Căutare

România-Bucureşti: Servicii de asistenţă pentru software

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Institutul Național de Statistică
7593088
Str. Libertăţii nr. 16
Bucureşti
050706
Nicușor Lungu Ilie — Serviciul de Achiziții
+40 213181818
achizitii.publice@insse.ro
+40 213181833
www.insse.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Institut al Guvernului
Statistică
„Servicii de suport tehnic și mentenanță pentru licențele Oracle” 2019
PAAP1009672
„Servicii de suport si mentenanță pentru licențele Oracle” 2019.
Componenta 1 — Suport tehnic si mentenanta pentru:
— CSI 14567666
—— Oracle Database Enterprise Edition – Procesor Perpetual: 4 buc.,
— CSI 14567678
—— Internet Developer Suite – Named User Plus Perpetual: 10 buc.,
— CSI 14895146
—— Oracle Database Enterprise Edition – Procesor Perpetual: 4 buc.,
—— Internet Developer Suite – Named User Plus Perpetual: 10 buc.,
—— Oracle Database Option: Diagnostic Pack – Procesor Perpetual: 4 buc.,
—— Oracle Database Option: Tuning Pack – Procesor Perpetual: 4 buc.,
— CSI 16560919
—— Real Application Clusters — Processor Perpetual: 16 buc.,
—— Diagnostics Pack — Processor Perpetual: 16 buc.,
—— WebLogic Suite — Named User Plus Perpetual: 40 buc.,
—— BPEL Process Manager Option — Named User Plus Perpetual: 40 buc.,
—— Oracle Database Enterprise Edition — Named User Plus Perpetual: 100 buc.,
—— Identity and Access Management Suite — Non Employee User — External Perpe [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1908539
Institutul Național de Statistică, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București
“Servicii de suport tehnic si mentenanta pentru licențele Oracle” 2019, conform caietului de sarcini ce se ataseaza prezentei documentatii de atibuire.
Componenta tehnica
10
90
260
Neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la Art. 59 - 60, 164, 165 si 167 din Legea 98 / 2016 privind achizitiile publice:
Autoritatea contractanta va exclude, din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, orice operator economic cu privire la care a stabilit, in urma analizarii informatiilor si a documentelor pe care le prezinta, ca acesta se incadreaza intr-una sau alta din situatiile expres prevazute in dispozitiile Art. 59 -60 (conflictul de interese), ca si in dispozitiile Art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice.
NOTA: NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la Art. 59-60 (conflictul de interese), la Art. 164, 165 si 167 Legea nr. 98 / 2016: ofertantul, membrul / membrii asocierii, subcontractantul / subcontractantii, tertul / tertii sustinator(i).
In conformitate cu dispozitiile Art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016 si in baza prevederilor Art. 21 alin. (5) din HG nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functii de decizie din cadrul Institutului National de Statistica, respectiv toate persoanele care aproba / semneaza documente emise in legatura cu sau pentru organizarea, derularea si finalizarea procedurii de licitatie deschisa online aferenta achizitiei “Servicii de suport tehnic si mentenanta pentru licențele Oracle” 2019, sunt urmatoarele:
1. Tudorel ANDREI – Presedinte INS
2. Beatrix GERED – Vicepresedinte INS
3. Marian CHIVU – Vicepresedinte INS
4. Elena Mihaela IAGĂR – Vicepresedinte INS
5. Răzvan George PROFIROIU - Secretar General INS
6. Florinel Marian SGĂRDEA – Director general DGMR
7. Marius LUCAN-ARJOCA Director DAISAG
8. Radu Mugur OPREA – Director General DGITIS – membru cu drept de vot în comisia de evaluare
9. Marinela BESTEA – Sef serviciu - Serviciul de dezvoltare aplicatii web si chestionare electronice – membru cu drept de vot în comisia de evaluare
10. Doinita DEMETRESCU – Sef serviciu – Serviciul de analiza si proiectare a arhitecturii sistemelor informatice – membru cu drept de vot în comisia de evaluare
