Căutare

România-Miercurea-Ciuc: Servicii de deszăpezire

Cerere de oferte

Informaţii generale

   MIERCUREA-CIUC
   Mar 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Harghita
4245763
Piața Libertății nr. 5
Miercurea-Ciuc
530140
Andras Balint
+40 266207720
achizitiipublice@judetulharghita.ro
+40 266207725
www.judetulharghita.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de serviciii pentru „Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2019–2021“
4245763/2019/2B11
Organizarea intervențiilor pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor județene din județul Harghita, în vederea asigurării viabilității drumurilor pe timp de iarnă.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20. Autoritatea contractanta va raspunde in mod cIar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 15 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
16
Zona Odorhei — lot nr. 14
14
Drumurile județene din zona Odorhei: DJ 131, DJ 131A, DJ 132, DJ 132A, DJ 132B, DJ 133, lungime totala 83,751 km.
Lista drumurilor cuprinse in lot se regaseste in documentul anexa 1 la CS „Lista drumuri".
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 929 018,29 RON.
24
Zona Odorhei — lot nr. 15
15
Drumurile județene din zona Odorhei: DJ 134C, DJ 134B, DJ 137C, DJ 137C, lungime totala 18,135 km.
Lista drumurilor cuprinse in lot se regaseste in documentul anexa 1 la CS „Lista drumuri".
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 231 406,35 RON.
24
Zona Gheorgheni — lot nr. 10
10
Drumurile județene din zona Gheorgheni: DJ 127, DJ 127A, DJ 125, lungime totala 35,129 km.
Lista drumurilor cuprinse in lot se regaseste in documentul anexa 1 la CS „Lista drumuri".
Valaorea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 345 496,95 RON.
24
Zona Cristur — lot nr. 12
12
Drumurile județene din zona Cristur: DJ 135, DJ 136A, lungime totala 33,065 km.
Lista drumurilor cuprinse in lot se regaseste in documentul anexa 1 la CS „Lista drumuri".
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 344 722,73 RON.
24
Zona Cristur — lot nr. 11
11
Drumurile județene din zona Cristur: DJ 134A, DJ 134, DJ 136, DJ 136B, DJ 135, lungime totala 70,974 km.
Lista drumurilor cuprinse in lot se regaseste in documentul anexa 1 la CS „Lista drumuri".
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 797 900,67 RON.
24
Zona Odorhei — lot nr. 13
13
Drumurile județene din zona Odorhei: DJ 137, DJ 137A, DJ 137C, DJ 133, lungime totala 65,568 km.
Lista drumurilor cuprinse in lot se regaseste in documentul anexa 1 la CS „Lista drumuri".
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 713 169,26 RON.
24
Zona Ciuc — lot nr. 7
7
Drumurile județene din zona Ciuc: DJ 121G, lungime totala 11,233 km.
Lista drumurilor cuprinse in lot se regaseste in documentul anexa 1 la CS „Lista drumuri".
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 176 111,91.
24
Zona Ciuc — lot nr. 1
1
Drumurile județene din zona Ciuc: DJ 123, DJ 123A, DJ 123D, lungime totala 33,020 km.
Lista drumurilor cuprinse in lot se regaseste in documentul anexa 1 la CS „Lista drumuri".
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 384 292,30 RON.
24
Zona Ciuc — lot nr. 6
6
Drumurile județene din zona Ciuc: DJ 113A, lungime 5,600 km.
Lista drumurilor cuprinse in lot se regaseste in documentul anexa 1 la CS „Lista drumuri".
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 110 429,42 RON.
24
Zona Ciuc — lot nr. 3
3
Drumurile județene din zona Ciuc: DJ 123F, DJ 123E, DJ 124, DJ 124A, DJ 125, total 47,190 km.
Lista drumurilor cuprinse in lot se regaseste in documentul anexa 1 la CS „Lista drumuri".
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 593 640,34 RON.
24
Zona Ciuc — lot nr. 4
4
Drumurile județene din zona Ciuc: DJ 127A, DJ 127B, total 21,089 km.
Lista drumurilor cuprinse in lot se regaseste in documentul anexa 1 la CS „Lista drumuri".
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 180 614,37 RON.
24
Zona Ciuc — lot nr. 2
2
Drumurile județene din zona Ciuc: DJ 113B, DJ 123B, DJ 123C, DJ 123, lungime totala 77,030 km.
Lista drumurilor cuprinse in lot se regaseste in documentul anexa 1 la CS „Lista drumuri".
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 604 054,05 RON.
24
Zona Ciuc — lot nr. 5
5
Drumurile județene din zona Ciuc: DJ 138A, lungime 5,240 km.
Lista drumurilor cuprinse in lot se regaseste in documentul anexa 1 la CS „Lista drumuri".
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 113 546,77 RON.
