Căutare

România-Galați: Motorină (EN 590)

Cerere de oferte

Informaţii generale

   GALAȚI
   Mar 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galați
1644670
Str. Portului nr. 32
Galați
800025
Cristian Sendrea
+40 236460016
secretariat@afdj.ro
+40 236460847
www.afdj.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție motorină fără acciză şi motorină cu acciză
1644670_2019_PAAPD1050071
Obiectul procedurii il constituie furnizarea si transportul de motorină fără acciză şi motorină cu acciză pana la 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii contractului prin act aditional până la data de 30.4.2020.
2
2
Achiziție motorină fără acciză şi motorină cu acciză pentru sediu și secții/agenții (fără SCN Sulina)
2
Conform destinatiilor finale din caietul de sarcini.
2.1. Motorină EN 590 sau echivalent, fără accize în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, folosită pentru navigaţie;
2.2. Motorină EN 590 sau echivalent, cu accize folosită pentru activitatea de dragaj, la care se vor recupera accizele, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal;
2.3. Motorină EN 590 sau echivalent, cu accize folosită pentru funcţionarea instalaţiei de încălzire de la bordul navelor şi pentru încălzirea sediilor secţiilor/agenţiilor.
Termen de livrare pentru fiecare comandă.
5
95
6
Contractul initial se poate prelungi cu maxim 4 luni, conditionat de existenta resurselor financiare, conform art. 160 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016.
Achiziție motorină fără acciză şi motorină cu acciză pentru SCN Sulina
1
Conform destinatiilor finale din caietul de sarcini.
1.1. 100 tone motorină EN 590 sau echivalent, fără accize, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, folosită pentru navigaţie;
1.2. 50 tone motorină EN 590 sau echivalent, cu accize, folosită pentru funcţionarea instalaţiei de încălzire de la bordul navelor şi pentru încălzirea sediilor sectiei.
Termen de livrare pentru fiecare comandă.
5
95
6
Contractul initial se poate prelungi cu maxim 4 luni, conditionat de existenta resurselor financiare, conform art. 160 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1) Ofertantii (ofertanti individuali/ofertanti asociati), tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Aceste documente pot fi:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Pana la data limita de depunere a ofertelor, operatorii economici vor depune in SEAP formularul DUAE, completat conform link-ului: https://ec.Europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter din documentatia de atribuire;
2) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016. Se va completa DUAE de catre ofertanti (ofertanti individuali/ofertanti asociati), terti sustinatori si subcontractanti. Declaratia urmeaza sa fie prezentata, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul entitatii contractante in prezenta procedura de achiziţie sunt:
— Dorian Dumitru — Director General,
— Felicia Tanase — Director Economic,
— Cristian Sendrea — Director Comercial,
— Corneliu Carp — Inginer Sef,
— Nelu Lupu — Sef Serviciu Exploatare Flota,
— Ionel Laurentiu Pilaf — Sef Birou Flota
— Mirela Biatris Dragan — Coordonator Compartiment Monitorizare, Consumuri Combustibil si Lubrifianti,
— Mihaela Violeta Lisinschi — Sef Serviciu Achizitii Publice si Evidenta Materialelor,
— Catalina Mihaila — Sef Birou Achizitii Publice,
— Cristina Avram — Economist Biroul Achizitii Publice,
— Livia Daniela Cristea — Economist Biroul Achizitii Publice,
— Dorina Statescu — Referent de specialitate Biroul Achizitii Publice,
— Elena Ungureanu — Sef Serviciu Contabilitate,
— Gina Constantinescu — Sef Serviciu Juridic, Recuperare Debite si Relatia cu Organizatiile Sindicale,
— Oana Elena Stefanache — Consilier juridic Serviciu Juridic, Recuperare Debite si Relatia cu Organizatiile Sindicale,
— Mariana Profir — Consilier juridic Serviciu Juridic, Recuperare Debite si Relatia cu Organizatiile Sindicale,
— Adriana Dimitriu — Coordonator Compartiment Control Financiar Preventiv,
— Aurelia Daniela Vlad — Economist Compartiment Control Financiar Preventiv,
— Cristina Chelbasu — Economist Compartiment Control Financiar Preventiv.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cuantumul garantiei de participare:
— lot 1 — 6 900,00 RON,
— lot 2 — 38 000,00 RON.
In cazul prezentarii garantiei in alta moneda, cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta valuta va fi cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este 45 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
Garanţia de participare se constituie prin virament bancar in contul RO75BRDE180SV03879541800, deschis la BRD Galati sau printr-un instrument de garantare emis, în condiţiile legii, de o institutie de credit din Romania sau din alt stat ori de o societate de asigurări. In cazul instrumentelor de garantare se va avea in vedere ca acestea sa confirme irevocabilitatea garantiei constituita si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, asa cum prevede art. 42 alin. (3) si alin. (4) din H.G. nr. 394/2016 actualizata.
