Căutare

România-Deva: Carne

Cerere de oferte

Informaţii generale

   DEVA
   Mar 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara
9819433
Bulevardul Iuliu Maniu nr. 18
Deva
330180
Roxana Leach
+40 254233341
achizitiihd@gmail.com
+40 254234384
www.dgaspchd.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Protecție socială
Furnizare carne
9819433-2019-14
Furnizarea de carne la sediul centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C. Hunedoara, prevazute in caietul de sarcini. Termenul de raspuns al autoritatii contractante este cu minim 11 zile inainte de data depunerii ofertelor.
830696.8
La sediul centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C. Hunedoara, mentionate in caietul de sarcini.
Autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru cu o durata de 24 luni, cu maxim 2 operatori economici, in masura in care exista un numar suficient de operatori economici, care au indeplinit cerintele de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile. Caracteristicile tehnice raman nemodificate pe toata durata acordului-cadru. Ofertantii vor depune oferta pentru toate produsele. Cantitatile minime si maxime care ar putea fi achizitionate pe durata acordului-cadru sunt prevazute in Caietul de sarcini.
Numarul maxim de contracte subsecvente va fi in functie de necesitatile autoritatii contractante, cu conditia de a nu se depasi cantitatile maxime estimate a acordului-cadru. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente: trimestrial.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 109 579,99 RON fara TVA.
24
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentele justificative in sustinerea celor mentionate in DUAE trebuie prezentate numai de ofertantii clasati pe primele 2 locuri, semnatari ai acordului-cadru, dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, cf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, doar la solicitarea autoritatii contractante.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentele justificative in sustinerea celor mentionate in DUAE trebuie prezentate numai de ofertantii clasati pe primele 2 locuri, semnatari ai acordului-cadru, dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, cf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, doar la solicitarea autoritatii contractante.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentele justificative in sustinerea celor mentionate in DUAE trebuie prezentate numai de ofertantii clasati pe primele 2 locuri, semnatari ai acordului-cadru, dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, cf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, doar la solicitarea autoritatii contractante.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Completare formular din sectiunea „Formulare”.
Se va depune odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator).
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
— Ianc Geanina Marina — director general,
— Grama Sorina Carmen — director general adjunct,
— Carmen-Elena Cristian — director general adjunct,
— Popa Georgeta Angela — director general adjunct economic,
— Simona Monica Mihut — sef Serviciu,
— Alina Mihut — sef Birou,
— Gabriela Sav — sef Serviciu,
— Nicoleta Ramona Francu — coordonator Birou,
— Tudor Camelia-Scumpita — sef serviciu temporar,
— Diana-Alexandrina Zamfirache — sef Serviciu,
— Lenuta Olari — sef Serviciu,
— Mariana-Delia Turcanu — sef Serviciu,
— Cristina Mihaela Sav — sef Serviciu Temporar,
— Marina Buda — sef Serviciu,
— Mircea-Marcel Bindea — sef Serviciu,
— Eugenia Carmen Pop — sef Serviciu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Acordul de subcontractare/asociere se prezinta odata cu DUAE.
Se va prezenta o lista a produselor livrate in cel mult ultimii 3 ani, care va contine valori, perioada si locul livrarii produselor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa reiasa ca au fost livrate produse similare celor care fac obiectul prezentei achizitii.
Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire, conform notificarii 258/2017. Documentele suport se prezinta de ofertantii situati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative in sustinerea experientei similare mentionate in DUAE (certificate/documente etc.) trebuie prezentate numai de catre ofertantii situati pe primele 2 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, la solicitarea autoritatii contractante. Experienta similara precizata initial in DUAE trebuie sa coincida cu experienta, care rezulta din prezentarea documentelor (contracte, facturi etc.) care vor fi prezentate la cererea autoritatii contractante, in sustinerea declaratiei DUAE, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
2
2019-04-19
15:00
2019-08-19
2019-04-19
15:00
In SEAP.
Accesarea DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici, se face pe link-ul: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare din partea autoritatii contractante vor fi transmise prin intermediul SEAP, la sectiunea „Intrebari”, semnate cu semnatura electronica extinsa.
Orice solicitare de clarificari/raspuns la solicitarea de clarificari/comunicare din partea agentilor economici vor fi introduse in SEAP. In situatia in care portalul SEAP nu functioneaza, acestea vor fi transmise la adresa autoritatii contractante — Bulevardul Iuliu Maniu nr. 18, Deva — Biroul Registratura.
Avand in vedere ca acordul-cadru se va incheia cu 2 operatori economici si fara reluarea competitiei, in situatia in care ofertantul situat pe primul loc se va gasi in imposibilitate de executare a contractului sau nu isi va indeplini obligatiile contractuale in termen de 7 zile lucratoare de la cererea autoritatii contractante, autoritatea contractanta are dreptul sa incheie contractul cu ofertantul situat pe locul al 2-lea.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Căile de atac sunt cele prevăzute in Legea nr. 101/2016.
Biroul Juridic al Autorității contractante
Bulevardul Iuliu Maniu nr. 18
Deva
www.dgaspchd.ro
2019-03-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.