Căutare

România-Oradea: Servicii de curăţenie şi igienizare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ORADEA
   Mar 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

R.A. Aeroportul Oradea
RO 73452
Calea Aradului nr. 80
Oradea
410223
Mirela Poinar
+40 259416082
achizitii@aeroportoradea.ro
+40 259455641
www.aeroportoradea.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de curățenie în spațiile R.A. Aeroportul Oradea
73452.2019.5
Servicii de curățenie în spațiile R.A. Aeroportul Oradea pe o perioada de 4 ani, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
La sediul R.A. Aeroportul Oradea, Calea Aradului nr. 80, Oradea.
Servicii de curățenie în spațiile R.A. Aeroportul Oradea pe o perioada de 4 ani, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
48
Cerinta nr. 1: Ofertanţii/terţii susţinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca insituatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii,
(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice,
(d) alte documente edificatoare, dupa caz.
In cazul unei asocieri, documentele solicitate, vor fi prezentate de fiecare membru al asocierii.
Pentru persoane juridice/fizice străine:
Cerintele vor putea fi dovedite prin prezentarea de documente justificative eliberate de autoritatile competente din tara unde ofertantul este rezident si care dovedesc faptul si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerinţele autorităţii contractante. In măsura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situaţiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaraţie pe proprie răspundere potrivit art. 181 alin. (3) din Legea 99/2016.


Cerinţa nr. 2: Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese conform prevederilor art. 72 şi art. 73 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. De asemenea, odată cu DUAE, se va prezenta o declaraţie de neîncadrare în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (model Formular 1 — Evitarea conflictului de interese).
Încadrarea în situaţia prevăzuta la art. 73 din Legea nr. 99/2016 atrage excluderea din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
Persoane cu funcţie de decizie în cadrul autorităţii contractante:
1) Gheorghe Pasc — director general al R.A. Aeroportul Oradea;
2) Dan Traian Bălăcel — director general adjunct, R.A. Aeroportul Oradea;
3) Claudia Baran — director economic, R.A. Aeroportul Oradea;
4) Tibor-Csaba Bimbo-Suhai — președinte al Consiliului de Administraţie;
5) Cristina Ioana Antik — membru în Consiliul de Administraţie;
6) Traian Turle — membru în Consiliul de Administraţie;
7) Alexandru-Gheza Popoviciu — membru în Consiliul de Administraţie;
8) Florin-Călin Dubău — membru în Consiliul de Administraţie;
9) Doina Drăghici — membru în Consiliul de Administraţie, reprezentant Ministerul Finanţelor;
10) Bela-Csaba Porsztner — membru în Consiliul de Administraţie;
11) Gabriel-Dorin Bîgiu — şef birou — Birou Securitate Aeroportuară, R.A. Aeroportul Oradea;
12) Marian Ghitea — șef Serviciu Siguranță Aeronautică, R.A. Aeroportul Oradea;
13) Vasile-Radu Pantea — şef formație — Formația Salvare și Stingerea Incendiilor, R.A. Aeroportul Oradea;
14) Alexandru Chiș  — şef birou — Birou Administrat [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii similare prestate în ultimii 3 ani, cuprinzând valori, perioade şi beneficiari. Ofertantul va face dovada prestării în ultimii 3 ani (calculați raportat la data limită de depunere a ofertelor) de servicii similare în valoare cumulată minimă de 446 274,00 RON, fără TVA la nivelul a maxim 3 contracte.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În aceste sens, pentru dovedirea experienţei similare, se vor accepta oricare dintre următoarele documente:
— documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul beneficiar privat, din care să rezulte serviciile prestate, beneficiarii, valorile şi modul de îndeplinire a acestuia,
— procese-verbale de recepție.
Dovezile prezentate vor trebui să asigure îndeplinirea cerinţei autorităţii contractante privind nivelul minim valoric impus. Documentele edificatoare solicitate în vederea îndeplinirii cerinţelor reprezintă alternative şi nu impuneri. Se va accepta orice document atâta timp cât acesta prezintă informaţiile solicitate de autoritatea contractantă. Din aceste documente trebuie sa reiasă următoarele:
— denumire beneficiar,
— perioada în care s-au prestat serviciile de curățenie (menționând data încheierii contractului),
— valoarea contraprestației.
După caz, pentru echivalenţa RON/valută se va ţine cont de cursul mediu anual RON/valută comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Se constituie în suma fixa: 17 850 RON. Pentru calculul echivalentei, care va fi avut în vedere la conversia valorii eferente garantiei de participare constituita într-o alta moneda, se va aplica cursul RON/valuta comunicat de Banca Nationala a României raportat la data publicarii anuntului de participare în SEAP. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie conform prevederilor art. 42 din Normele metodologice aprobate prin H.G. 394/2016 si trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat conform prevederilor art. 42 alin. (4) din acelasi act normativ mentionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Indiferent de modul de constituire a garantiei de participare, aceasta se va depune doar in SEAP pana la ora si data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare este irevocabila. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna se va depune doar in SEAP si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita în mod corespunzator, în caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta. Datele autoritatii contractante în caz de constituire a garantiei prin virament bancar: R.A. Aeroportul Oradea, Cont bancar: IBAN RO29BTRL00501202728372XX, Banca Transilvania Oradea, RO 73452, J 05/1252/1992.


Se constituie în cuantum de 5 % din valoarea contractului de servicii fără TVA.
Mod de constituire: conform art. 46 din H.G. 394/2016. La semnarea contractului se va conveni modul de constituire a garanţiei. În cazul scrisorii de garanţie bancară emise de o bancă din străinătate, se va prezenta în anexa traducerea autorizată a acesteia în limba româna, certificată de o persoană atestată. Entitatea contractanta va elibera/restitui garanţia de buna execuţie in condiţiile prevăzute prin contract.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-04-03
15:00
2019-10-03
2019-04-03
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SICAP (http://www.sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operatori economici conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016.
Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet o singura data tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Departajarea ofertelor clasate pe primul loc: In cazul in care 2 sau mai multe oferte admisibile sunt la egalitate pe locul I, entitatea contractanta va solicita clarificari ofertantilor respectivi, prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In acest caz contractul se va atribui ofertantului a carui ultima propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care egalitatea persista se va repeta procedura pana cand un ofertant va putea fi desemnat castigator. Modalitatea de departajare va tine cont de continutul ofertei, respectiv al propunerii financiare si nu de cerintele de calificare/selectie sau propunerea tehnica. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba sau sa detina un program necesar verificarii semnaturii si vizualizarii fisierelor semnate electronic. Acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnaturi electronice. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute in lege. Ca dovada preliminara, initial, operatorii economici participanti la procedura de atribuire prezinta obligatoriu DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, cu exceptiile prevazute la art. 206 din Legea nr. 99/2016. Pentru completarea formularului electronic DUAE, operatorii economici vor accesa urmatoarea adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si conditiile contractuale, pot fi descarcate gratuit de pe SEAP, www.e-licitatie.ro, atasat anuntului de participare. Ofertantul are posibilitatea vizita amplasamentul achizitorului, in acest sens se va transmite autoritatii contractante o adresa cu 48 ore inainte de data la care se intentioneaza vizitarea acestuia.
Nota: Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita atestare, autorizare, certificare, origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea „sau echivalent”.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de contestație sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016 actualizată.
R.A. Aeroportul Oradea
Calea Aradului nr. 80
Oradea
410223
+40 259416082
achizitii@aeroportoradea.ro
www.aeroportoradea.ro
2019-02-27
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.