Căutare

România-Cluj-Napoca: Tratarea şi eliminarea deşeurilor lichide

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CLUJ-NAPOCA
   Mar 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Cluj (Consiliul Județean)
4288110
Calea Dorobanților nr. 106
Cluj-Napoca
400094
Consilier Adina Tiuca
+40 372640060
cjc@cjcluj.ro
+40 372640074
www.cjcluj.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție servicii de colectare-tratare-transport-eliminare a concentratului rezultat în urma procesului de epurare prin osmoză inversă a levigatului rezultat l [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4288110/2019/01/16
— lot 1 — Servicii de colectare-transport-eliminare a concentratului rezultat în urma procesului de epurare prin osmoză inversă a levigatului rezultat la depozitul neconform de deseuri Pata Rât, municipiul Cluj-Napoca,
— lot 2 — Servicii de furnizare prin închiriere a stației de tratare a levigatului prin osmoză inversă de la Depozitul de deșeuri Pata Rât si epurarea levigatului care se exfiltrează din Depozitul de deșeuri Pata Rât, respectiv:
— lot 1: Se va prelua concentratul de la stația de epurare a levigatului din vecinătatea depozitului de deșeuri de la Pata Rât, municipiul Cluj-Napoca, Str. Pata Rât FN. Preluarea concentratului se va face zilnic, volumul maxim preluat va fi de 50 m³ zilnic; cantitatea de concentrat produsă în urma funcționării stației de epurare este de maxim 50 m³/zi; compoziția chimică a concentratului este cea din anexa la caietul de sarcini, dar poate conține și alte substanțe produse de levigatul din depozitul de deseuri Pata [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
9900000
2
2
Servicii de furnizare prin închiriere a stației de tratare a levigatului prin osmoză inversă de la Depozitul de deșeuri Pata Rât
2
Depozitul de deșeuri Pata Rât, judetul Cluj.
Servicii de furnizare prin închiriere a stației de tratare a levigatului prin osmoză inversă de la Depozitul de deșeuri Pata Rât si continuarea procesului de epurare a levigatului care se exfiltrează din Depozitul de deșeuri Pata Rât, in medie, estimata astfel: 100 m³/zi x 30 zile x 12 luni). Decontarea se va face pe baza pretului unitar. Pretul contractului va fi platibil in transe lunare, pe baza facturii emise de catre prestator pentru cantitatatile de levigat epurat si confirmate de catre achizitor, in luna anterioara emiterii facturii
2520000
12
Servicii de colectare-transport-eliminare a concentratului rezultat în urma procesului de epurare prin osmoză inversă a levigatului rezultat la depozitul neconf [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1
Depozitul neconform de deseuri Pata Rat, judetul Cluj.
Se estimeaza colectarea, transportul si eliminarea a aproximativ 50 m³/zi x 30 zile/lună x 12 luni. Decontarea se va face pe baza pretului unitar. Pretul contractului va fi platibil in transe lunare, pe baza facturii emise de catre prestator pentru cantitatatile de concentrat preluate si confirmate de catre achizitor, in luna anterioara emiterii facturii.
7380000
12
Pentru lotul/loturile la care participa, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv asociat, subcontractanti/terti sustinatori. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor, la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
— Certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 58–60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei asumata prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire;
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, implicate în procedura de achizitie publica, sunt (nume, functie):
— Tișe Alin-Păunel — Presedinte,
— Mînzat Marius — Dorel Vicepresedinte,
— Vákár István-Valentin — Vicepresedinte,
— Tuluc Călin-Marin — Consilier județean,
— Marchiș Angela-Felicia — Consilier județean,
— Secară Dorel Viorel — Consilier județean,
— Mărginean Andrei-Dan — Consilier județean,
— Haiduc Ioan-Cristian — Consilier județean,
— Pop Ligia-Vasilica — Consilier județean,
— Hodorogea Anca-Cristina — Consilier județean,
— Simplicean Horea Dan — Consilier județean,
— Luca Viorel — Consilier județean,
— Felezeu Călin-Valentin — Consilier județean,
— Groșan Nicolae-Giulian — Consilier județean,
— Andro Marinel Ioan — Consilier județean,
— Sămărtean Iuliu — Consilier județean,
— Marc Marinela — Consilier județean,
— Drăghici Dumitru — Consilier județean,
— Bălaj Gheorghe-Marius — Consilier județean,
— Gărboan Gabriela Mirela — Consilier județean,
— Lăpuşan Remus-Gabriel — Consilier județean,
— Cuibus Valentin Claudiu — Consilier județean,
— Sălătioan Vasile — Consilier județean,
— Chiorean Laura Elena — Consilier județean,
— Popovici Alin — Consilier județean,
— Oprea Laurenţiu — Consilier județean,
— Mătușan Vladimir — Consilier județean,
— Pop Petre — Consilier județean,
— Bota Ioan — Consilier județean,
— Nati Ariton — Consilier județean,
— Vitan Alexandru — Consilier județean,
— Deák Ferencz — Con [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia să o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza sa o/le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de tert (conform art. 182–184 din Legea nr. 98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Informatii privind asocierea. Se va prezenta acordul de asociere, se va preciza cine este lider al asocierii, cu identificarea din punct de vedere fizic si valoric a activitatilor realizate de fiecare asociat.
Completare DUAE.
2019-04-03
15:00
2019-06-03
2019-04-03
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
Precizari.
1) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti, vor fi semnate cu semnatura electronica si se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate online, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”, ofertantii vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;
2) În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, pentru departajare, autoritatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”) solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;
3) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, având obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea, numai în cazul în care oferta comuna va fi declarata câstigatoare. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unui/unor tert/terti, se asociaza sau subcontracteaza, se vor prezenta datele de identificare atat pentru ofertant, cat si pentru tert/asociat/subcontractant;
4) Ofertantul elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala;
5) Modificarea contractului de achizitie publica (clauze de revizuire privind anticiparea eventualelor modificari care pot interveni în derularea contractelor): in conditiile Legii nr. 98/2016, conform dispozitiilor mentionate la art. 221, sunt cele precizate in modelul de contract atasat;
6) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele privind exercitarea căilor de atac sunt cele stabilite prin Legea nr. 101/2016.
Serviciul Lucrări și Achiziții Publice
Calea Dorobanților nr. 106
Cluj-Napoca
400094
+40 372640060
cjc@cjcluj.ro
+40 372640074
www.cjcluj.ro
2019-02-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.