11. Daniela Anca DIMA – Sef serviciu – Serviciu Achizitii – presedinte cu drept de vot în comisia de evaluare
12. Nicuşor Lungu ILIE - membru cu drept de vot în comisia de evaluare
13. Adriana DAITEANU – membru de rezerva in comisia de evaluare
14. Ovidiu PARVAN - membru de rezerva in comisia de evaluare
15. Gheorghita CIUCA - membru de rezerva in comisia de evaluare
16. Emilia Cătălina ION – membru de rezerva in comisia de evaluare
17. Claudia MASALA - membru de rezerva in comisia de evaluare
18. Octavian COMSA - membru de rezerva in comisia de evaluare
19. Viorica SĂLĂGEAN – Director Directia Buget și Contabilitate
20. Cristina GHEORGHIU - Sef Serviciu Financiar-Contabil
21. Mădălina NEACŞU-PARASCHIV - Sef Serviciu Juridic și Contencios.
Modalitatea prin care este demonstrata indeplinirea cerintei:
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa si furniza, in format „xml” si „pdf”, formularul DUAE (Document Unic de Achizitie European), cu informatiile aferente situatiei lor, accesibil online pe site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter/.
In Fisa de date (Informatiile sau instructiunile catre ofertanti - conform platformei electronice SICAP / noul SEAP), autoritatea contractanta va preciza faptul că, in Formularul DUAE, fiecare ofertant are obligatia de a indica numele persoanelor cu functii de decizie din cadrul Institutului National de Statisitica, respectiv persoanele care aproba / semneaza documente emise in legatura cu sau pentru organizarea, derularea si finalizarea procedurii, cu scopul de a certifica, astfel, existenta / inexistenta oricarui conflict de interese cu membri ai autoritatii contractante care au putere de decizie.
Formularul DUAE va f... detalii pe www.e-licitatie.ro
ANGAJAMENT privind sustinerea financiara a cifrei de afaceri globale a ofertantului / grupului de operatori economici – daca este cazul (Formularul nr. 4 din fisierul „Formulare Oracle 2019”, ce se publica in SICAP / noul SEAP) Indeplinirea cerintei privind situatia economica si financiara poate fi dovedita de catre operatorul economic / operatorii economici participanti la procedura de atribuire prin invocarea sustinerii acordate de catre un tert/terti, in conformitate cu prevederile Art. 182, alin. (1) din Legea nr. 98/2016. In aceasta situatie, operatorul economic are obligatia de a dovedi, autoritatii contractante, ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces, in orice moment, la resursele necesare, prezentând un Angajament ferm de sustinere din partea tertului / tertilor, prin care se confirma faptul ca acesta / acestia din urma va / vor pune, la dispozitia efectiva a ofertantului, resursele invocate, necesare pentru realizarea contractului. NOTA: 1) Angajamentul trebuie sa fie exprimat in scris, explicit si neconditionat precizand, fara echivoc, cerinta pentru care tertul intelege / tertii inteleg sa acorde sustinerea precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. 2) Angajamentul ferm, prezentat de ofertant, trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza, in conditiile si in termenele acestuia. 3) Daca va fi cazul, autoritatea contractanta va solicita, tertului / tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare, in legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament. Precizari: a) Tertul / tertii care asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire. b) Autoritatea contractanta va verifica daca tertul / tertii care asigura sustinerea, in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara, indeplineste / indeplinesc criteriile sau nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la Art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. c) Daca tertul / tertii nu indeplineste / indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la Art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul / tertii sustinator / sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la Art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. d) In cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara invocând sustinerea unui tert /unor terti, operatorul economic si tertul / tertii sustinator / sustinatori raspund in baza legii, in mod solidar, pentru executarea contractului de achizitie publica.
