitate;
12) Vlad Verginica — consilier juridic — Birou Contracte si Avize de Legalitate;
13) Sandu Doru — consilier juridic — Birou Contracte si Avize de Legalitate;
14) Borcea-Popa Iulia — consilier juridic — Birou Contracte si Avize de Legalitate;
15) Rada Adriana — consilier juridic — Birou Contracte si Avize de Legalitate;
16) Andrei Amalia Eugenia — sef Serviciu Tehnic;
17) Ganea Dan — sef Birou Infrastructura Parc Vehicule — ST;
18) Pirjol Laurentiu Andrei — inginer Serviciu Tehnic;
19) Opran Dorian — şef Serviciul Mecano-Energetic;
20) Dragut Stefan Marius — sef Birou Energetic;
21) Orasanu Iulian — inginer Birou Energetic;
22) Toma Iulian — expert Achizitii SPAAS;
23) Scripcaru Cristian Cornel — expert Achizitii SPAAS;
24) Delegeanu Gabriela Cecilia — sef Serviciu SPAAS;
25) Ivan Cristina-Irina — sef Serviciu Contractare-Derulare;
26) Costache Dicran-Daniel — sef Birou Contracte;
27) Tudoran Oana-Mirela — expert Achizitii-Contracte;
28) Suciu Ana-Maria Ruxandra — expert Achizitii-Contracte;
29) Rusu Ileana-Aurelia — expert Achizitii-Contracte;
30) Zanfir Cristian — inginer Contracte;
31) Tanasescu Liana Cristina — sef Birou Contabil.
Persoanele care aproba bugetul sunt directorul general si directorul economic.
1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Garantia de participare = 231 631 RON. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea entitatii contractante. Mod de constituire: virament bancar sau instrument de garantare, irevocabil, emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat ori de o societate de asigurari, in conditiile legii; lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante, doar pentru sume pana la 5 000 RON. In cazul instrumentelor de garantare, se vor mentiona in cuprinsul acestora, sumele aferente fiecarui lot in parte. Contul bancar al entitatii contractante: RO50BRDE410SV84247194100, deschis la BRD Agentia Stirbei Voda–Buc. Dovada constituirii garantiei de participare se ataseaza in SEAP la sectiunea „Documente de calificare”, pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii:
(a) si-a retras oferta, în perioada de valabilitate a acesteia,
(b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.
Garantia de participare se elibereaza conform art. 44 din HG 394/2016. In vederea restituirii garantiei ofertantul va comunica la STB S.A. — SCD nr. de cont si banca unde se vor vira banii si denumirea procedurii. Echivalenta pentru garantia depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 2 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA si se va constitui conform art. 46 din HG 394/2016. Pentru sume reduse ca valoare garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea sumei la casieria STB. Garantia de buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-04-09
15:00
2019-07-09
2019-04-09
15:00
In SEAP.
Va fi considerata cea mai buna oferta cea care prezinta pretul total (fara TVA) cel mai scazut, pentru cantitatea maxima de produse din Anexa 1 — model acord-cadru.
Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea „Intrebari” din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SICAP), fara afectarea ofertelor clasate pe locurile anterioare. In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici se va accesa link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele pentru procedurile de contestare sunt cele prezentate in Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Societatea de Transport București STB S.A. — Serviciul Juridic Contencios
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
București
010861
+40 213074000
www.stbsa.ro
2019-03-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.