Căutare

România-Boldești-Scăeni: Diverse produse alimentare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BOLDEȘTI-SCĂENI
   Mar 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu" Boldești
5123810
Str. Poligonului nr. 2
Boldești-Scăeni
105300
Adrian Vintilă
+40 244211202
achizitii@scoaladepompieri.ro
+40 244211202
www.scoaladepompieri.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Încheiere acorduri-cadru diverse produse alimentare pentru lotul 6, 17 și 19
5123810_2019_PAAPD1058568
Achizitie produse alimentare dupa cum urmeaza:
— lotul 6: brânză telemea, brânză proaspătă, caşcaval, brânză topita,
— lotul 17: făină de grâu albă, măsline de masa, miere de albine, orez decorticat, fidea, tăiţei, spaghete, macaroane, ulei din floarea soarelui, ulei de măsline, zahăr,
— lotul 19: file peşte apa dulce si marin, peşte proaspat decapitat si eviscerat.
Termenul pana la care operatorii economici/ofertantii pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
3
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea loturilor sau grupuri de loturi. Se poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi de catre un singur ofertant. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este calculata pe fiecare lot si se afla in caietul de sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Pește
19
Boldesti-Scaeni, Str. Poligonului nr. 2, judet Prahova.
File peste de apa dulce si marin — cantitate minima 260 kg si cantitate maxima 10 400 kg.
Peste proaspat decapitat si eviscerat — cantitate minima 65 kg, cantitate maxima 2 600 kg.
30
Brânzeturi
6
Locul principal de executare:
Boldesti-Scaeni, Str. Poligonului nr. 2, judet Prahova.
Branza telemea de vaca: cantitate minima = 266 kg si cantitate maxima = 10 650 kg.
Branza proaspata de vaca: cantitate minima = 64 kg si cantitate maxima = 2 550 kg.
Cascaval: cantitate minima = 150 kg si cantitate maxima = 6 000 kg.
Branza topita — cantitate minima = 50 kg si cantitate maxima = 2 000 kg.
30
Produse de panificație și băcănie
17
Boldesti-Scaeni, Str. Poligonului nr. 2, judet Prahova.
Faina de grau alba: cantitate minima 75 kg, cantitate maxima 3 000 kg.
Masline de masa: cantitate minima 69 kg, cantitate maxima 2 750 kg.
Miere de albine: cantitate minima 75 kg, cantitate maxima 3 000 kg.
Orez decorticat: cantitate minima 125 kg, cantitate maxima 5 000 kg.
Fidea: cantitate minima 6 kg, cantitate maxima 250 kg.
Taitei: cantitate minima 6 kg, cantitate maxima 250 kg.
Spaghete: cantitate minima 31 kg, cantitate maxima 1 250 kg.
Macaroane: cantitate minima 31 kg, cantitate maxima 1 250 kg.
Ulei din floarea soarelui: cantitate minima 225 l, cantitate maxima 9 000 l.
Ulei de masline: cantitate minima 28 l, cantitate maxima 1 100 l.
Zahar: cantitate minima 200 kg, cantitate maxima 8 000 kg.
30
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate demonstra îndeplinirea cerinței: ofertanții (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) au obligația completării si prezentării inițiale a DUAE distinct.
Atentie:
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociații/subcontractanții/tertii susținători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila — conform Notificarii 258/2017. Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora o data cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse in secțiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasament întocmit la finalizarea Licitatiei Electronice, după aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente sunt:
1) Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ-teritoriale pe raza căreia societatea își are sediul social, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestor documente. În cazul ofertanților persoane juridice străine, se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să se dovedească îndeplinirea obligațiilor scadente de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență;
2) Certificat privind plata impozitelor și taxelor locale din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestor documente (pentru toate sediile în cazul în care aveți mai multe). În cazul ofertanților persoane juridice străine, se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să se dovedească îndeplinirea obligațiilor scadente de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență;
3) Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea 98/2016. (Formularul nr. 3 din Secțiunea Formulare);
4) După caz, documente care să demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
5) Certificat de cazier judiciar al companiei (operatorului economic) și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
6) Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele: Constantin Ioan-Cristian, Enescu Daniel-Ionut, Vintilă Adrian, Șelaru Gabriel, Mircea Robert Mihai, Comanescu Dan Gabriel. Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul furnizorului de produse de achiziție, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele: nu este cazul;
7) Documentele emise în altă limbă decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizata în limba româna.
Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească... detalii pe www.e-licitatie.ro
Media cifrei de afaceri generală pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018). Nivelul impus pentru cifra de afaceri: media cifrei de afaceri generală pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie să fie de minim:
— lotul 6: brânză telemea, brânză proaspătă, caşcaval, brânză topita = 11 877,85 EUR fără TVA,
— lotul 17: făină de grâu albă, măsline de masa, miere de albine, orez decorticat, fidea, tăiţei, spaghete, macaroane, ulei din floarea soarelui, ulei de măsline, zahăr = 7 056,82 EUR fără TVA,
— lotul 19: file peşte apa dulce si marin, peşte proaspat decapitat si eviscerat = 12 163,13 EUR fără TVA.
1) Ofertantii (inclusiv asociatii/tertii sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE;
2) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subocontractant/tert sustinator) atrage respingerea acestei — conform Notificarii 258/2017;
3) Doc. justificative care probeaza îndeplinirea cerintei, respectiv bilanturile contabile (sau extrase din bilanturile contabile) exercitiilor financiare 2016, 2017 si 2018 înregistrate la organele competente sau alte documente relevante in sustinerea cerintei, vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasament, întoc. la finalizarea L.E., dupa aplicarea criteriului de atribuire. Pentru conversia altor monede in RON, se va utiliza cursul EUR-RON stabilit de către B.N.R. pentru ziua publicării anunțului de participare. În situatia în care publicarea bilanturilor nu este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic, se pot prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare, prin care sa fie sustinute informatiile prezentate încadrul DUAE (de ex., raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar si contabil etc.);
4) Daca doc. sunt întocmite în alta moneda, pentru conversie se va lua în considerare la cursul EUR-RON stabilit de către B.N.R. pentru ziua publicării anunțului de participare;
5) Doc. emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
Asociere:
1) Operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire, fiecare dintre acestia va demonstra îndeplinirea unui nivel al criteriilor referitoare la situatia economica si financiara, proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract (mentionata in acordul de asociere);
2) Odata cu DUAE se va depune acordul de asociere. Conf. Notificarii ANAP nr. 258, nedepunerea acordului de asociere odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE;
3) Doc. justif. care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar doar ofertanților clasați pe primele 3 locuri în clasament, întoc. la finalizarea L.E., dupa aplicarea criter. de atribuire.
Terti sustinatori:
1) Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi;
2) În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor;
3) Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament;
4) În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cifra de afaceri), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului;
5) Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului, o singura data, inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.
Lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani anteriori datei limită de depunere a ofertei, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privați. Din lista principalelor livrari trebuie sa rezulte ca ofertantul a livrat în ultimii 3 ani produse alimentare, la nivelul a unul sau mai multe contracte, cu o valoare cumulata de cel putin:
— lotul 6: brânză telemea, brânză proaspătă, caşcaval, brânză topita = 11 877,85 EUR fără TVA,
— lotul 17: făină de grâu albă, măsline de masa, miere de albine, orez decorticat, fidea, tăiţei, spaghete, macaroane, ulei din floarea soarelui, ulei de măsline, zahăr = 7 056,82 EUR fără TVA,
— lotul 19: file peşte apa dulce si marin, peşte proaspat decapitat si eviscerat = 12 163,13 EUR fără TVA. Numarul de ani aferenti experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta in anuntul de participare.