Cifra de afaceri medie anuala pentru anii 2015, 2016, 2017 Motivarea cerinţei: Raţiunea pentru care autoritatea contractantǎ a solicitat prezentarea cifrei de afaceri medii anuale pentru anii 2015, 2016, 2017, rezidǎ în faptul cǎ „cifra de afaceri” reprezintă indicatorul fundamental pe baza căruia se evaluează direct performanţele înregistrate de operatorul economic, autoritatea contractantă putând estima eficienţa activităţii acestuia, prezentand relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, respectandu-se, astfel, dispozitiile art. 31 alin.(1), lit.a) din H.G. nr. 395/2016. Prin impunerea respectivului nivel minim la cifra de afaceri medie anuala pentru anii 2015, 2016, 2017, autoritatea contractantă a considerat că ofertantul care va fi declarat câştigător, nu va trebui să fie dependent, din punct de vedere economic, de contractul în cauză şi că trebuie să aibă suficientă stabilitate financiară pentru derularea contractului ce urmează să fie atribuit. Stabilind o astfel de cerinţă minimă de performanţă economico-financiară, autoritatea contractantă doreşte să asigure un grad înalt de profesionalism, prin selectarea unor operatori economici cu capacitate financiară relevantă necesităţilor sale. Prin urmare, autoritatea contractantă a procedat, în cazul atribuirii contractului, la stabilirea unei cifre de afaceri medii anuale obiective, raportate la cantitatea şi complexitatea serviciilor ce fac obiectul viitorului contract de prestare cât şi la valoarea contractului, rezultand o legătură concretă intre indicatorul economic solicitat si un eventual risc de neîndeplinire a contractului, în concordanţă cu prevederile art. 31 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016. În cazul obicetului achizitiei de servicii, valoarea minimă solicitată la cifra de afaceri medie anuala pentru anii 2015, 2016, 2017 nu este de natură să aducă atingere principiului proporţionalităţii, fiind determinată la nivelul valorii estimate a contractului, respectandu-se prevederile art. 175 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. NOTA: In cazul in care este depusa o oferta de catre operatori economici care participa, in comun, la procedura de atribuire, fiecare dintre acestia trebuie sa demonstreze indeplinirea unui nivel al cerintei privind cifra de afaceri medie anuala pentru anii 2015, 2016, 2017, proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract, conform Art. 54, alin. (3) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice si Art. 31, alin. (3) din HG nr. 395 / 2016.
In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara invocând sustinerea unui tert, formularul DUAE ce va fi depus va include si informatiile cu privire la tertul sustinator. Formularul DUAE (Document Unic de Achizitie European) se va completa si depune in format „xml” si „pdf”, fiind accesibil online pe site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter/ Documentele justificative, care probeaza indeplinirea cerintei privind sustinerea economico-financiara, asumata de ofertant prin completarea initiala a formularului DUAE, ce vor fi depuse la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar (intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire) sunt: - Formularul nr. 4, elaborat conform modelului din fisierul „Formulare Oracle 2019”, ce se publica in SICAP / noul SEAP), reprezentand angajamentul ferm privind sustinerea financiara a ofertantului / grupului de operatori economici; dupa caz, - Orice alte documente, transmise de catre tertul / tertii sustinator(i), ofertantului, considerate edificatoare, din care sa rezulte modul efectiv prin care respectivul tert va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament.
Se va completa si depune, in format electronic, formularul DUAE (Document Unic de Achizitie European), cu informatiile aferente situatiei lor, accesibil online pe site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter/. Formularul DUAE se va prezenta atat in format „xml”, cat si in format „pdf”. Ȋndeplinirea cerinței privind cifra de afaceri medie anuala pentru anii 2015, 2016, 2017, asumata de ofertant, prin completarea initiala a formularului DUAE, va trebui demonstrată numai de către ofertantul clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar, rezultat după aplicarea criteriului de atribuire. Ȋn acest sens, autoritatea contractantă va analiza informațiile sintetice aferente cifrelor de afaceri anuale conținute în bilanțurile contabile ale anilor 2015, 2016, 2017, publicate de Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul oficial public www.mfinante.ro. Autoritatea contractantă va reconstitui, prin calcule, valoarea cifrei de afaceri medie anuala pentru anii 2015, 2016, 2017 din informatiile preluate de pe site-ul www.mfinante.ro și o va compara cu valoarea cifrei de afaceri medii anuale, aferenta anilor 2015, 2016, 2017, care a fost declarată în formularul DUAE, de ofertantul clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar, rezultat după aplicarea criteriului de atribuire.
ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului / grupului de operatori economici – daca este cazul (Formularul nr. 5 din fisierul „Formulare Oracle 2019”, ce se publica in SICAP / noul SEAP) Indeplinirea cerintei privind existenta unui nivel corespunzator de experienta necesara executarii contractului, la un standard de calitate corespunzator, prin raportare la contractele executate in trecut, respectiv in ultimii 3 (trei) ani poate fi dovedita de catre operatorul economic / operatorii economici participanti la procedura de atribuire prin invocarea sustinerii acordate de catre un tert/terti, in conformitate cu prevederile Art. 182, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic / operatorii economici şi terţul/terţii respectiv/respectivi. In situatia in care operatorul economic invoca sustinerea experienţei profesionale relevante, de catre un tert sustinator tehnico-profesional, atunci respectivul ofertant are obligatia de a dovedi, autoritatii contractante, ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces la experienta relevanta a tertului, prezentând un Angajament ferm de sustinere tehnica si profesionala din partea tertului. In acest caz, ofertantul trebuie sa confirme faptul ca tertul sustinator tehnico-profesional va desfăşura efectiv partea din serviciile aferente viitorului contract proportionala cu valoarea experienţei profesionale relevante pe care o sustine. Astfel, tertul sustinator tehnico-profesional devine subcontractant al operatorului economic ofertant. NOTA: Daca va fi cazul, autoritatea contractanta va solicita, tertului / tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare, in legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament. Precizari: a) Tertul / tertii care asigura sustinerea tehnico-profesionala nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire. b) Autoritatea contractanta va verifica daca tertul / tertii care asigura sustinerea, in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnico-profesionala, indeplineste / indeplinesc criteriile sau nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la Art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. c) Daca tertul / tertii nu indeplineste / indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la Art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul / tertii sustinator / sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la Art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. d) In cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnico-profesionala invocând sustinerea unui tert /unor terti, operatorul economic si tertul sustinator / tertii sustinatori raspund in baza legii, in mod solidar, pentru executarea acelei parti a contractului pe care tertul sustinator / tertii sustinatori s-a(u) angajat sa o indeplineasca.
