Căutare

România-Alexandria: Servicii de imagistică medicală

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ALEXANDRIA
   Mar 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Județean de Urgență Alexandria
4253650
Str. Libertății nr. 1
Alexandria
140009
Gabriela Apostolescu
+40 247311836
achizitiipublice.sjua@yahoo.com
+40 247311836
http://www.spitalulalexandria.ro/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Spital
Achiziție servicii de imagistică medicală (CT)
4253650201901
Achiziție servicii de imagistica medicala – investigații CT, conform necesarului pe tipuri de investigații imagistice mentionate si detaliate in caietul de sarcini.
Termenul limita in care se va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este in a 11-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile.
Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, Str. Libertatii nr. 1.
Achiziție servicii de imagistica medicala – investigații CT, conform necesarului pe tipuri de investigații imagistice mentionate si detaliate in caietul de sarcini.
36
Declaraţie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016
Declaratie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016.
Declaratie privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016.
Declaratie privind neincadrarea in art. 60 din Legea 98/2016.
In cadrul acestei proceduri se vor lua masuri pentru evitarea conflictului de interese asa cum este prevazut in art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— manager — dr. Dobre Alexandru-George,
— director financiar contabil — ec. Bădița Mirela,
— director Îngrijiri — as. Goicu Badea Elena Violeta.
— șef Birou Achiziții Publice-Contractare — ec. Apostolescu Gabriela,
— medic sef UPU — dr. Ignat Dana,
— as. sef UPU — as. Capra Liliana,
— ec. Niculae Bogdan,
— consilier juridic: Plopeanu Ramona Magdalena-Coralia,
— Crișan Violeta.
Membrii Consiliului de administrație:
— ec. Boja Mariana,
— chimist Neatu Raluca Monica,
— Marin Valeria,
— Ancu Florentina,
— Olteanu Nicoleta-Luminița.
Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii.
Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti.
La finalizarea evaluarii ofertelor, documentele de mai sus vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.
Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin. (4) din HG 395/2016.
1) Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.Informatiile din certificat trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia;
2) Aviz de funcţionare din care rezulta explicit ca ofertantul desfasoara activitatile ce privesc prezenta procedura de achizitie emis de ANMDM, in conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata;
3) Autorizatia de utilizare a echipamentelor emisa de CNCAN. Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear (manipulare instalatii radiologice). Actul normativ care impune obligativitatea acestei avizari: Legea nr. 111/1996, art. 8 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, al normelor fundamentale de securitate radiologica si al Normelor specifice de securitate radiologica.
Pentru verificarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale a candidatilor se va solicita completarea DUAE. Cerința se aplică inclusiv pentru asociati, subcontractanți și/sau terți susținători.
La finalizarea evaluarii ofertelor, documentele de mai sus vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.
Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin. (4) din HG 395/2016
Declaratie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul pentru îndeplinirea contractului.
Experienta educationala si profesionala a persoanelor responsabile pentru gestionarea contractului.
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, precizate valoric si cantitativ.
Se va solicita completarea DUAE. La finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar se va prezenta o lista a utilajelor, instalatiilor si/sau echipamentelor tehnice pe care le va pune la dispozitie pe durata executarii contractului, precum si documente prin care acesta poate demonstra accesul la acestea: inchiriere, comodat, leasing.
La finalizarea evaluarii ofertelor, documentele de mai sus vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. Pentru indeplinirea cerintei privind experienta profesionala a persoanelor responsabile pentru gestionarea contractului se solicita CV-uri, certificate/atestate/autorizatii sau orice alte documente similare fara de care persoanele nu au dreptul de a exercita activitatea investigatii imagistice, conform Ordin 418/2005 actualizat. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin (4) din HG 395/2016.
Se va solicita completare DUAE. La finalizarea evaluarii ofertelor, documentele justificative: (documente constatatoare, recomandari) vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.
2019-04-08
15:00
2019-08-08
2019-04-08
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro
Operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire in termenul stabilit prin anuntul de participare simplificat. Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, pana la termenul stabilit in anuntul de participare.
Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de opertorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere, vor fi postate pe site-ul www.elicitatie.ro la rubrica „Documentatii/clarificari/decizii”, precum si prin publicare de erate. Acordul-cadru va fi incheiat cu operatorul economic clasat pe primul loc in clasament. In cazul ofertelor clasate la egalitate pe primul loc, in vederea departajarii acestora autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara.
DUAE poate fi accesat de catre operatorii economici interesati la link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.