1) Ofertanții (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) au obligația completării si prezentării inițiale a DUAE distinct. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil;
2) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subocontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila — conf. Notificarii 258/2017;
3) Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasament, întoc. la finalizarea L.E., dupa aplicarea criteriului. de atribuire;
4) Livrarile în cuantumurile antementionate, din care sa rezulte faptul ca au fost receptionate produse, în corelatie cu nivelul minim impus de autoritatea contractanta, se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar;
5) Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, pentru conversie se va lua în considerare la cursul EUR-RON stabilit de către B.N.R. pentru ziua publicării anunțului de participare;
6) Nu vor fi luate în considerare livrari de produse relevante efectuate cu mai mult de 3 ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor;
7) Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna. Asociere:
1) În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
2) Odata cu DUAE se va depune acordul de asociere. Conf. Notificarii ANAP nr. 258, nedepunerea acordului de asociere odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE;
3) Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertanților clasați pe primele 3 locuri în clasament, întoc. la finalizarea L.E., dupa aplicarea criteriului. de atribuire.
Terti sustinatori:
1) Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi;
2) În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor;
3) Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament;
4) În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
3
Elementele specifice organizarii etapei finale de licitatie electronica (LE):
(a) elementele ofertei care vor face obiectul LE: pretul unitar exprimat in EUR, fara TVA,
(b) eventualele limite ale valorilor pâna la care elementele prevazute la lit. a) pot fi îmbunatatite, astfel cum rezulta din specificatiile care definesc obiectul contractului: fara limite,
(c) info. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-04-12
15:00
2019-07-12
2019-04-12
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
DUAE — Document Unic de Achizitie European — o declaratie pe propria raspundere a op ec, potrivit careia nu se afla intr-una dintre situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala si indeplineste criteriile de calificare si selectie precizate in fisa de date a achizitiei. A se consulta instructiunile de completare puse la dispozitie de catre ANAP prin intermediul SEAP.
Atentie: operatorii economici au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, in caz contrar, aceasta va fi respinsa ca inacceptabila — conf. Notificarii 258/2017, in baza art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. In cazul in care op. ec. participa la procedura de achizitie publica impreuna cu alti op. ec. si/sau utilizeaza capacitatile altor entitati, pentru a satisface criteriile de selectie, ofertantul se va asigura ca cealalta/celelalte parte/parti (asociat/tert sustinator/subcontractant) in cauza prezinta un formular DUAE separate.
Se va completa DUAE pentru fiecare lot în parte. Condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va furniza produsele:
(a) Ori de câte ori se decide achiziționarea produselor care fac obiectul procedurii de licitație, în scopul inițierii procesului de încheiere a contractului subsecvent, autoritatea contractantă va notifica, în scris, promitentului furnizor situat pe locul I din clasament,
(b) Promitentul furnizor, situat pe locul I din clasament, va confirma într-un termen limită comunicat de autoritatea contractantă,
(c) În cazul în care promitentul furnizor situat pe locul I din clasament îndeplinește cumulativ cerințele impuse de autoritatea contractantă (cantități și termene de livrare), contractul subsecvent va fi încheiat cu acesta,
(d) În cazul în care promitentul furnizor situat pe locul I din clasament nu are capacitatea de a răspunde solicitării de furnizare sau oferteaza doar pentru o parte din cantitatea ce se dorește a fi achiziționată, autoritatea contractantă se va adresa promitentului furnizor situat pe locul II din clasament, notificand acestuia, într-un termen limită comunicat de autoritatea contractantă, în corespondență cu cantitatea rămasă neacoperită de promitentul furnizor situat pe locul I (ulterior se aplică prevederile pct. a, b și c),
(e) În cazul în care promitentul furnizor situat pe locul II din clasament nu are capacitatea de a răspunde solicitării de furnizare sau opteaza doar pentru o parte din cantitatea ce se dorește a fi achiziționată, autoritatea contractantă se va adresa promitentului furnizor situat pe locul III din clasament, solicitând acestuia confirmarea, într-un termen limită comunicat de autoritatea contractantă, în corespondență cu cantitatea rămasă neacoperită de promitenții furnizori situați pe locurile I și II (ulterior se aplică prevederile pct. a, b și c),
(f) În situațiile prevăzute la art. 111 din H.G. nr. 395/2011, autoritatea contractantă are dreptul de a iniția o nouă procedură de atribuire pentru achiziționarea diferenței care nu poate fi acoperită de promitenții achizitori.
In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati, acesta se poate accesa prin urmatorul link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
In termen de 10 zile, in conformitate cu prevederile Legii 101/2016 in vigoare.
2019-03-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.