24
Zona Gheorgheni — lot nr. 8
8
Drumurile județene din Zona Gheorgheni: DJ 138, DJ 126, DJ 125A, lungime totala 53,992 km.
Lista drumurilor cuprinse in lot se regaseste in documentul anexa 1 la CS „Lista drumuri".
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 570 511,32 RON.
24
Zona Gheorgheni — lot nr. 9
9
Drumurile județene din zona Gheorgheni: DJ 153C, DJ 153D, DJ 153D, DJ 128, DJ 174A, DJ 174C, lungime totala 57,679 km.
Lista drumurilor cuprinse in lot se regaseste in documentul anexa 1 la CS „Lista drumuri".
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 556 019,16 RON.
24
Zona Odorhei — lot nr. 16
16
Drumurile județene din zona Odorhei: DJ 138, DJ 138B, lungime totala 42,000 km.
Lista drumurilor cuprinse in lot se regaseste in documentul anexa 1 la CS „Lista drumuri".
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 527 365,34 RON.
24
1. Ofertanții și subcontractantul și terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.
Modalitate de demonstrare a îndeplinirii cerinței: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente justificative pot fi:
• Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ teritoriale pe raza căreia își are sediul social si punctul/punctele de lucru pt. care exista obligații de plată privind plata la bugetul general consolidate operatorul economic din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării;
• Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale, din care să rezulte ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării;
• Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, decizie sau de control în cadrul acestuia așa cum rezultă în certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
• După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia și de derogările prevăzute la art.166 alin (2), art.167 (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Autoritatea contractantă acceptă ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, orice document considerat edificator din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități componente din țara respectivă.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
Nota: Conform art. 166 alin. 2)din Legea nr. 98/2016 „Prin excepție de la dispozițiile art. 165 alin. (1) și (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante, este mai mic de 10.000 RON.”
2. Conflictul de interese
Ofertanții (inclusiv terții susținători și subcontractanții, dacă e cazul) vor completa formularele puse la dispoziție de autoritatea contractantă în secțiunea Formulare a documentației de atribuire, prin care vor confirma că nu se află în niciuna dintre situațiile de conflict de interese vizate de legiuitor prin prevederile art. 59, 60 din legea 98/2016:
1. Borboly Csaba – președinte
2. Barti Tihamér - vicepresedinte
3. Biró Barna Botond – vicepresedinte
4. Szabó Barna – manager public
5. Egyed Árpád – secretarul județului
6. Albert Mátyás – consilier județean
7. Becica Mihai – consilier județean
8. Becze István – consilier județean
9. Berde László – consilier județean
10. Dobrean Vasile – consilier județean
11. Ciobanu Adrian-George – consilier județean
12. Csillag Petru – consilier județean
13. Dajka Tünde – consilier județean
14. Derzsi Zoltán – consilier județean
15. Ferencz-Salamon Alpár-László ... detalii pe www.e-licitatie.ro
Informații privind asocierea (dacă e cazul)
Experiența similară: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani servicii similare cu cele supuse procedurii de atribuire. Servicii similare se consideră servicii de deszăpezire pe infrastructura de transport rutier, având în vedere că serviciile de deszăpezire se vor desfășura sub trafic fiind necesară respectarea atât a legislației rutiere cât și a Normativului tehnic 525/2013 cu privire la modul de acționare, siguranța circulației precum și adaptarea vitezei de acționare în funcție de tipul intervenției. Operatorul economic trebuie să dețină utilaje de deszăpezire cu drept de circulație pe drumurile publice, iar operatorii acestora sunt obligați să aibă permis de conducere valabil pentru categoria respectivă. Cerința este aferentă pentru toate loturile.
Informații privind subcontractarea (dacă e cazul)
Informații privind dotarea tehnică cu echipamente: ofertantul trebuie sa aiba in dotare utilaje suficiente pentru a asigura acoperirea întregii lungimi a drumurilor din lotul respectiv cu serviciile de intervenție în termenul strict prevăzut de lege. Dotarea minimă cu echipamente a ofertantului constă în: Numărul lotului licitat/ Dotarea minimă impusă cu utilaje pentru servicii de deszăpezire Lot 1/ Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); Autofreză (1 buc) – la cerere Lot 2/ Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (2 buc.); ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); Tractor/greder echipată cu lamă pentru zăpadă (1buc); Autofreză (1 buc) – la cerere Lot 3/ Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (2 buc.); ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); Autofreză (1 buc) – la cerere Lot 4/ Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.); Autofreză (1 buc) – la cerere Lot 5/ ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); Autofreză (1 buc) – la cerere Lot 6/ Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); Autofreză (1 buc) – la cerere Lot 7/ Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); Autofreză (1 buc) – la cerere Lot 8/ Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (2 buc.); ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); Autofreză (1 buc) – la cerere Lot 9/ Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (2 buc.); ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); Tractor/greder echipată cu lamă pentru zăpadă (1 buc.); Autofreză (1 buc) – la cerere Lot 10/ Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); Autofreză (1 buc) – la cerere Lot 11/ Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (2 buc.); ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (2 buc.); Autofreză (1 buc) – la cerere Lot 12/ Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); Autofreză (1 buc) – la cerere Lot 13/ Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (3 buc.); ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); Autofreză (1 buc) – la cerere Lot 14/ Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (3 buc.; ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (2 buc.); Autofreză (1 buc) – la cerere Lot 15/ Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); Autofreză (1 buc) – la cerere Lot 16/ Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (2 buc.); ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.); Autofreză (1 buc) – la cerere
Informații privind terțul susținător (daca este cazul)
Dreptul ofertantului de a participa la procedura prin asociere este prevăzută la Art. 53 din Legea nr. 98/2016. Ofertantul va indica participarea la procedură împreună cu alții in DUAE la Partea II Secțiunea A. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională. Conf. notificare ANAP nr. 256/08.12.2016 ANAP, ofertanții odată cu depunerea DUAE vor prezenta și acordul de asociere. Se va completa Formularul nr.2 - Acord de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/ acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator.
