Căutare

România-Otopeni: Lucrări de construcţii de piste de rulare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   OTOPENI
   Mar 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Națională Aeroporturi București S.A.
RO26490194
Calea Bucureștilor nr. 224E
Otopeni
075150
Claudia Georgescu
+40 212041293
claudia.georgescu@cnab.ro, mihai.copoeru@cnab.ro, 
+40 212041976
www.cnab.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de proiectare (DTAC, PT+DDE) și lucrări de execuție „Reabilitare cale de rulare Delta cu ridicarea PCN-ului la nivelul PDA1 (inclusiv intersecţia Delta-Pap [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
26490194_2019_PAAPD1060081
Achizitia este conceputa pentru un singur contract de lucrari complexe ce cuprinde atat executia de lucrari, cat si servicii de proiectare (DTAC, PT+DDE) pentru realizarea lucrarilor de reabilitare a caii de rulare Delta cu ridicarea PCN-ului la nivelul PDA1 (inclusiv intersecţia Delta-Papa-Charlie şi supralărgiri în zonele de inflexiune) si a instalatiilor de balizaj aferente, acestea fiind necesare a fi executate in mod unitar.
26910262
Calea Bucureștilor nr. 224E, Aeroportul International „Henri Coanda" Bucuresti, AIHCB.
Valoarea estimata fara TVA: 26 910 262,00. Moneda: RON.
(a) Valoarea estimata a serviciilor de proiectare (DTAC, PT + DDE, inclusiv asistența tehnică pe perioada executiei lucrărilor si obtinere avize, autorizatii): 150 840,00 RON, exclusiv TVA, respectiv:
— Valoarea estimată pentru DTAC, PT + DDE, inclusiv obținere avize, autorizații 93 512,00 RON, exclusiv TVA,
— Valoare estimată pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor 57 328,00 RON exclusiv TVA,
(b) Valoarea estimată a lucrarilor de execuție: 26 759 422,00 RON, exclusiv TVA, din care:
— Valoarea estimata a lucrarilor de executie pentru realizarea instalatiilor de balizaj in suma de 3 485 732,00 RON fara TVA,
— Valoarea estimata a lucrarilor de executie in suma de 23 273 690,00 RON fara TVA.
Durata efectiva de realizare a activitatilor incluse in contract: maxim 8 luni, din care:
— Perioada de proiectare — 2 luni (inclusiv obtinere avize si autorizații),
— Perioada de executie — 6 luni,
— Perioada de garantie — minim 5 ani, respectiv 60 de luni.
Valabilitate contract: 68 luni.
Perioada de garantie a lucrarilor suplimentara fata de cea minim acceptata. Entitatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta o perioada de garantie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
15
Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de instalatii balizaj aeroportuar pentru constructii in cadrul unor contracte de elaborare si/sau actualizare si/s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Experienta detinuta in pozitia de inginer proiectant de poduri si/sau inginer proiectant in cadrul unor contracte de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Experienta detinuta in pozitia de manager proiect si/sau director proiect si/sau coordonator proiect si/sau adjunct director proiect si/sau adjunct manager proiect [...]detalii pe www.e-licitatie.ro
5
70
68
Contractul este finantat din surse proprii.
Cerinta 1.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016
Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta 2.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 conform Legii nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire: scompleta cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73, conform Legii nr. 99/2016.
Persoanele cu functii de decizie sunt urmatoarele:
— Gabriel Stoe — Director General,
— Cristinel Fănel Smadu — Director General Adjunct Operatiuni Aeroportuare si Intretinere Infrastructura,
— Dragos Brezeanu — Director Directia Financiar, Contabilitate, Analize Economice Dezvoltare Aeroportuara,
— Mircea Ciucă — Director la Directia Calitate, Siguranta, Mediu, SSM,
— Valentin Iordache — Director Operațional AIHCB,
— Viorel Rosca — Director Operational AIBB-AV,
— Gabriel Bulgaru — Director Direcția Tehnică și Întreținere,
— Mircea Leonard Voinopol — Sef SACS,
— Vlad Martian — Sef Biroul Securitatea si Sanatatea Muncii,
— George Niculie — Sef Serviciul Achiziții,
— Ramona Preoteasa — Director Directia Comercial, Achizitii si Relatii Internationale,
— Laurentiu Nicusor Matache — Sef Serviciul Investitii si Dezvoltare,
— Carmen Radulescu — Director Directia Protocol,
— Valeriu Mihail Florea — Sef Serviciul Managementul Resurselor Tehnice de Securitate,
— Marina Vasilica — Sef Serviciul Financiar,
— Ion Capota — Inspector aeronautic,
— Mircea Serban — Sef Serviciul Managementul Resurselor Operationale,
— Emil Jernoiu — Sef Serviciu Operatiuni Speciale AIBB-AV,
— Mihai Albinescu — Inginer,
— Octavian Laurentiu Stanciu — Sef SSMS,
— Alexandru Dinu — Inspector Securitate si Sanatate in munca SMMSSM,
— Monica Udrea — Expert achiziții Serviciul Achiziții,
— Any Forgach — Inginer,
— Sorin Manglutescu — Inginer,
— Bogdan Podea — Sef Serviciu SACL,
— Liliana Chiric — Sef Serviciu Protocol AIHCB,
— Simona Cristina Gheorghe — Serviciul Protocol AIHCB,
— Victor Harabagiu — Inginer,
— Luisa Capezeanu — Referent de specialitate, Serviciul Achizitii,
— Cristina Maxim — Expert achiziții,Serviciul Achiziții,
— Mihai Copoeru — Expert Achizitii, Serviciul Achizitii,
— Claudia Georgescu — Expert Achizitii, Serviciul Achizitii,
— Mihaela Sturzoiu — Consilier juridic, Serviciul Avizare si Control Legalitate,
— Marius Cocias — Inginer,
— Vasilica Ion — Economist, Serviciul Control Venituri si Facturare,
— Mariana Budes — Consilier juridic,
— Georgeta Hoara — Serviciul Avizare si Control Legalitate,
— Mihaela Daicer — Contabil, Serviciul Control Venituri si Facturare,
— Bogdan Potorac — Sef Serviciu Intretinere Suprafete.
