Căutare

România-Chitila: Diverse produse alimentare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CHITILA
   Mar 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Grădinița „Voinicel" Chitila
24919150
Str. Banatului nr. 2bis
Chitila
077045
Daniela-Ana Militaru
+40 213616024
militaru.dana@yahoo.com, voinicel.chitila@yahoo.com
+40 213616024
https://gradinitavoinicel-chitila.ro/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
„Furnizare de produse alimentare pentru Grădinița Voinicel”
24919150/2019/87
Furnizare produse alimentare necesare pentru asigurarea hranei copiilor ce frecventează grădinița Voinicel în regim prelungit, conform caietului de sarcini.
— Lot 1 — Carne si produse din carne,
— Lot 2 — Fructe si legume,
— Lot 3 — Branzeturi si lactate,
— Lot 4 — Alte produse alimentare si de panificatie.
Valorile minime si maxime pe întreaga perioadă a acordului-cadru sunt:
Valoarea minima a acordului-cadru este de: 493 166,34 RON fără TVA.
Valoarea maxima a acordului-cadru este de: 2 135 833,5 RON fără TVA.
Valoarea minimă a celui mai mic contract subsecvent este de 72 778,65 RON fără TVA.
Valoarea maximă a celui mai mare contract subsecvent este de 232 275,95 RON fără TVA.
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire, cu cel putin 14 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificare sunt [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4
4
Lot 2: Fructe și legume
2
Orasul Chitila.
Estimarile cantitatilor minime si maxime atat pentru acordul-cadru, cat si pentru contractele subsecvente care ar putea fi solicitate pe durata acordului-cadru se regasesc in cadrul caietului de sarcini, la cap. 3 „Cantitățile produselor solicitate”.
Lot 2 — Fructe si legume.
Valoarea celui mai mic contract subsecvent este de 19 856,95 RON fără TVA.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 59 421,25 RON fără TVA.
Valoarea minima a acordului-cadru este de: 126 296,00 RON fără TVA.
Valoarea maxima a acordului-cadru este de: 533 874,00 RON fără TVA.
24
Lot 3: Brânzeturi și lactate
3
Orasul Chitila.
Estimarile cantitatilor minime si maxime atat pentru acordul-cadru, cat si pentru contractele subsecvente care ar putea fi solicitate pe durata acordului-cadru se regasesc in cadrul caietului de sarcini, la cap. 3 „Cantitățile produselor solicitate”.
Lot 3 — Branzeturi si lactate.
Valoarea celui mai mic contract subsecvent este de 12 324,80 RON fără TVA.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 29 683,40 RON fără TVA.
Valoarea minima a acordului-cadru este de: 65 042,00 RON fără TVA.
Valoarea maxima a acordului-cadru este de: 282 655,00 RON fără TVA.
24
Lot 4: Alte produse alimentare și de panificație
4
Orasul Chitila.
Estimarile cantitatilor minime si maxime atat pentru acordul-cadru, cat si pentru contractele subsecvente care ar putea fi solicitate pe durata acordului-cadru se regasesc in cadrul caietului de sarcini, la cap. 3 „Cantitățile produselor solicitate”.
Lot 4 — Alte produse alimentare si de panificatie.
Valoarea celui mai mic contract subsecvent este de 15 526,80 RON fără TVA.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 45 557,60 RON fără TVA.
Valoarea minima a acordului-cadru este de: 105 567,94 RON fără TVA.
Valoarea maxima a acordului-cadru este de: 460 109,50 RON fără TVA.
24
Lot 1 — Carne și produse din carne
1
Orasul Chitila.
Estimarile cantitatilor minime si maxime atat pentru acordul-cadru, cat si pentru contractele subsecvente care ar putea fi solicitate pe durata acordului-cadru se regasesc in cadrul caietului de sarcini, la cap. 3 „Cantitățile produselor solicitate”.
Lot 1 — Carne si produse din carne.
Valoarea celui mai mic contract subsecvent este de 25 070,10 RON fără TVA.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 97 613,70 RON fără TVA.
Valoarea minima a acordului-cadru este de: 196 259,80 RON fără TVA.
Valoarea maxima a acordului-cadru este de: 859 195,00 RON fără TVA.
24
Cerinta nr. 1.
Ofertantul sau, după caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situatiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.
Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. continând Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. 1 se vor prezenta documentele suport aferente, respectiv cazierul judiciar si fiscal pentru operatorul economic si cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si pentru persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
Cerinta nr. 2.