Pentru demonstrarea experienței similare ofertanții vor completa la nivelul DUAE Secțiunea IV.C.1a) informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data, precum și ponderea serviciilor prestate în cadrul contractului. De la ofertantul clasat pe locul I după finalizarea procesului de evaluare pentru fiecare lot, doar la solicitarea autorității contractante vor fi solicitate documente doveditoare privind experiența similară. Pentru dovedirea experienței similare, ofertanții vor prezenta certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar/ procese verbale de recepție, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate si perioada de realizare. Aceste documente vor fi prezentate si de către ofertantul asociat, în situația în care resursele acestuia au fost luate în considerare pentru îndeplinirea cerinței. În situația în care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se vor prezenta informații și/sau documente din care să reiasă partea de contract pe care a executat-o. Documentele redactate în altă limbă decât limba română, vor fi prezentate însoțite de traducerea în limba română. Documentele scanate, semnate cu semnătură electronică extinsă vor fi transmise prin SEAP.
Ofertanții includ informațiile privind subcontractarea unor părți a serviciilor, precum și informații cu privire la subcontractant/ți în DUAE la Partea II. Secțiunea D și Partea IV. Secțiunea C.10). În conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, dacă este cazul, se vor solicita ofertantului informații despre partea din contract pe care dorește să o subcontracteze. Conf. Notificarea ANAP nr. 256/08.12.2016, odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta, pentru fiecare subcontractant, si acordul/acordurile de subcontractare. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții completează DUAE cu toate informațiile privind îndeplinirea criteriilor de calificare, menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. La solicitarea Autorității contractante, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile pentru fiecare lot, va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare pentru subcontractanți, prin prezentarea de documente justificative. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează la motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant. (art. 174 din Legea nr. 98/2016). In conformitate cu prevederile Art. 218 (2), Legea nr. 98/2016 subcontractanții au dreptul de a opta pentru a fi plătiți in mod direct de către autoritatea contractanta. Această opțiune se va manifesta la semnarea contractului.
Se va completa DUAE, Partea IV. Secțiunea C.9). Ofertantul va preciza numărul utilajelor, echipamentelor tehnologice, mijloacelor de transport, precum și a altor mijloace fixe pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului pentru fiecare LOT licitat în parte. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile la fiecare lot, la solicitarea autorității contractante va prezenta următoarele: documente care dovedesc îndeplinirea cerinței privind dotarea tehnică referitor la utilajele, instalațiilor și/sau echipamentelor tehnice la dispoziția acestuia pe durata executării contractului (facturi de cumpărare, cărți de identitate, contracte de închiriere sau orice alte documente ce dovedesc proprietatea sau disponibilitatea asupra echipamentelor pe perioada executării contractului).
Operatorul economic are dreptul, în legatura cu un acord-cadru, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi, in conformitate cu art. 182 alin (1) din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE de ofertant, în care la Partea IV Secțiunea C. se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. Se va completa Formularul nr.4 - Angajament ferm al terțului susținător Odata cu DUAE se va prezenta atat angajamentul tertului sustinator, cat si documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora (Notificarea ANAP nr.256/08.12.2016). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/ acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator.
2019-04-01
15:00
2019-07-01
2019-04-01
15:00
In SEAP.
Autoritatea contractanta va pune la dispoziția ofertanților DUAE in format .xml. Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
— Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătura electronica),
— Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP www.e-licitatie.ro ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante, conform art. 160, 161 din Legea nr. 98/2016.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20. Autoritatea contractanta va raspunde in mod cIar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 15 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care obtin noi preturi, in vederea departajarii ofertelor.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016.
Consiliul Județean Harghita
Piața Libertății nr. 5
Miercurea-Ciuc
530140
+40 266207720
achizitiipublice@judetulharghita.ro
+40 266207725
www.judetulharghita.ro
2019-02-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.