Garantia de participare obligatoriu se va posta in SEAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, în suma si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
In orice situatie, garantia de participare trebuie sa fie prezentata entitatii contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de dovada garantiei de participare, asa cum este reglementat de legislatia in achizitii publice, vor fi respinse.
Entitatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. În cazul în care ofertantul îsi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita în mod corespunzator. În situatia în care ofertantul nu extinde valabilitatea ofertei si/sau a garantiei de participare, se considera ca acesta si-a retras oferta si va fi exclus din procedura.
Furnizorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile lucratoare de la data semnării contractului de ambele părţi şi înregistrării acestuia la sediul achizitorului. Garanţia de bună execuţie va avea valabilitatea până la finalizarea de drept a contractului, plus 14 zile.
Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de 10 % din preţul contractului, fără TVA si se constituie in conformitate cu art. 46 din H.G. nr. 394/2016 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat ori de o societate de asigurări, care devine anexa la contract. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de 14 zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie finala, dacă nu a ridicat pretenţii până la acea dată asupra ei. Garanţia de bună execuţie va putea fi eliberată numai cu viza achizitorului.
Restituirea garantiei de buna executie se face conform art. 48 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-04-15
15:00
2019-06-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
Versiunea electronica a DUAE (eDUAE) este pusa la dispozitie ca formular online de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Modalitatea de completare a DUAE este descrisa in ghidul de utilizare al DUAE pentru operatorii economici de pe site-ul ANAP, respectiv link-ul: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf
In conformitate cu art. 54 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016, operatorul economic are obligatia de a include in oferta o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in cazul in care acestea exista.
Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Eventualele solicitari de clarificari privind prezenta documentatie vor fi transmise pe adresa de e-mail: avram.cristina@afdj.ro, pe fax +40 236460847 sau la sectiunea „Intrebari" din cadrul anuntului de participare.
Entitatea contractanta va publica raspunsurile la clarificarile solicitate sau eventualele modificari in legatura cu documentatia de atribuire, la sectiunea „Documentatie si Clarificari", prin crearea unui nou fisier electronic in SEAP, la care se va asigura accesul direct si nerestrictionat, in mod similar cu accesul la fisierul initial.
Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit cu privire la clauzele contractuale obligatorii ce sunt parte a documentatie de atribuire. Astfel, daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt defavorabile, va solicita entitatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele sa fie aduse la cunostiinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Potrivit art. 143 alin (3) din H.G. nr. 394/2016, oferta este considerata neconforma daca contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit entitatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.
La semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta integral, fara stersaturi sau omisiuni, contractul/contractele de subcontractare, daca este cazul. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale în aceste domenii, prevazute în documentatia de atribuire.
Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative, ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al furnizarii produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.
Entitatea contractanta nu va fi responsabila fata de ofertanti pentru nici un fel de pagube datorate intarzierii sau anularii procedurii, in cazul in care nu se poate asigura sursa de finantare.
In cazul în care se constata ca pe primul loc se claseaza mai multe oferte care au preturi egale, entitatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi sa posteze in SEAP o noua propunere financiara. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Persoana care se consideră vătămată poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.
R.A. Administrația Fluvială a Dunării de Jos — Serviciul Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale
Str. Portului nr. 32
Galați
800025
+40 236460016/308
constantinescu.gina@afdj.ro
+40 236460847
www.afdj.ro
2019-02-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.