Căutare

România-Brașov: Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BRAȘOV
   Mar 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov
4384117
Calea București nr. 25–27
Brașov
500326
Giorgeta Drăgoi
+40 372676265
spjbv@yahoo.co.uk
+40 268327998
www.hospbv.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Spital
Servicii de colectare, transport, eliminare finală a deșeurilor medicale periculoase din activitatea medicală și eliminarea/neutralizarea substanțelor toxice
4384117201901
Servicii de colectare, transport, eliminare finala a deseurilor medicale periculoase din activitatea medicala si eliminarea/neutralizarea substantelor toxice, conform caietului de sarcini.
Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritarea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
2502732
2
2
Servicii de reabilitare a substanțelor toxice
2
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, Calea București nr. 25–27, Brasov.
Servicii de reabilitare a substantelor toxice, conform cantitatilor din caietul de sarcini.
169932
24
Propunerea financiara se depune pentru cantitatea maxima a acordului-cadru precizata in caietul de sarcini.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 42 483,00 RON fara TVA.
Garantie de participare: nu se solicita.
Servicii de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea medicală
1
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, Calea București nr. 25–27, Brasov.
Servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea medicala, conform cantitatilor din caietul de sarcini.
2332800
24
Propunerea financiara se depune pentru cantitatea maxima a acordului-cadru precizata in caietul de sarcini.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 583 200,00 RON fara TVA.
Garantia de participare: nu se solicita.
Cerinta 1. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu prevederile art. 132 alin. (2) din HG nr. 395/2016.
Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta 2. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in DUAE.
Documentul justificativ, respectiv declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 se depune de catre catre toti participantii la procedura (operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator), odata cu DUAE, pana la data limita a depunerii ofertelor si raportat la data limita de depunere a ofertelor din anuntul de participare.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Manager — Doctor Cobelschi Calin-Pavel,
— Director financiar contabil — Economist Barra Floare,
— Director de Ingrijiri Medicale — Doctor Asistent Fercala Elena,
— Consilier Juridic — Simtea Mona-Lisa,
— Consilier Juridic — Muresan Nicoleta,
— Dragoi Giorgeta — Sef serviciu achizitii publice, aprovizionare si contractare, medic primar S.P.I.A.A.M.,
— Responsabil Mediu — Doctor Godri Dora Ana,
— Sef serviciu tehnic administrativ — Inginer Isopescu Liliana,
— Rusu Cristina — Economist,
— Dorofte Ileana-Doina — Economist.
1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Persoane juridice/fizice romane: certificat constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul acordului-cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta in original sau copie conform cu originalul.
Persoane juridice/fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1) In temeiul art. 179 lit. j) din Legea nr. 98/2016, se solicita declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic care presteaza serviciile;
2) Conform art. 179 lit. k) din Legea nr. 98 din 1.5.2016, se solicita informatii privind partea din acordul-cadru pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze.
1) Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de documente ce fac dovada ca ofertantul dispune de utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executarea acordului-cadru. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Se solicita (daca este cazul) ca, odata cu depunerea DUAE, ofertantii sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere, dupa caz. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu prevederile art. 132 alin. (2) din HG nr. 395/2016;
2) Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Se solicita tuturor ofertantilor (daca este cazul) ca, odata cu depunerea DUAE, sa depuna si acordul de subcontractare. Se va preciza partea din acordul-cadru pe care operatorul economic intentioneaza sa o subcontracteze. De retinut ca, în cazul în care operatorul economic a decis sa subcontracteze o parte din acordul-cadru de achizitie publica si se bazeaza pe capacitatile subcontractantului pentru executarea partii respective, trebuie sa se completeze un DUAE separat pentru astfel de subcontractanti si va avea anexat acordul de subcontractare. Se vor mentiona datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul propus poate fi inlocuit o singura data, in cazul in care autoritatea contractanta constata ca acesta nu are capacitatea tehnica si profesionala necesara, pentru partea din contract pe care acesta urmeaza sa o indeplineasca. În cazul în care, un ofertant subcontracteaza o parte din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune, înainte de încheierea acordului-cadru de achizitie publica cu autoritatea contractanta, contractul încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la acordul-cadru de achizitie publica. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare, pentru partea lor de implicare în acordul-cadru care urmeaza sa fie incheiat, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Se solicita (daca este cazul) ca, odata cu depunerea DUAE, ofertantii sa prezinte acordul de asociere, acordul de subcontractare, dupa caz, semnat de catre parti. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu prevederile art. 132 alin. (2) din HG nr. 395/2016.
2019-04-09
15:00
2019-08-09
2019-04-09
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
Operatorii economici pot participa la procedura numai daca sunt inregistrati in SEAP (noul SEAP). Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP (noul SEAP) la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP (noul SEAP) catre solicitantul clarificarii la sectiunea „Intrebari, iar catre toti operatorii economici la rubrica de „Documentatie, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro
Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP (noul SEAP) la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (noul SEAP), sectiunea „Intrebari”, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa. Modul de departajare al ofertelor: in cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP (noul SEAP), in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Accesarea DUAE, in vederea completarii, de catre operatorii economici interesati, se face prin accesarea urmatoarelor link-uri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau
https://ec.europa.eu/tools/espd
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor art. 8 și 49 din Legea nr. 101 din 1.5.2016.
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Compartimentul Juridic
Calea București nr. 25–27
Brașov
500326
+040 0372676265
spjbv@yahoo.co.uk
+40 268327998
www.hospbv.ro
2019-02-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.