Informaţii privind subcontractarea, dacă va fi cazul Autoritatea contractantă va solicita ofertantilor să precizeze în ofertă, următoarele: a) partea / părţile din contract pe care intenţionează să o / le subcontracteze şi b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei. Subcontractanţii propuşi trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca şi ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii, prevăzute în documentaţia de atribuire, potrivit art. 51 alin. (1) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere: - dispozitiile art. 178, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, prin care se mentioneaza dreptul autoritatii contractante de a stabili cerinţe care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici deţin resursele umane şi tehnice şi experienţa necesare pentru a executa contractul de achiziţie publică la un standard de calitate corespunzător; 1) Se solicita, operatorilor economici participanti la procedura de atribuire, sa indeplineasca criteriul privind existenta unui nivel corespunzator de experienta necesara executarii contractului, la un standard de calitate corespunzator, prin raportare la contractele executate in trecut, respectiv sa demonstreze ca, in ultimii 3 (trei) ani, au efectuat prestari de servicii relevante, in raport cu obiectul contractului, in valoare cumulata de minimum 1.908.539,00 Lei fara TVA, care reprezinta 100 % din valoarea estimata a contractului ce urmeaza a se atribui. 2) Autoritatea contractanta accepta ca operatorul economic sa demonstreze experienta din ultimii 3 ani prin prestari de servicii relevante la nivelul a cel putin unui contract / a maximum 3 (trei) contracte. NOTĂ: Prin sintagma “prestari de servicii relevante” se înţelege prestari de servicii care au corespondent în obiectul contractului aferent prezentei proceduri de atribuire. Precizari: a) Valorile minime solicitate, pentru dovedirea prestarii de servicii relevante, in ultimii 3 ani, se refera strict la partea din contract executata de catre ofertant, in cazul in care acesta din urma nu a avut calitatea de contractant unic. b) In cazul in care este depusa o oferta de catre operatori economici care participa, in comun, la procedura de atribuire, fiecare dintre acestia trebuie sa demonstreze indeplinirea unui nivel al criteriului referitor la experienta necesara, proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract. c) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriului privind experienta necesara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, acestia raspunzand in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Justificarea cerinței: Ţinând cont de specificul serviciilor ce urmează a fi prestate, se doreşte ca operatorii economici să dispună de experiență necesara dobandita anterior, astfel încât achizitorul să fie protejat, iar scopul contractului să fie realizat în conformitate cu cele mai bune standarde. Nivelul cerinţelor minime solicitate prin documentaţia de atribuire, precum şi documentele care probează îndeplinirea unor astfel de cerinţe trebuie să se limiteze numai la cele strict necesare pentru a asigura îndeplinirea în condiţii optime a contractului respectiv, luând în considerare exigenţele specifice impuse de valoarea, natura şi complexitatea acestuia.
In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnico-profesionala invocând sustinerea unui tert, formularul DUAE ce va fi depus va include si informatiile cu privire la tertul sustinator. Formularul DUAE (Document Unic de Achizitie European) se va completa si depune in format „xml” si „pdf”, fiind accesibil online pe site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter/ Documentele justificative, care probeaza indeplinirea cerintei privind sustinerea tehnico-profesionala, asumata de ofertant prin completarea initiala a formularului DUAE, ce vor fi depuse la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar (intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire) sunt: - Formularul nr. 5, elaborat conform modelului din fisierul „Formulare Oracle 2019”, ce se publica in SICAP / noul SEAP), reprezentand angajamentul ferm privind sustinerea financiara a ofertantului / grupului de operatori economici; - Prezentarea, la alegere, a oricăruia / oricărora din următoarele documente emise pe numele tertului, din care sa rezulte experienta sa relevanta in domeniul obiectului contractului, in ultimii 3 (trei) ani, pentru acea parte valorica din contract pe care declara ca o sustine: certificari / contracte / procese verbale de receptie / documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor contractuale / orice alte documente emise sau contrasemnate de catre autoritatea contractanta beneficiara si / sau de catre clientul beneficiar al contractului / contractelor, considerate edificatoare de catre ofertant, prin care se probeaza îndeplinirea cerintei dupa caz, - Orice alte documente, transmise de catre tertul / tertii sustinator(i), ofertantului, considerate edificatoare, din care sa rezulte modul efectiv prin care respectivul tert va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere tehnico-profesionala, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament.
Fiecare subcontractant va completa si furniza, in format „xml” si „pdf”, formularul DUAE (document unic de achizitii europene), document care se regaseste online pe site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Fiecare membru al asocierii va completa propriul formular DUAE. In cazul in care oferta unui operator economic participant la procedura de atribuire s-a clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul respectiv va completa si va depune o „Declaratie privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora” in conformitate cu modelul Formularului nr. 9 din fisierul “Formulare Oracle 2019” ce se publica in SICAP / noul SEAP.