Ofertantul sau, după caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situatiile prevăzute de art. 165 din Legea nr. 98/2016.
Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. continând Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. 1 se vor prezenta documentele suport aferente, respectiv Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice precum si certificatul/certificatele eliberate de Autoritatiile Publice Locale din care să rezulte faptul că operatorul economic nu are datorii restante către bugetul de stat sau bugetul/bugetele locale la momentul prezentării acestora.
Cerinta nr. 3.
Ofertantul sau, după caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situatiile prevăzute de art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. continând Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Cerinta nr. 4.
Ofertantul sau, după caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situatiile prevăzute de art. 60 lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016.
Se va prezenta Declaratia pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016.
Nota 1.
Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.
Înainte de atribuirea acordului-cadru de achizitie publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2.
Prin exceptie de la prevederile Notei nr. 1, până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreună cu DUAE, operatorii economici participanti vor prezenta si declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016, impreuna cu documente edificatoare ce contin informatii cu privire la membrii din cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau acționari ori asociați ai fiecărei entităti implicate în procedura de atribuire. În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinător si subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu functie de decizie din cadrul autoritătii contractante si a furnizorului de servicii auxiliare achizitiei, implicate în organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuirii:
— Militaru Daniela-Ana — director,
— Paun Elen Florina — administrator financiar.
Nota 3.
[...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Media cifrei de afaceri globala a ofertantului din ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) să fie cel putin egală cu suma de:
— pentru Lotul 1: 97 000 RON,
— pentru Lotul 2: 59 000 RON,
— pentru Lotul 3: 29 000 RON,
— pentru Lotul 4: 45 000 RON.
Se vor prezenta: documente care să probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanturi/balante contabile din care rezultă cifra de afaceri globală, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societăti specializate, scrisori de bonitate din partea băncilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea să contină informatiile relevante prin care ofertantul face dovada ca detine capacitatea economico-financiară solicitată.
Nota 1: până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea acordului-cadru de achizitie publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2: pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în RON sau în alte monede se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României pentru anii indicați, respectiv:
— pentru anul 2018 — 1 EUR = 4,6535 RON; 1 USD = 3,9416 RON,
— pentru anul 2017 — 1 EUR = 4,5681 RON; 1 USD = 4,0525 RON,
— pentru anul 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON; 1 USD = 4,0592 RON.
Nota 3: în masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic, conform celor aratate mai sus.
Informatii cu privire la tertii sustinători (dacă este cazul):
Informatii privind asociatii (daca e cazul):
Informatii cu privire la subcontractanti: in cazul în care anumite părti din contractul ce urmează a fi atribuit se vor îndeplini de către unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a preciza partea/părtile din contract pe care acesta urmează să le subcontracteze.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat în ultimii 3 ani, în cadrul unuia sau a mai multor contracte, produse alimentare cu o valoare cumulată de minimum:
— pentru Lotul 1: 97 000 RON fara TVA,
— pentru Lotul 2: 59 000 RON fara TVA,
— pentru Lotul 3: 29 000 RON fara TVA,
— pentru Lotul 4: 45 000 RON fara TVA.
Se va prezenta: operatorul economic are dreptul să invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economică si financiară si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică si profesională, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.
Nota 1: până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (ofertant, ofertant asociat, tert susinător) în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de tertă parte la care se atasează angajamentul ferm al tertului sustinător/angajamentele ferme ale tertilor sustinători din trebuie să rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative care probează cele asumate în angajamentul/angajamentele de sustinere si prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Se va prezenta: acordul de asociere semnat de membrii participanti la asociere.
Nota 1: până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat), împreună cu Acordul de asociere, în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2: în cazul participarii la procedura cu oferta comuna, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii). Cerintele de calificare privind capacitatea de exercitare a activitătii profesionale vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o vor executa conform acordului de asociere prezentat.
