Căutare

România-Bucureşti: Servicii pentru silvicultură conexe

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Naționala a Padurilor — Romsilva R.A.
RO1590120
Str. Petricani nr. 9A
Bucureşti
023842
Daniel Robu
+40 213171005
daniel.robu@rnp.rosilva.ro
+40 213169745
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Servicii de ajutorarea regenerării naturale D.S. Olt 2019
11
Servicii de ajutorarea regenerarii naturale — descoplesirea speciilor forestiere de specii lemnoase, impartita in 4 loturi, conform specificatiilor din caietul de sarcini.
1240245.27
4
Servicii de ajutorarea regenerării naturale O.S. Vulturești
4
Ocolul Silvic Vulturesti.
Descoplesirea speciilor forestiere de specii lemnoase — C59Ib — 3 541 ari.
69230.58
9
Servicii de ajutorarea regenerării naturale O.S. Balș
1
Ocolul Silvic Bals.
Descoplesirea speciilor forestiere de specii lemnoase C59Ib — 15 300 ari.
299132.45
9
Servicii de ajutorarea regenerării naturale O.S. Caracal — lot 1
2
Ocolul Silvic Caracal.
Descoplesirea speciilor forestiere de specii lemnoase — 21 580 ari.
421865.89
9
Servicii de ajutorarea regenerării naturale O.S. Caracal — lot 2
3
Ocolul Silvic Caracal.
Descoplesirea speciilor forestiere de specii lemnoase — C59Ib — 23 020 ari.
450016.35
9
1) Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59–60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) restante la momentul prezentării;
2) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
3) cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
4) alte documente edificatoare, după caz;
2) Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58–63 din Legea nr. 98/2016.
În vederea completării acestei declarații precizăm că persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt:
— ing. Matei Cătălin Lucian – director,
— ec. Marin Eugenia – director economic,
— ing. Coteț Adriel – responsabil fond forestier,
— ing. Vîle George – responsabil producție,
— ing. Răuță Dorian – responsabil achiziții.
Inițial operatorii economici vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va fi obligat să prezinte documentele justificative doar la solicitarea autorității contractante.
Cerința nr. 1. Ofertantul are obligația să fie legal înregistrat și să aibă dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentație. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Inițial operatorii economici vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va depune Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului.
Document obligatoriu: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului. Informațiile cuprinse în acest certificat trebuie să fie reale/actuale la data prezentării.
Cerința nr. 2. Potrivit Codului Silvic – Legea 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 30 alin. (5), Lucrările de regenerare, întreținere a semințișului și plantațiilor se realizează de către persoane juridice atestate în condițiile legii.
Document obligatoriu: copie conform cu originalul a certificatului de atestare conform art. 30 alin. (5) din Codul Silvic – Legea 46/2008, cu modificările și completările ulterioare. Solicitată în vederea analizării condițiilor necesare atribuirii contractului de prestări servicii de regenerări artificiale prin împăduriri. Informațiile cuprinse în acest document trebuie să fie reale/valabile la data prezentării acestora.
Inițial operatorii economici vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va depune certificatul de atestare conform art. 30 alin. (5) din Codul Silvic.
Notă: În lipsa înregistrării la ORC (persoane juridice străine) sunt acceptate documente echivalente care să dovedească f [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerința nr. 2: informații privind personalul de specialitate și de asigurarea calității. Document obligatoriu: prezentare declarație cu privire la numărul mediu anual de personal al operatorului economic care prestează servicii și numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani. Inițial operatorii economici vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va fi obligat să prezinte documentele justificative, doar la solicitarea autorității contractante.
Cerința nr. 1: lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, din care să rezulte că a prestat servicii similare, respectiv servicii pentru silvicultura conexe. Document obligatoriu: prezentare certificate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate contractantă sau de către clientul beneficiar. Inițial operatorii economici vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va fi obligat să prezinte documentele justificative, doar la solicitarea autorității contractante.
Document obligatoriu: prezentare declarație cu privire la numărul mediu anual de personal al operatorului economic care prestează servicii și numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani. Inițial operatorii economici vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va fi obligat să prezinte documentele justificative, doar la solicitarea autorității contractante.
Document obligatoriu: prezentare certificate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate contractantă sau de către clientul beneficiar. Inițial operatorii economici vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va fi obligat să prezinte documentele justificative, doar la solicitarea autorității contractante.
2019-04-10
15:00
2019-06-10
2019-04-10
15:00
In SEAP.
In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita, prin intermediul SEAP, incarcarea de documente cu preturi noi. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. DUAE se poate accesa astfel:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Compartimentul Juridic al Direcției Silvice Olt
Aleea Oltului nr. 2
Slatina
230094
+40 249432154
office@slatina.rosilva.ro
+40 249432002
www.rosilva.ro
2019-03-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.