Căutare

România-Bucureşti: Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Banca Națională a României
R 361684
Str. Doamnei nr. 8
Bucureşti
030051
Petre Tudor
+40 311323217
petre.tudor@bnro.ro
+40 213110162
www.bnr.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Banca
Politică monetară
Dezvoltare platforme Internet/Intranet
361684_2019_M55
Servicii de dezvoltare a website-ului BNR.
Termen limita solicitare clarificari la documentatia de atribuire: 17 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.
Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
912000
Sediul BNR Bucuresti.
Conform caietului de sarcini.
Se punctează descrierea aspectelor considerate de către ofertant ca fiind esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor contractului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
Se punctează descrierea aspectelor considerate de către ofertant ca fiind esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor contractului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
12
Se punctează experiența acumulată cu ocazia unor proiecte anterioare, în cadrul cărora expertul a desfășurat activități similare celor necesare pentru implementarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
6
Se punctează experiența acumulată cu ocazia unor proiecte anterioare, în cadrul cărora expertul a desfășurat activități similare celor necesare pentru implementarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Se punctează experiența acumulată cu ocazia unor proiecte anterioare, în cadrul cărora expertul a desfășurat activități similare, respectiv: realizarea arhitecturii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Se punctează experiența acumulată cu ocazia unor proiecte anterioare, în cadrul cărora expertul a desfășurat activități similare celor necesare pentru implementarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
6
Se punctează experiența acumulată cu ocazia unor proiecte anterioare, în cadrul cărora expertul a desfășurat activități similare celor necesare pentru implementarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
8
Se punctează descrierea aspectelor considerate de către ofertant ca fiind esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor contractului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
7
Se punctează experiența acumulată cu ocazia unor proiecte anterioare, în cadrul cărora expertul a desfășurat activități similare celor necesare pentru implementarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
8
Se punctează descrierea aspectelor considerate de către ofertant ca fiind esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor contractului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
6
27
12
1) Motive legate de condamnarile penale:
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta Formularul D.E.A.U. (Partea III — Motive de excludere) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 164 din Legea nr. 98/2016.
D.E.A.U. se va prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire, respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele ce ar putea fi solicitate:
— cazier judiciar pentru ofertant si pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acestia sunt stabiliti, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotite de traducere autorizata în limba româna.
Cerinta nr. 2.
Motive legate de plata impozitelor si a contributiilor la asigurarile sociale:
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta Formularul D.E.A.U. (Partea III — Motive de excludere) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 165 din Legea nr. 98/2016.
D.E.A.U. se va prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire, respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele ce ar putea fi solicitate:
— certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat etc. astfel incat sa reiasa lipsa datoriilor restante la data prezentarii documentelor,
— documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 (daca este cazul).
Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotit de traducere autorizata în limba româna.
Cerinta nr. 3.
Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale:
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta Formularul D.E.A.U. (Partea III — Motive de excludere) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 167 din Legea nr. 98/2016. D.E.A.U. se va prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire, respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:
— pentru operatorul economic roman — certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul competent teritorial.
Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:
(a) starea ofertantului,
(b) persoanele care [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1) Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2015, 2016, 2017) trebuie sa fie in valoare de minim 1 500 000 RON.
Completare cerinta 1.
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: bilanţurile contabile pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), înregistrate la organele competente, conform prevederilor legale in vigoare sau alte documente pe care autoritatea contractantă le consideră adecvate (rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu). În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informaţiile şi documentele prevăzute mai sus, operatorul economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat (rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu).
Nota 1: pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu anual RON/altă valută, pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), curs comunicat de BNR.
Notă 2: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerința se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Terțul susținător — art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice: 
1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică/acord-cadru, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi;
2) În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor;
3) Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Terții susținători vor completa DUAE cu informațiile aferente situației lor. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si Formularul 2 — Angajament ferm privind susținerea financiară a cifrei de afaceri a ofertantului și anexa aferentă 2A. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiază de susținere din partea unui terț) în urma aplicării criteriului de atribuire.
