Căutare

România-Bucureşti: Pupitre de mixaj în studio

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Română de Radiodifuziune
RO8296093
Str. General Berthelot nr. 60–64, sector 1
Bucureşti
010171
Costina Gheorghiu
+40 213031484
costina.gheorghiu@radioromania.ro
+40 213149944
www.radioromania.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Serviciu public de radiodifuziune
Pupitre de mixaj audio lotul 1 — Pupitru de mixaj semnale audio modular, pentru difuzare programe radio — 7 bucăți. Lotul 2 — Pupitru de mixaj semnale audio modular, pentr [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
8296093/2018/1/9/3
Pupitre de mixaj audio.
— lot 1 — Pupitru de mixaj semnale audio modular, pentru difuzare programe radio — 7 bucati,
— lot 2 — Pupitru de mixaj semnale audio modular, pentru producție de conținut programe radio – 1 bucata,
— lot 3 — Pupitru de mixaj semnale audio compact, pentru sonorizări și transmisii de evenimente – 1 bucata.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform OUG nr. 107/2017. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.
1260000
3
3
Lot 2 — Pupitru de mixaj semnale audio modular, pentru producție de conținut programe radio — 1 bucată
2
Sediul SRR.
Lot 2 — Pupitru de mixaj semnale audio modular, pentru producție de conținut programe radio — 1 bucată
15000
3
Lot 3 – Pupitru de mixaj semnale audio compact, pentru sonorizări și transmisii de evenimente — 1 bucată
3
Sediul SRR.
Lot 3 – Pupitru de mixaj semnale audio compact, pentru sonorizări și transmisii de evenimente — 1 bucată.
10000
3
Lot 1 – Pupitru de mixaj semnale audio modular, pentru difuzare programe radio – 7 bucăți
4
Sediul SRR.
Lot 1 – Pupitru de mixaj semnale audio modular, pentru difuzare programe radio – 7 bucăți.
Se va puncta durata perioadei de garanție suplimentară, TGsup, acordată după expirarea garanției standard, TGstd, de minim 2 ani. Oferta cu perioada de garanție supli [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
1235000
3
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I pentru fiecare lot în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa cum urmeaza:
(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
(d) Prezentarea declaratiei privind evitarea conflictului de interese pentru ofertant/candidat/ofertantul asociat/subcontractantul/terţul susţinător (declaratie privind neincadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016), Formularul 1.
Persoanele cu funcţie de decizie ale autorităţii contractante:
— Georgică Severin — Preşedinte Director General,
Membrii Comitet Director:
— Constantin Burloiu — Director Direcţia Tehnică,
— Elena Borcea — Director Direcţia Economică,
— Marius Furdui — Director Directia Programe,
— Liliana Staicu — Director Directia Formatii Muzicale,
— Dan Preda — Manager RRA,
— Dan Barabas — Administrator Sef,
— Florin Brusten — Secretar General Departament Studiouri Regionale,
— Mihaela Silcov — Contabil Sef,
— Mariana Milan — Sef Serviciu Juridic,
— Costina Gheorghiu — Şef Serviciu Achiziţii
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regăseasca in situațiile prevăzute la art. 59–60, 164, 165, 167, din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I pentru fiecare lot în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I pentru fiecare lot în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operat [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cifra de afaceri minima anuala a ofertantului in ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), trebuie sa fie cel puţin:
— lot 1: 2 470 000,00 RON (exclusiv TVA),
— lot 2: 30 000,00 RON (exclusiv TVA),
— lot 3: 20 000,00 RON (exclusiv TVA).
Completare DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informatiile aferente. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I pentru fiecare lot în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se acceptă bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani, înregistrate de organele competente sau extrase de bilant înregistrate la organele competente, iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare.
Lista principalelor livrări de produse similare din ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, din care să rezulte că a livrat la nivelul a unu sau mai multe contracte, produse similare in valoare cumulata de cel putin:
— lot 1: 1 235 000,00 RON (exclusivTVA),
— lot 2: 15 000,00 RON (exclusiv TVA),
— lot 3: 10 000,00 RON (exclusiv TVA).
Pentru calculul echivalenţei se va aplica cursul mediu anual leu/altă valută comunicat de BNR, pentru fiecare an în parte. Furnizarea de produse similare se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar.
Informatii cu privire la subcontractanti.
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv parti relevante din contracte sau recomandari sau certificate constatatoare sau procese-verbale sau alte documente. Acestea urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I pentru fiecare lot, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. La nivelul DUAE, trebuie precizate informaţii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor. Documentele justificative indicate in cadrul acordului de subcontractare din care sa rezulte modul efectiv prin care subcontractantul asigura indeplinirea obligatiilor asumate, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-04-17
15:00
2019-07-17
2019-04-17
15:00
In SEAP.
Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati este https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Referitor la clarificari.
Solicitarile de clarificari se vor adresa in limba romana, prin intermediul SICAP, sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SICAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SICAP www.e-licitatie.ro ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire.
Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SICAP (sectiunea „Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in limba romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana. Toate cerintele sunt obligatorii.
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: conform prevederilor art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016.
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale si clasate pe primul loc pentru fiecare lot se va face prin prezentarea de noi oferte financiare cu noi preturi, care vor fi analizate de comisia de evaluare.
În cazul în care pentru lotul 1 două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica.
În cazul ofertantilor de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise în limba de origine, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de notificare și de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Societatea Română de Radiodifuziune Serviciul Achiziții
Str. General Berthelot nr. 60–64, sector 1
București
010165
+40 213031484
costina.gheorghiu@radioromania.ro
+40 213149944
www.srr.ro
2019-03-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.