Căutare

România-Cluj-Napoca: Lucrări de pavare şi de asfaltare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CLUJ-NAPOCA
   Mar 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Cluj-Napoca
4305857
Str. Moţilor nr. 1–3
Cluj-Napoca
400001
Ramona Gabor, Ovidiu Cimpean
+40 264596030
achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
+40 264431575
www.primariaclujnapoca.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: Amenajare tronson 2 Strada Tipografiei din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj
72
Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: Amenajare tronson 2 Str. Tipografiei din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj. Valoarea estimata este de 965 689,46 RON fara TVA. Aceasta valoare nu include si cheltuielile aferente capitolului „diverse si neprevazute". Clarificarile se pot solicita cu cel mult 15 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor si raspunsul se va publica cu cel mult 10 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.
965689.46
Municipiul Cluj-Napoca.
Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: Amenajare tronson 2 Str. Tipografiei din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj. Valoarea estimata este de 965 689,46 RON fara TVA. Aceasta valoare nu include si cheltuielile aferente capitolului „diverse si neprevazute". Clarificarile se pot solicita cu cel mult 15 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor si raspunsul se va publica cu cel mult 10 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.
6
Buget local si Program Operational Regional 2014-2020
Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor, conform art. 170 alin. (1) si alin. 183 alin. (1) din Legea 98/2016.
Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:
1) Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile restante de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru „pentru care exista obligatii de plata" la momentul depunerii acestora;
2) Cazier judiciar pentru operatorul economic;
3) Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
4) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
5) Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident;
6) Orice alte documente edificatoare.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— primar — Emil Boc,
— presedinte comisie de evaluare — Ovidiu Cimpean,
— membrii comisiei de evaluare: Ramona Gabor, Camelia Stanciu, Raducu Neag, Marcel Bochis, Cornel Vamos, Cosmin Turda, Florin Buda, Cosmina Candrea,
— presedinte si membri de rezerva: Forna Calin, Lucia Lupea, Bogdan Revesz, Adrian Stanea.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta trebuie sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat in clasament pe primul loc; informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Aceasta cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau tertii sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Ofertantul trebuie sa detina atestat ANRE de tip B pentru proiectare si executie lucrari de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte, bransamente aeriene si subterane sau echivalent.
Subcontractarea — continuare 8. Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016, subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte [art. 150 alin. (1) si (2) din HG 395/2016];
9) Contractantul are obligatia, la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente furnizarilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie publica. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie publica;
10) Contractele de subcontractare vor cuprinde consimtamântul anticipat al subcontractantilor privind asumarea obligatiilor contractantului principal fata de autoritatea contractanta, in conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. d) (iii) din Legea 98/2016.
Cerinta minima privind experienta similara: executia de lucrari similare celor descrise in caietul de sarcini (pavaj piatra naturala, sistem de iluminat), duse la bun sfârşit, la nivelul ultimilor 5 ani, in valoare cumulata de minim: sistem de iluminat: 250 000 RON fara TVA, pavaj piatra naturala: 550 000 RON fara TVA. Cerinta minima se va indeplini la nivelul a maxim 3 contracte pentru fiecare componenta. Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare.
Asocierea:
1) Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016;
2) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica;
3) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, conform Legii 98/2016.
Subcontractarea:
1) În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include: informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată — va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art. 193 lit. a), b) din Legea 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca: nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 si ca îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă; subcontractanţii pe a căror capacităţi nu se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art. 193 lit. a) din Legea 98/2016. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca: nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167;
2) Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, in conformitate cu art. 71 alin. (2) din Directiva 24/2016 si cu art. 55 din Legea 98/2016, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei;
3) Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele;
4) Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi;
5) În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie;
6) Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant în oferta, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens;
7) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.
Terti sustinatori:
1) Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi;
2) In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament;
3) Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167;
4) Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016; 5) In scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, in conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare in legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament;
6) In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm;
7) In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.
Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant (atat pentru subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza operatorul economic, cat si pentru subcontractantii pe ale caror capacitati nu se bazeaza) precum si acordul de subcontractare. DUAE va contine informatiile prevazute de art. 193 din OUG 107/2017 respectiv: subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la randul lor, DUAE separat, incluzand toate informatiile referitoare la faptul ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, precum si cele referitoare la criteriile privind capacitatea si care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul in cadrul procedurii de atribuire. In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatii referitoare la faptul ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Executia de lucrari se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa reiasa tipul lucrarilor executate, beneficiarii, valoarea, perioada si locul executie lucrarilor.
Se va prezenta DUAE pentru fiecare asociat, precum si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acord urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant (atat pentru subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza operatorul economic, cat si pentru subcontractantii pe ale caror capacitati nu se bazeaza) precum si acordul de subcontractare. DUAE va contine informatiile prevazute de art. 193 din OUG 107/2017 respectiv: subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la randul lor, DUAE separat, incluzand toate informatiile referitoare la faptul ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, precum si cele referitoare la criteriile privind capacitatea si care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul in cadrul procedurii de atribuire. In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatii referitoare la faptul ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: DUAE completat de ofertant va include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori, din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate.
2019-04-12
15:00
2019-08-12
2019-04-12
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016; veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul ofertei. Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se poate face accesand link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea prin SEAP de noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea care va prezenta preţul cel mai scăzut.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016.
2019-03-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.