Căutare

România-Sfântu Gheorghe: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SFÂNTU GHEORGHE
   Mar 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna
9832041
Str. Presei nr. 8/A
Sfântu Gheorghe
520064
Imre Tokos, Calin-Ioan Sale-Roth
+40 267314660-133/134/150
tokos_imre@protectiasociala.ro, sale-roth_calin@protectiasociala.ro
+40 267314660/+40 267311415
www.protectiasocialacv.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare alimente
9832041_2019_PAAPD1064131
Furnizare zilnică de alimente, grupate în 5 loturi pentru a căror contractare se pot depune oferte pentru 1 lot sau pentru toate loturile sau pentru combinații ale acestora, la centrele rezidențiale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Covasna, de pe raza județului Covasna, până la sfarsitul lunii aprilie 2020. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 12 zile. Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau de informații suplimentare în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
5
5
1) Diverse produse alimentare — lot 1:
— 15000000-8 — alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2),
— 03142100-9 — miere naturala (Rev.2),
— 03142500-3 — oua (Rev.2);
2) Legume și fructe proaspete — lot 2:
— 03200000-3 — cereale, cartofi, legume, fructe și fructe cu coajă (Rev.2);
3) Carne și produse din carne — lot 3:
— 15100000-9 — produse de origine animală [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Carne și produse din carne — lot 3
3
Conform Caietului de sarcini.
Furnizarea de alimente, conform cerințelor din caietul de sarcini, pentru asigurarea hranei beneficiarilor sistemului de protecție al D.G.A.S.P.C. Covasna.
12
Legume și fructe proaspete — lot 2
2
Conform Caietului de sarcini.
Furnizarea de alimente, conform cerințelor din caietul de sarcini, pentru asigurarea hranei beneficiarilor sistemului de protecție al D.G.A.S.P.C. Covasna.
12
Pâine și produse de panificație — lot 5
5
Conform Caietului de sarcini.
Furnizarea de alimente, conform cerințelor din caietul de sarcini, pentru asigurarea hranei beneficiarilor sistemului de protecție al D.G.A.S.P.C. Covasna.
12
Lapte și produse din lapte — lot 4
4
Conform Caietului de sarcini.
Furnizarea de alimente, conform cerințelor din caietul de sarcini, pentru asigurarea hranei beneficiarilor sistemului de protecție al D.G.A.S.P.C. Covasna.
12
Diverse produse alimentare — lot 1
1
Conform Caietului de sarcini.
Furnizarea de alimente, conform cerințelor din caietul de sarcini, pentru asigurarea hranei beneficiarilor sistemului de protecție al D.G.A.S.P.C. Covasna.
12
(a) Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016;


4) alte documente edificatoare, după caz.
Persoanele juridice/fizice străine vor prezenta, traduse în limba română, documentele echivalente celor solicitate mai sus emise de autoritatea competentă din statul de origine a ofertantului. Documentele menționate se vor prezenta doar la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor,

(b) Declarația privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, așa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016, conform prevederilor de la art. 58 la art. 63 din același act normativ; Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Această declarație se va prezenta odată cu DUAE de către toți participanții la procedura de atribuire.


Persoanele cu functie de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Mária Vass, Erika Balázs, Katalin Melinda Szász, Magdolna Popa, Vasile Iacob, Diana Cristina Șraer, Mária Vajda, Imre Tókos, Ervin-Lászlo Baló, Robert-Dan Andriescu, Terezia Varga, Călin-Ioan Sale-Roth.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile Legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
— Se va completa DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertanții străini documentul echivalent emis în țara de rezidență, să fie prezentat doar la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru persoanele juridice/fizice străine, documentele care dovedesc o formă de înregistrare/atestare vor fi prezentate traduse în limba română.
Note:
Documentele privind capacitatea de exercitare a activității profesionale nu pot fi prezentate în favoarea ofertantului de către eventualii subcontractanți și/sau de către terții susținători; în cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligația de a demonstra îndeplinirea cerințelor pentru partea din contract pe care o realizează.
Autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformita [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Operatorilor economici li se solicită să demonstreze experiența profesională, respectiv livrări de alimente efectuate în cel mult ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertei, livrări a căror valoare să fie cel puțin egală cu valoarea lotului/loturilor, calculată pentru o perioadă contractuală de 8 luni, pentru care se depune ofertă.
Operatorii economici trebuie să dețină autorizație sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport marfă de origine animală și alte mărfuri supuse supuse controlului sanitar-veterinar, în funcție de tipul produselor, conform Ordinului nr. 57/2010, respectiv Ordinul nr. 111/2008, ale Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, autorizație valabilă pe toată perioada contractului.
Se va completa DUAE corespunzător cerinței. Lista principalelor livrări de produse efectuate în cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor. Certificări, documente, recomandări emise sau contrasemnate de către clientul beneficiar care să confirme derularea corespunzătoare a livrărilor de produse similare. Documentele menționate se vor prezenta doar la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Se va completa DUAE corespunzător cerinței. Documentele menționate se vor prezenta doar la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
2019-04-08
15:00
2019-07-08
2019-04-08
15:00
In SEAP.
În situația în care 2 sau mai mulți operatori economici ale căror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic și economico-financiar de către autoritatea contractanta au același preț, fiind clasate pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita numai acelor operatori economici, depunerea de noi oferte de preț, în SEAP la secțiunea „Clarificări”. Operatorii economici au dreptul să îmbunătățească prețul ofertat anterior, urmând ca oferta care conține prețul cel mai scăzut să fie declarată câștigătoare.


Pentru vizualizarea documentației de atribuire, încărcată în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic-program disponibil pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică. Procedura se desfășoară on line prin intermediul SEAP.
DUAE poate fi descărcat în vederea completării și depunerii de la adresa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Instrucțiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro
Achiziția presupune furnizare zilnică de alimente, grupate în 5 loturi pentru a căror contractare se pot depune oferte pentru 1 lot sau pentru toate loturile sau pentru combinații ale acestora, la centrele rezidențiale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Covasna, de pe raza județului Covasna, până la sfarsitul lunii aprilie 2020. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 12 zile. Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau de informații suplimentare în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă a ales ca modalitate de atribuire încheierea unui acord-cadru pe 12 luni, în acest sens urmând a fi încheiate cel puțin 2 contracte subsecvente pentru fiecare lot în parte; primul contract subsecvent va cuprinde cantitățile necesare a fi livrate în primele 8 luni ale acordului-cadru, urmând ca, în funcție de necesitățile autorității contractante și având în vedere că furnizarea alimentelor este necesară pe întreg parcursul anului, să se încheie contracte subsecvente și pentru restul perioadei de valabilitate a acordului-cadru. Cantitățile minime și maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent sunt precizate în caietul de sarcini. Ultimul contract subsecvent poate depăși durata acordului-cadru. Valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mare contract subsecvent pe fiecare lot în parte:
— lot 1 = 508 212,13 RON,
— lot 2 = 317 313,03 RON,
— lot 3 = 480 267,89 RON,
— lot 4 = 304 275,14 RON,
— lot 5 = 161 398,48 RON.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Remediile și căile de atac se vor formula conform Legii nr. 101/2016, art. 6 și art. 8.
D.G.A.S.P.C. Covasna
Str. Presei nr. 8/A, județul Covasna
Sfântu Gheorghe
520064
+40 267314660
tokos_imre@protectiasociala.ro, sale-roth_calin@protectiasociala.ro, varga_terezia@protectiasociala.ro
+40 267314660
http://www.protectiasocialacv.ro
2019-03-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.