Căutare

România-Hunedoara: Reactivi de laborator

Cerere de oferte

Informaţii generale

   HUNEDOARA
   Mar 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara
5453860
Str. Victoriei nr. 14
Hunedoara
331057
Adriana Visky
+40 254712966
achizitiisphd@yahoo.com
+40 254712966
www.sphd.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Spital
Reactivi de laborator
xxx
Acordul-cadru are ca obiect „Furnizare reactivi si consumabile de coagulare compatibili cu analizorul Noul Solea 100, alcool etilic 70 %, alcool etilic 80 %, alcool etilic 96 %, xilen, toluen, acetona, parafina, balsam de Canada, trusa Papanicolau, hematoxilina eozina, May Grunwald Giemsa, Bioclear, control RH negativ, solutie decalcifiere, teste rapide microalbuminurie, teste rapide PSA, teste rapide TSH”.
Estimativ de minim 1 contract subsecvent si un numar maxim de 3 contracte subsecvente. Cantitatile minime si maxime estimate ale contractelor subsecvente se regasesc in caietului de sarcini. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii contractante, cantitatile minime si maxime fiind estimative. Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare va fi pana la a 13-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (conform OUG 107/2017) Num [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
862998.9
18
18
Alcool etilic 80 %
3
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
7056
36
Trusă Papanicolau
10
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
4878
36
Hematoxilină Eozină
11
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
5280
36
May Grunwald Giemsa
12
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
5040
36
Alcool etilic 96 %
4
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
10500
36
Xilen
5
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
6480
36
Acetonă
7
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
8700
36
Control RH Negativ
14
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
594
36
Teste rapide PSA
17
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
6750
36
Soluție decalcifiere
15
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
255.90
36
Toluen
6
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
2850
36
Balsam de Canada
9
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
5220
36
Parafină
8
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
9000
36
Reactivi și consumabile de coagulare compatibilă cu analizorul Noul Solea 100
1
Magazie Spital.
Lot 1: Reactivi si consumabile de coagulare compatibila cu analizorul Noul Solea 100.
Cantitatile minime si maxime le regasiti in caietul de sarcini.
747183
36
Bioclear
13
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
29700
36
Teste rapide microalbuminare
16
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
2706
36
Teste rapide TSH
18
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
3750
36
Alcool etilic 70 %
2
Magazie Spital.
Conform caietului de sarcini.
7056
36
Cerinta 1:
Ofertanţii, ofertantii asociati, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165,167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Nedepunerea DUAE o data cu oferta, atrage respingerea ofertei ca incacceptabila. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi) cu informaţiile aferente situaţiei lor si semnat corespunzator.
Formularul DUAE se semneaza cu semnatura electronica extinsa.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor declarate in DUAE pot fi:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile valorice prevazute la art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare la momentul prezentării,


— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. privind achiziţiile publice;- alte documente edificatoare, după caz. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Cerinta 2:
Legat de conflictul de interese, nominalizam toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire:
— manager — ec. Budae Radu Ion,
— director medical  — dr. Bende Barna Gavril – membru comitet director,
— director financiar-contabil — ec. Roman Ada Catalina — membru comitetul director,
— sef laborator — dr. Damian Jurcau Monica,
— biolog principal — Olten Nicoleta Felicia,
— consilier juridic — jr. Anca Costina,
— sef Serviciu Achiziti — ec. Visky Adriana,
— sef Birou Achizitii — ec. Voinia Gabriela,
— as. sef laborator — Titu Maria Magdalena,
— sef anatomie patologica — dr. Florut Silviana Narcisa.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire (inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi) cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Operatorul economic va completa si declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art.60 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
In cazul asocierii de operatori economici se va prezenta informatia prin completarea in formularul DUAE, din documentatia de atribuire, in conformitate cu prev art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, conform situatiei acestora.
La solicitarea autoritatii contractante, dupa finalizarea evaluarii ofertelor, ofertantu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Esantioane, descrieri sau fotografii. Operatorii economici vor prezenta descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificate la solicitarea autoritatii contractante. Descrierile vor fi traduse in limba romana si vor fi numerotate cu nr. lotului corespunzator caietului de sarcini.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative in sustinerea cerintei (esantioane, descrieri sau fotografiii) trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Esantioanele, vor fi trimise la sediul Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara, Str. Victoriei nr. 14 — Registratura,
3
2019-04-01
15:00
2019-08-01
2019-04-01
15:00
In SEAP.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-02-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.