Pentru dovedirea initiala a indeplinirii cerintei, operatorii economici vor completa si depune, in format „xml” si in format „pdf”, formularul DUAE (Document Unic de Achizitie European), cu informatiile aferente situatiei lor, accesibil online pe site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter/ Ȋndeplinirea cerintei privind experienta in prestarea serviciilor relevante - asumata de ofertant prin completarea initiala a formularului DUAE – va fi demonstrată de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar (intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire) prin prezentarea, la alegere, a oricăruia / oricărora din următoarele documente: certificari / contracte / procese verbale de receptie / documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor contractuale / orice alte documente emise sau contrasemnate de catre autoritatea contractanta beneficiara si / sau de catre clientul beneficiar al contractului / contractelor, considerate edificatoare de catre ofertant, prin care se probeaza îndeplinirea cerintei. In cazul in care beneficiarul prestarii de servicii relevante este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari / confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarii serviciilor relevante se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
2019-04-11
15:00
2019-08-11
2019-04-11
15:00
In SEAP
Membrii comisiei de evaluare a autoritatii contractante INS
ALTE INFORMAŢII SOLICITATE OFERTANŢILOR, LA NIVELUL FIŞEI DE DATE ÎN SCOPUL EFECTUĂRII UNEI COMPLETE ŞI CORECTE EVALUĂRI A DOCUMENTELOR PREZENTATE: 1) Informaţii privind asocierea: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va completa si furniza exclusiv in format electronic formularul DUAE (document unic de achizitii europene) online pe site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Daca asocierea se claseaza pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea A.C., ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici - atat liderul cat si asociatul sau/asociatii sai - va completa, semna si va depune un Acord de asociere, in conformitate cu modelul Formularului nr. 3 din fisierul “Formulare Oracle 2019” ce se publica in SICAP / noul SEAP.
În cazul în care oferta comuna va fi declarata câstigatoare, se solicita in baza art. 54, alin. (2) din Lg. 98/2016 privind achizitiile publice, legalizarea asocierii, la momentul semnării contractului de servicii, drept conditie necesara pentru îndeplinirea corespunzatoare a presatrii. Cerinţa privind legalizarea semnaturilor conform prevederilor Lg. nr. 36/1995 republicata in 2014, este valabilă pentru prezenta procedura.
Precizari privind oferta comuna: a) În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului; b) În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului; c) În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceştia pot beneficia de susţinerea unui terţ în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică cu respectarea prevederilor art. 182-183 din Lg. nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a prevederilor art. 48 si urmatoarele din HG nr.395/2016. 2) Aplicarea criteriului de atribuire a ofertei castigatoare: Oferta desemnata câstigatoare va fi oferta acceptabila si conforma cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic, respectiv cea care prezinta cel mai bun raport calitate-pret ce rezulta in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut la subsectiunea "II.2.5 Criterii de atribuire" a prezentei documentatii de atribuire. 3) Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu acelasi punctaj: in cazul in care 2 oferte clasate pe locul 1 au acelasi punctaj, departajarea se va realiza in functie de punctajul criteriului financiar. Astfel, oferta cu cel mai mare punctaj financiar va fi clasata pe primul loc. 4) Precizări privind criteriile de calificare propuse: a) criteriile de calificare propuse trebuie sa aiba o legătură evidentă cu contractul de servicii care urmează a se atribui, ca urmare a desfăşurării procedurii de achiziţie publică; b) la stabilirea tuturor criteriilor de calificare, mai sus sus-enunţate precum şi a nivelulului cerinţelor minime pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii, a fost respectat principiul proporţionalităţii; c) criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractantă se includ atat în fişa de date a achiziţiei, cat şi în anunţul de participare. 5) Raspunsul A.C. la toate solicitarile de clarificari se transmite cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Termenele pentru procedurile de contestare sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare.
Institutul Național de Statistică — Serviciul Juridic și Contencios
Bulevardul Libertății nr. 16, sectorul 5
București
050706
+40 213110747
madalina.neacsu@insse.ro
+40 213110747
www.insse.ro
2019-03-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.