Nota 3: În sensul celor de mai sus, acordul de asociere va trebui să contină cel putin următoarele informatii: asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrală a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta; nominalizarea liderului formal al asocierii si membrii acesteia împreună cu datele de identificare ale acestora; comunicările dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfăsurarea procedurii de atribuire/executia contractului se vor face cu liderul asocierii; partea/părtile din contract care urmează să fie îndeplinită/îndeplinite de fiecare asociat în parte cu referire la activitătile ce revin fiecarui membru al asocierii; pentru a evita posibile situatii litigioase între membrii asocierii datorate intârzierilor care pot surveni pe fluxul de numerar prin transferurile suplimentare care trebuie realizate de la un asociat la altul (în cazul in care facturile ar urma sa să platească numai către liderul asocierii), situatiile de plata care emană din partea asocierii vor fi însotite de 2 sau mai multe facturi (în loc de o singura factura care sa emane de la liderul asocierii) care vor fi emise de catre fiecare membru al asocierii în parte, corespunzând cotei de participare a fiecarui asociat în cadrul asocierii si care va fi aplicată la valoarea situatiei de plata astfel întocmite. În acest din urmă caz, autoritatea contractanta va realiza plătile în cadrul contractului în mod individual către fiecare asociat în parte, fără ca un astfel de act să impieteze răspunderea solidară a asociatilor, asa cum este precizat mai sus.
Se va prezenta: operatorii economici vor indica in cadrul DUAE informatii cu privire la partea/partile din contract pecare intentioneaza sa le subcontracteze.
Nota 1: până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat) împreună cu Acordul/Acordurile de subcontractare, în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea acordului-cadru de achizitie publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2: resursele privind capacitatea tehnică si profesională a subcontractantilor declarati se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Nota 3: autoritatea contractantă îsi rezervă dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnică si profesională a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/părtile din contract pe care acestia urmează să o/le îndeplinească efectiv.
Se va prezenta: pentru contractele executate în vederea îndeplinirii cerintei privind experienta similara, ofertantul va proceda la prezentarea de certificate/documente/recomandari/procese-verbale de receptie partiale/finale (datate, semnate si parafate de catre beneficiar) prin care se confirme furnizarea produselor similare si din continutul cărora să rezulte cel putin informatii referitoare la beneficiarul contractului; produsele furnizate si cantitătile aferente; durata contractului; valoarea; modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale etc.
Notă 1: până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea acordului-cadru de achizitie publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2: pentru îndeplinirea cerintei privind nivelul minim valoric al experientei similare se accepta: fie prezentarea unui singur contract care sa acopere prin obiectul său produse alimentare, iar valoarea produselor furnizate sa fie de cel putin:
— pentru Lotul 1: 97 000 RON fara TVA,
— pentru Lotul 2: 59 000 RON fara TVA,
— pentru Lotul 3: 29 000 RON fara TVA,
— pentru Lotul 4: 45 000 RON fara TVA.
Fie prezentarea mai multor contracte distincte, cu conditia ca prin contractele prezentate sa fie furnizate produse alimentare, iar valoarea cumulata a produselor furnizate sa fie de cel putin:
— pentru Lotul 1: 97 000 RON fara TVA,
— pentru Lotul 2: 59 000 RON fara TVA,
— pentru Lotul 3: 29 000 RON fara TVA,
— pentru Lotul 4: 45 000 RON fara TVA.
Nota 3: produsele indicate în scopul dovedirii experientei similare trebuie sa reprezinte produse efectiv furnizate în perioada mentionata, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind furnizarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, complexitatea si volumul acestora), dupa caz, autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare nominalizata rezervandu-si dreptul de a solicita referinte oficiale cu privire la respectivele servicii de la beneficiar si/sau autoritatile competente.
Nota 4: pentru calculul prețului contractelor exprimat în euro sau în alte monede se va folosi cursul stabilit de către părți în respectivele contracte (dacă este cazul) sau, în absența acestuia, cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza respectiv:
— pentru anul 2014 — 1 EUR = 4,4446 RON, 1 USD = 3,3492 RON,
— pentru anul 2015 — 1 EUR = 4,4450 RON, 1 USD = 4,0057 RON,
— pentru anul 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON, 1 USD = 4,0592 RON,
— pentru anul 2017 — 1 EUR = 4,5681 RON, 1 USD = 4,0525 RON,
— pentru anul 2018 — 1 EUR = 4,6535 RON, 1 USD = 3,9416 RON, pentru anul 2019, cursul valutar aplicabil se va calcula ca expresie a mediei aritmetice a valorilor medii lunare a cursului valutar comunicat de Banca Națională a României pentru perioada cuprinsă între începutul anului și luna anterioara depunerii ofertei.
2019-04-08
15:00
2019-08-08
2019-04-08
15:00
In SEAP.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.
Grădinița „Voinicel" Chitila
Intrarea Banatului nr. 2 bis
Chitila
012902
+40 213616024
militaru.dana@yahoo.com
+40 213616024
https://gradinitavoinicel-chitila.ro/
2019-03-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.