Căutare

România-Petroșani: Pachete software analitice, ştiinţifice, matematice sau previzionale

Cerere de oferte

Informaţii generale

   PETROȘANI
   Mar 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă — INSEMEX Petroșani
RO 2664676
Str. General Vasile Milea nr. 32–34
Petroșani
332047
Camelia Florentina Prodan
+40 254541621
camelia.prodan@insemex.ro
+40 254546277
www.insemex.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Institut național
Servicii de cercetare-dezvoltare
Furnizare: „Upgrade si update — Licență perpetuă ANSYS Associate Mechanical and CFD (1 task) și garanție/TECS aferentă la ANSYS Associate Mechanical and CFD (5 tasks) și garanție/TECS aferentă”
26646762019001
Furnizare: „Upgrade si update — Licență perpetuă ANSYS Associate Mechanical and CFD (1 task) și garanție/TECS aferentă la ANSYS Associate Mechanical and CFD (5 tasks) și garanție/TECS aferentă”.
Pachetul de programe trebuie să conțină:
— ANSYS Associate Mechanical and CFD (5task), Add Perpetual,
— ANSYS Associate Mechanical and CFD (5task), Add Garanție/TECS,
— ANSYS Associate Chemical Kinetics (1 task), Add Garanție/TECS,
— ANSYS Associate HPC Workgroup 128, Add Garanție/TECS.
Garanțiile/TECS vor fi extinse până în luna decembrie 2020.
Cursuri de instruire cu durata de minim 5 zile pentru minim 3 persoane reprezentante ale beneficiarului/achzitorului.
700000
La sediul INCD INSEMEX Petrosani.
Furnizare: „Upgrade si update — Licență perpetuă ANSYS Associate Mechanical and CFD (1 task) și garanție/TECS aferentă la ANSYS Associate Mechanical and CFD (5 tasks) și garanție/TECS aferentă”.
Pachetul de programe trebuie să conțină:
— ANSYS Associate Mechanical and CFD (5task), Add Perpetual,
— ANSYS Associate Mechanical and CFD (5task), Add Garanție/TECS,
— ANSYS Associate Chemical Kinetics (1 task), Add Garanție/TECS,
— ANSYS Associate HPC Workgroup 128, Add Garanție/TECS.
Garanțiile/TECS vor fi extinse până în luna decembrie 2020.
Cursuri de instruire cu durata de minim 5 zile pentru minim 3 persoane reprezentante ale beneficiarului/achzitorului.
Operatorul economic va asigura instalarea produselor software şi va iniţia proceduri de testare pentru ca acestea să poată fi folosite în condiţii optime şi la capacitate maximă de către utilizator, servicii conexe de instalare, instruire personal beneficiar. In perioada de garantii/TECS, se va asigura actualizarea gratuită a întregului pachet de componente software, la versiunile nou apărute. Totodata, va fi asigurata asistenţă tehnică telefonica în funcţionarea licenţelor, 8 ore/zi, 5 zile din 7, pe toata perioada de garanţie.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi de la termenul limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.
Perioada de livrare — minim 10 zile lucratoare — pondere 25 %. Punctaj maxim factor: 25 puncte. Perioada de livrare produse software va constitui clauza contractuala.
25
75
19
Surse proprii.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, art. 165 din Legea nr. 98/2016 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de indeplinire: se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.
DUAE se va depune obligatoriu si de fiecare ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
Aceste documente pot fi:
— Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Documente, dupa caz, prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele de mai sus se prezinta de ofertanti, membrii asocierii realizate in vederea depunerii de oferta comuna, tertul sustinator si subcontractantii propusi, atunci cand este cazul.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. DUAE se va depune individual, de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, asociati, cat si de catre subcontractanti, in cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract.
In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii, sunt:
— Director general — Doctor Inginer George Artur Gaman,
— Director stiintific — Doctor Inginer Emilian Ghicioi,
— Director economic — Economist Claudia Ajder,
— Doctor Inginer Gheorghe Daniel Pupazan — Director tehnic,
— Economist Mihaela Otilia Dalea — Sef Compartiment financiar contabil,
— Economist Izabela Iuliana Rădoi,
— Jurist Florin Manea — Sef Oficiu juridic,
— Jurist Marius Alin Petre,
— Economist Camelia Florentina Prodan — Sef Compartiment Achizitii-Investitii,
— Inginer Mariana Daniela Magyari — Inginer CAI,
— Doctor Inginer Nicolae Ioan Vlasin — Sef LSC,
— Inginer Gheorghe Daniel Florea — Asistent cercetare LSC,
— Inginer Adrian Bogdan Simon — Asistent cercetare LSC.
Se solicita declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese (Formular nr. 3), asa cum sunt acestea definite la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98 din 2016, conform prevederilor sectiunii IV din acelasi act normativ. Aceasta declaratie va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti (daca este cazul), odata cu DUAE individual.
Operatorii economici ce [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate/furnizate in cursul unei perioade ca acopera ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Produsele vor fi similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri. De asemenea, se vor prezenta documente relevante, ca de exemplu: certificate, recomandari, receptii partiale/finale emise sau contrasemnate de catre o autoritate dau de catre clientul beneficiar Se accepta orice alte documente relevante in sustinerea cerintei.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
2019-04-08
15:00
2026-10-08
2019-04-08
15:00
In SEAP.
Precizari privind modalitatea de departajare a ofertelor care ar putea avea acelasi pret: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre acestia de documente care contin noi preturi, pe baza carora se va reface clasamentul.
Precizari privind regulile de comunicare: toate intrebarile si solicitarile de clarificari se vor transmite autoritatii contractante numai prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor primite prin alte cai de comunicare.
Toate documentele vor fi redactate in limba româna sau daca este cazul vor fi însotite de traducerea în limba româna. Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor prezentarea DUAE, conform art. 193, art. 200 din Legea nr. 98/19.5.2016. Pentru completare, acesta poate fi accesat la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative, ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute de Legea nr. 101/2016.
INCD-INSEMEX Petroșani, Oficiu juridic
Str. General Vasile Milea nr. 32–34
Petroșani (Hunedoara)
332047
+40 254541621
insemex@insemex.ro
+40 254546277
www.insemex.ro
2019-02-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.