Cerinta 1.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa re [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Se solicita ca media anuala a cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) sa fi fost de minim 26 000 000,00 RON, exclusiv TVA.
Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii privind bilanturile contabile inregistrate la ANAF si/sau alte documente prin care ofertantii isi pot demonstra situatia economica si financiara, precizand numarul si data documentului. Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, in faza de analiza a documentelor support DUAE, ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: bilanturile contabile inregistrate la ANAF, precum si alte documente prin care ofertantii isi pot demonstra situatia economica si financiara, cum ar fi rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic. Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va completa atat de catre ofertanti, cat si daca este cazul, de catre terti sustinatori si subcontractanti. Pentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte, respectiv:
(a) Pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu pentru anul:
— 2015: 1 EUR = 4,4450 RON,
— 2016: 1 EUR = 4,4908 RON,
— 2017: 1 EUR = 4,5068 RON,
(b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro
Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la punctul (a).
Tert sustinator. În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi entităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces, în orice moment, la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţ/terţii susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Cerinta 1. Pentru demonstrarea experientei similare in domeniul proiectarii, ofertantul va dovedi, in baza a minim 1 contract sau maxim 3 contracte, ca a realizat in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), servicii de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de proiecte tehnice si/sau proiecte tehnice si detalii de executie pentru lucrari de modernizare si/sau reabilitare si/sau constructie noua si/sau pentru drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi si/sau cai de rulare pentru aeronave in valoare cumulata de minim 150 000,00 RON fara TVA. Prin servicii similare se intelege: servicii de elaborare/actualizare/revizuire proiecte tehnice si detalii de executie pentru lucrari de modernizare si/sau reabilitare si/sau constructie noua si/sau pentru drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi si/sau cai de rulare pentru aeronave.
Pentru demonstrarea experientei similare in domeniul executiei de lucrari, ofertantul va dovedi, in baza a minim 1 contract sau maxim 3 contracte, ca a realizat in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) lucrari de modernizare si/sau reabilitare si/sau largire si/sau constructie noua de cai de rulare aeronave si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi, in valoare cumulata de minim 23 000 000,00 RON fara TVA. Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai lucrarile realizate in aceasta perioada. Prin lucrari realizate se intelege lucrari receptionate de beneficiar. Se vor lua in considerare numai lucrarile realizate in aceasta perioada si pentru care se poate prezenta dovada acceptarii/aprobarii de catre beneficiar. In cazul in care valoarea acestora este exprimata in alta valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR. A se vedea sectiunea „Capacitatea economică și financiara" lit.a). Din documente va rezulta clar valoarea de contract in sarcina ofertantului, in cazul prezentarii unor contracte indeplinite in asociere (ca asociat sau subcontractant), trebuie sa rezulte clar si distinct partea de activitati pe care le-a realizat in cadrul contractului/contractelor prezentate (executie, servicii).
Subcontractarea. Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care au intentia sa o subcontracteze, insotita de lista cu subcontractantii, daca este cazul. Pentru respectarea art. 76 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, ofertantul va depune impreuna cu oferta, denumirea si datele de identificare ale subcontractantului (adresa, numar inregistrare la Registrul Comertului si codul de identificare fiscala). Subcontractarea se va face in conditiile capitolului VI, sectiunea I „Subcontractarea" din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si cu respectarea conditiilor generale, conditiilor special si a acordului contractual elaborate conform prevederilor obligatorii din HG nr. 1/2018.
Asocierea. Se vor prezenta informatii privind asociatii (daca este cazul). Criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrat), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat în parte, pentru partea din contract pe care o va realiza, conform art. 67 din Legea nr. 99/2016. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. În cazul în care o asociere de operatori economici este declarata câstigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in acordul de asociere.
Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016; Toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament sa fie solicitate doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Tertul sustinator va prezenta:
(a) Declaratie de neincadrare in cadrul art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, în situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, in faza de analiza a documentelor support DUAE, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016. Documentele doveditoare ale informatiilor asumate prin completarea DUAE sunt: procese-verbale de receptie documentatii/recomandari/certificate/documente/certificari de buna executie din partea beneficiarilor. Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei (3 ani) nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor, prevazut în anuntul de participare publicat initial. Se vor lua in considerare numai serviciile realizate in aceasta perioada si pentru care se poate prezenta dovada acceptarii/aprobarii de catre beneficiar. Din documente va rezulta clar valoarea de contract in sarcina ofertantului, in cazul prezentarii unor contracte indeplinite in asociere (ca asociat sau subcontractant), categoriile de activitati pe care le-a asigurat in cadrul contractului/contractelor prezentate (executie, servicii). Din documentele care vor fi prezentate pentru dovedirea indeplinirii experintei similare, trebuie sa rezulte clar si distinct partea de activitati realizate. In cazul in care valoarea acestora este exprimata in alta valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.
Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Documentele doveditoare ale informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, in faza de analiza a documentelor support DUAE, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016. Documentele doveditoare ale informatiilor asumate prin completarea DUAE sunt: recomandari emise de beneficiarul lucrarilor/procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor/procese-verbale de receptie finala/documente constatatoare emise de autoritatile/entitati contractante/certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.
Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Odata cu depunerea DUAE se va depune si acordul de subcontractare, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Subcontractantul va prezenta:
(a) Declaratie de neincadrare in cadrul art. 73 Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, în situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Odata cu depunerea DUAE se va depune si acordul de asociere, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumente in acorduri vor fi solicitate ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. La încheierea contractului de achizitie publica, entitatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare în cuantum de 269 102,00 RON.
2)
(a) Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 4 luni de la termenul limita de primire a ofertelor
(b) Modul de constituire: garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se constiuie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii.
Conturile autoritatii contractante sunt:
— Cont în lei: RO40 BRDE445SV12412444450,
— Cont în euro: RO24BRDE445SV11918064450.
Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire.
Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora limită de depunere a ofertelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare se va depune doar in SEAP, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, indiferent de modul de constituire.
Pentru conversia valorilor constituite in alte monede decat leul, se va utiliza cursul leu/valuta stabilit de BNR si valabil in ziua publicarii anuntului de participare.
Restituirea garantiei de participare, conform art. 44 din HG nr. 394/2016;
3) Entitatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
(a) Îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia,
(b) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie,
(c) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul sectorial/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei, conform art. 43 alin. (1) lit. a), b), c) si HG nr. 394/2016.
Garantia de buna executie (GBE), in cuantum de 10 % din valoarea contractului, trebuie sa fie irevocabila, emisa in forma, cuantumul si avand valabilitatea solicitate de entitatea contractanta.
Modul de constituire a garantiei de buna executie: garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii şi devine anexă la contract. Garantia de buna executie va fi irevocabila si va prevedea ca plata garantiei de buna executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa antreprenorului.
Nerespectarea tuturor conditiilor enuntate in prezenta sectiune cu privire la garantia de buna executie, atrage executarea garantiei de participare.
Conturile entitatii contractante sunt:
— Cont în lei: RO40 BRDE445SV12412444450,


— Cont în euro: RO24BRDE445SV11918064450.
În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.
În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția în corelație cu noua valoare.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-04-04
15:00
2019-08-04
2019-04-04
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
1) Pentru a putea participa la procedura de atribuire desfasurata integral prin mijloace electronice operatorii economici au obligatia sa se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr. 99/2016. Entitatea contractanta accepta numai ofertele depuse online în SEAP.
Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro
DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise în format electronic/prin mijloace electronice.
Versiunea electronica a DUAE (eDUAE) este pusa la dispozitie ca si formular online de catre Comisia Europeana, la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele care vor fi încarcate în SEAP de catre ofertant, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic în functie de calitatea acestuia, asociat/tert/subcontractant.
Potențialii ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene DG creștere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica și compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către entitatea contractantă în FDA;
2) Formularul de contract se va depune însotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în masura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.
Clauzele obligatorii trebuie insusite ca atare de ofertanti si nu pot fi modificate.
Orice modificare a clauzelor contractuale obligatorii va conduce la declararea ofertei ca neconforma.
In cazul in care ofertantii au neclaritati, obiectiuni sau propuneri asupra clauzelor, acestea vor fi transmise in perioada de clarificari.
Prin obiectiunile sau propunerile privind clauzele specifice nu se vor distorsiona sau anula prevederile clauzelor obligatorii.
Este la latitudinea entitatii contractante de a accepta sau a nu accepta obiectiunile sau propunerile remise de ofertanti la clauzele specifice ale contractului.
Orice modificare a clauzelor obligatorii din contract va conduce la declararea ofertei ca neconforma, potrivit art. 143 alin. (3) lit. b) din HG nr. 394/2016;
2) La semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta integral, fara stersaturi sau omisiuni, contractual de asociere si subcontractare;
3) Pretul se cripteaza, iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termene conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.
2019-03-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.