Căutare

România-Târgu Jiu: Reparare şi întreţinere a centralelor termice

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TÂRGU JIU
   Mar 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
RO30267310
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, județ Gorj
Târgu Jiu
210140
Ioan Pop
+40 372819798
ioan.pop@ceoltenia.ro
+40 253223248
www.ceoltenia.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
„Reabilitare și modernizare bloc energetic nr. 7, lignit S.E. Isalnița – modernizarea preîncălzitoarelor de înaltă presiune”
30267310-2019-447.1
Modernizarea preincalzitoarelor de inalta presiune se va realiza in baza unui proiect la cheie, ce va include toate costurile aferente, toate resursele necesare pentru proiectarea, livrarea, instruirea personalului beneficiarului, inlocuirea si punerea in functiune a doua linii de preincalzitoare de inalta presiune echipate complet, inclusiv circuitele de conducte, instalatiile electrice si de automatizare aferente, la blocul energetic nr. 7 de la S.E. Isalnita.
Nota: Solicitarile de clarificari se vor face cu cel putin 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet o singura data doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit, cu 11 zile inainte de data limita stabilita prin anuntul de participare.
29069743
S. CEO S.A. – Sucursala Electrocentrale Isalnita.
Modernizarea preincalzitoarelor de inalta presiune se va realiza in baza unui proiect la cheie, ce va include toate costurile aferente, toate resursele necesare pentru proiectarea, livrarea, instruirea personalului beneficiarului, inlocuirea si punerea in functiune a doua linii de preincalzitoare de inalta presiune echipate complet, inclusiv circuitele de conducte, instalatiile electrice si de automatizare aferente, la blocul energetic nr. 7 de la S.E. Isalnita, cu respectarea cerintelor precizate in caietul de sarcini.
10 puncte pentru oferta cu cel mai mare termen de garanţie
10
Punctaj: 20 puncte pentru oferta cu durata de executie cea mai micӑ Dmin
20
70
480
1) Ofertantul nu trebuie să se încadreze in situatile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016.
Se va completa cerinta corespunzatoare in Documentul Unic de Achiziţii European (DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Nota: se solicita atat ofertantului, asociatului, subcontractantului, cat si tertului sustinator;
2) Ofertantul nu trebuie să se încadreze in situatile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016.
Se va completa cerinta corespunzatoare in Documentul Unic de Achiziţii European (DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Nota: se solicita atat ofertantului, asociatului, subcontractantului, cat si tertului sustinator;
3) Ofertantul nu trebuie să se încadreze in situatile prevazute la art. 180 din Legea 99/2016.
Se va completa cerinta corespunzatoare in Documentul Unic de Achiziţii European (DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Nota: se solicita atat ofertantului, asociatului, subcontractantului, cat si tertului sustinator;
4) Ofertantul nu trebuie să se încadreze in situatile prevazute la art. 72 şi 73 din Legea 99/2016.
Se va completa cerinta corespunzatoare in Documentul Unic de Achiziţii European (DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Nota: se solicita atat ofertantului, asociatului, subcontractantului, cat si tertului sustinator.
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
— Boza Sorinel-Gheorghe – Președinte al Directoratului,
— Dan Vasile – membru al Directoratului,
— Ovidiu Bălăcescu – membru al Directoratului,
— Constantin Balasoiu – membru al Directoratului,
— Daniel Burlan — membru al Directoratului,
— Adriana Luminita Popescu – director Directia Financiar Contabilitate,
— Cătălin Liviu Stănculescu – director Direcția Energie,
— Dumitru Iacob – director Directia Servicii Suport,
— Grigorie Dădălău – director adjunct comercial,
— Serban Daniela – coordonator Direcția Legislație și Guvernanță Corporativă,
— Leliana Tatiana Duma — sef Serviciu A.L.S.A.E,
— Mihaela Lazar Andrei – sef Serviciu Disciplina Contractuala.
Modalitatea de indeplinire: ofertantul (inclusiv fiecare asociat/subcontractant/tert sustinator, daca este cazul) va completa cerintele corespunzatoare in Documentul Unic de Achiziţii European (DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Nota: Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/subcontractant/tert sustinator, daca este cazul) nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la motivele de excludere (art. 177, 178, 180, 72 si 73).
Declaratia cu persoanele cu functie de decizie din partea operatorului economic ofertant se va incarca in SEAP odata cu formularul DUAE (Formular nr. 5).
Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, asociatului, subcontractantului si tertului sustinator, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din ceriticatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, alte documente edificatoare, după caz, pentru demonstrarea faptului ca nu se incadreaza in una din situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180,
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,
— documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179, art. 180 alin. (2) si [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind experienta similara, in conformitate cu art. 192 lit. a) si b) din Legea 99/2016 si Instructiunii nr. 2/2017 emisa de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice Operatorii economici trebuie:
1) sa fi executat si dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani (raportat la data limita de depunere a ofertelor), lucrări similare celor care fac obiectul achizitiei in valoare cumulata de minim 1 000 000,00 RON, fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte;
2) sa fi prestat si dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani (raportat la data limita de depunere a ofertelor), servicii de proiectare instalatii termoenergetice;
3) sa fi livrat in ultimii 3 ani (raportat la data limita de depunere a ofertelor) schimbӑtoare de căldurӑ de suprafață apă-abur cu parametrii de minim presiunea pe partea de apă de minim 200 bar, debitul pe partea de apă de minim 400 t/h, presiunea pe partea de abur de minim 50 bar și temperatura pe partea de abur de minim 300 
o
C. In cazul contractelelor prezentate ca experienta similara, a caror valoare este exprimata în alta valuta decât în RON, pentru calculul nivelului minim impus, se va folosi cursul mediu anual RON/valuta al BNR, pentru fiecare an in parte, conform site-ului curs-valutar-bnr: 2014, 2015, 2016, 2017 si 2018. Cursul RON/valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2019 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură.
Nota: Prin „servicii/lucrări duse la bun sfarsit” se intelege:
— servicii/lucrări receptionate pe obiecte, care sunt însoțite de proces-verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului,
— servicii/lucrări receptionate însoțite de proces-verbal la terminarea serviciilor/lucrarilor,
— servicii/lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptive finala.
Prin „servicii similare” se intelege: servicii de proiectare instalatii termoenergetice.
Prin „lucrari similare” se intelege: lucrari de montaj echipamente enregetice la grupuri/blocuri energetice cu putere unitara de minim 150 MW.
Cerința nr. 3 – Dovezi de personal.
Ofertanţii trebuie sӑ deţinӑ:
— inginer specializare domeniu mecanic: minim 2 persoane,
— inginer specializare domeniu electric: minim 2 persoane,
— inginer specializare domeniu automatizare: minim 2 persoane,
— verificator de proiecte, autorizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), pentru a efectua audituri termoenergetice pentru clasa II, minim 1 persoanӑ, autorizat conform Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie din 17.12.2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 bis din 13.1.2015,
— verificator de proiecte, atestat MEC: minim 1 persoanӑ,
— 1 responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare pentru montare/reparare (RADTP), la instalaţii sub presiune, atestat conform Ordinului inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 165 din 4.7.2011,
— 1 responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL) la instalaţii sub presiune, atestat conform Ordinului inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 165 din 4.7.2011,
— 1 responsabil tehnic cu sudura (RTS) la instalaţii sub presiune, atestat conform Ordinului inspectorului de stat sef al ISCIR nr. 165 din 4.7.2011.
Angajament si Declaratie tert sustinător (daca este cazul).
Informatii privind asocierea (daca este cazul).
2) Informatii privind subcontractantii (daca este cazul).
Informaţii privind dotarea tehnică: se va prezenta o lista cu utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice la dispoziţia operatorului economic care executa lucrarile. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca detin cel putin urmatoarele:
— aparat de control nedistructiv cu ultrasunete al sudurilor, minim 1 bucata,
— instalatii de tratament termic al sudurilor, minim 1 bucata,
— aparate de sudură, minim 4 bucati,
— automacara pe pneuri cu capacitatea de ridicare de minim 50 tf, minim 1 bucata,
— autotrailer cu sarcina de minim 50 tone, minim 1 bucata,
— polizoare unghiulare de uz profesional cu diametru disc de minim 230 mm.
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul).
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in Documentul Unic de Achiziţii European (DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter). Nota: Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
— documente prin care se confirma livrarea/prestarea/executia de produse/servicii/lucrari similare, respectiv contracte/documente constatatoare/procese-verbale emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat, care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale. In cazul asocierii unor părţi din contract, ofertantul va include resursele tehnice ale asociaţilor, care vor fi folosite la livrarea/prestarea/execuția serviciilor/lucrărilor (daca este cazul).