Terțul susținător: un operator economic care își demonstrează situaţia economică şi financiară, invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său DUAE, precum și a câte unui DUAE separat pentru fiecare terț pe care se bazează. Tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si Formularul 2 — Angajament ferm privind susținerea financiară a cifrei de afaceri a ofertantului și anexa aferentă 2A. Documentele justificative, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiază de susținere din partea unui terț) în urma aplicării criteriului de atribuire.
1) Lista principalelor prestari de servicii efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, care să ateste că ofertantul a prestat, în cadrul a maxim 2 contracte, servicii similare de dezvoltare site-uri Web, de minim 800 000 RON fără TVA;
3) Informatii privind subcontractantii;
4) Informatii privind tertul sustinator în conditiile Legii nr. 98/2016 — daca este cazul;
2) In sustinerea capacitatii profesionale, operatorul va asigura managementul de proiect, astfel: manager proiect (1 persoana).
Se va completa DUAE cu informatii privind: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative (recomandari, procese-verbale de receptie sau certificate constatatoare sau contracte sau parti relevante ale contractelor etc.) aferente cerintelor de calificare solicitate mai sus vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va completa DUAE separat de subcontractanti. Odata cu DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. În cazul în care ofertantull intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a). Inainte de semnarea acordului-cadru trebuie sa fie prezentate contractele incheiate intre contractant si subcontractanti, conform art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016.
Se va completa DUAE de catre ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitia ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data — înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala, proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala.
(i) Cunostinte de managementul proiectelor dovedite prin certificari recunoscute la nivel national/international eliberate de o autoritate publica competenta cu recunoastere generala sau o institutie/organizatie/organism de drept public sau privat care respecta standardele nationale sau internationale de certificare,
(ii) Minim 3 ani de experienta profesionala in domeniul managementului de proiecte IT si demonstrarea cunostintelor de specialitate necesare intelegerii specificatiilor tehnice precizate in caietul de sarcini si utilizarii instrumentelor de lucru ale domeniului (metodologia de lucru Agile, planificare Gantt, debugging Bugzilla),
(iii) Experienta dovedita prin participarea în cel putin un proiect/contract de implementare a unui sistem informatic care a inclus componente de management al documentelor si management procese de business, la nivelul caruia a desfasurat activitati similare celor pentru care este propus; se va completa DUAE dupa cum urmeaza: numele expertului propus, studiile absolvite finalizate cu diploma de licenta sau echivalent, precum şi calificarile profesionale in legatura cu pozitia propusa; numarul de proiecte in care a acumulat experienta specifica solicitata de autoritatea contractanta; denumirea, beneficiarul şi perioada de realizare a proiectelor in care a acumulat experienta solicitata, precum şi obiectivele proiectului respectiv; locul actual de munca. Documentele justificative solicitate in sustinerea cerintei se vor prezenta de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante. Documentele justificative sunt: 1 copie diploma de studii; Curriculum Vitae (CV) în format EuroPass pentru expertul propus (Formular 3); declaraţia privind disponibilitatea pentru toată durata de implicare a persoanei în derularea contractului pentru expertul propus (Formular 4); recomandare sau alte documente relevante care atesta experienta specifica (copie fisa de post, contract de munca etc.). CV-ul prezentat va purta numele în clar şi semnătura persoanei respective şi va avea înscrisă menţiunea „Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal, că datele cuprinse în prezentul CV sunt corecte şi corespund realităţii”.
2019-04-08
15:00
2019-07-08
2019-04-08
15:00
In SEAP.
Modul in care se poate accesa DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin mentionarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
In cazul in care se constata existenta a 2 sau mai multe oferte, cu punctaje egale, clasate pe primul loc, in vederea departajarii, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP noi oferte de pret, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara care are cel mai mic pret.
Solicitarile de clarificari se vor adresa in limba romana, prin intermediul S.E.A.P., in Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la Sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari operatorii economici trebuie sa se inregistreze in S.E.A.P. (www.e-licitatie.ro).
Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea „Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, documente de calificare, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in limba romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Toate cerintele sunt obligatorii.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Banca Națională a României — Direcția Juridică
Str. Doamnei nr. 8
Bucureşti
030051
+40 3158087
+40 3126484
www.bnro.ro
2019-03-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.