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in in Documentul Unic de Achiziţii European (DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-atabases/espd/filter), prezentand personalul ce va realiza efectiv activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit (expertii/personalul-cheie ce raspunde de realizarea efectiva a proceselor de executie aferente implementarii contractului, calificarea, experienta profesionala si/sau modul de organizare influentand, in mod direct, calitatea lucrarii).
Nota: Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, documente care sustin cerinta privind asigurarea cu personal (diplome de studii universitare, autorizari, atestate etc.), prin care se demonstreaza calificarea/pregatirea profesionala etc.
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter). In cazul unei sustinerii de catre un/unor tert, se vor completa cerintele corespunzatoare intr-un alt Document Unic de Achizitii European (DUAE) pentru fiecare tert/ terti declarati. Ofertantul va depune odata cu Formularul DUAE si oferta pana la data limita de depunere a ofertelor si angajamentul tertului sustinator impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora (Formular nr. 3 si Anexa Formular 3). Nota: Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – documente justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri.
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter). In cazul unei asocieri, se vor completa cerintele corespunzatoare inr-un alt Document Unic de Achizitii European (DUAE), pentru fiecare membru asociat. Ofertantul va depune odata cu Formularul DUAE si oferta Acordul de asociere (Formular nr. 2) pana la data limita de depunere a ofertelor. Nota: Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – documente justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri.
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter). In cazul subcontractarii, se vor completa cerintele corespunzatoare inr-un alt Document Unic de Achizitii European (DUAE) pentru fiecare subcontractant/subcontractantii declarati. Ofertantul va depune odata cu Formularul DUAE si oferta pana la data limita de depunere a ofertelor si acordul de subcontractare (Formularul nr. 1) pana la data limita de depunere a ofertelor. Nota: Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – documente justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in Documentul Unic de Achiziţii European (DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter), prezentand urmatoarele informatii: denumirea echipamentelor tehnice, UM, cantitatea si forma de detinere a acestora. Nota: Entitatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile sa faca dovada îndeplinirii cerinței privind dotarea tehnică prin prezentarea contractelor de inchiriere, comodat, leasing, angajament de punere la dispozitie, etc (daca operatorul economic nu deţine în proprietate utilajele/echipamentele etc.)
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter). In cazul subcontractarii, se vor completa cerintele corespunzatoare intr-un alt Document Unic de Achizitii European (DUAE) pentru fiecare subcontractant/subcontractantii declarati. Ofertantul va depune odata cu Formularul DUAE si oferta pana la data limita de depunere a ofertelor si acordul de subcontractare (Formularul nr.1) pana la data limita de depunere a ofertelor. Nota: Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – documente justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri.
Garantia de participare este 290 000,00 RON cu valabilitate minim 3 luni de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a GP este conform art. 42 din Hotararea 394/2016. Garantia de participare se va returna de catre entitatea contractanta conform art. 44 din Hotararea 394/2016. Cont RON: RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248 – Raiffeisen Bank Targu Jiu. Garantia de participare emisa în alta limba, decât limba româna, va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. In cazul depunerii de oferte in asociere garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Operatorul economic, trebuie să facă dovada constituirii garanţiei de participare până cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, depunând în SEAP documente probatorii. Garanţia de participare se execută necondiţionat.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate
Garantia de Buna Executie = 10 % din pretul contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE este conform art. 45 si art. 46 din Hotararea 394/2016. Garantia de buna executie se va restitui conform art. 48 din Hotararea 394/2016. In cazul asocierii garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-04-12
15:00
2019-07-12
2019-04-12
15:00
In SEAP.
In cazul in care, in urma evaluarii se obtine acelasi punctaj, atunci, in vederea atribuirii contractului sectorial de lucrari, se va solicita ofertantilor, pentru departajare, prin intermediul SEAP, o noua propunere financiara, contractul urmand a fi atribuit ofertantului care obtine cel mai mare punctaj.
Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare operatorul economic va preciza în oferta depusa care din informatiile cuprinse în propunerea tehnica si în propunerea financiara sunt considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala în masura, în care în mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
In conformitate cu prevederile din Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Societatea C.E. Oltenia S.A. – Serviciul Disciplină Contractuală
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, județ Gorj
Târgu Jiu
210140
+40 372819794
www.ceoltenia.ro
2019-03-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.