Căutare

România-Târgu Mureş: Motorină (EN 590)

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TÂRGU MUREŞ
   Mar 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Administrația Națională Apele Române — Administraţia Bazinală de Apă Mureş
RO 23719936
Str. Koteles Samuel nr. 33
Târgu Mureş
540057
Jozsef Somogyi
+40 265260289
licitatii@dam.rowater.ro
+40 265264290 / 265267955
www.rowater.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Motorină Euro Diesel 5 — vrac (acord-cadru 2019–2023)
23719936_2019_MOTORINA (VRAC)
Incheierea unui acord-cadru în vederea achiziționării de carburanti accizati auto: motorina Euro Diesel 5 (conform SR EN 590) — vrac (acord-cadru 2019–2023), cod CPV-09134220-5, 60100000-9.
Contractele subsecvente se vor incheia astfel incat sa nu fie depasite limitele unui an bugetar (sa nu depasesca 31.12 a fiecarui an) si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Perioada pentru care se incheie contractele subsecvente: 1.5–31.12.2019, 2020, 2021, 2022, 1.1–30.4.2023.
Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari/informatii suplimentare cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la capitolul I.1.) (15 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).
Targu Mures, Alba Iulia, Deva, Arad.
Acord-cadru de furnizare de produse — achiziția de motorină Euro Diesel 5 (conform SR EN 590) — vrac (cu transport inclus). Carburantul auto este necesar pentru alimentarea autovehiculelor si utilajelor din dotarea autoritatii contractante ce utilizeaza drept combustibil motorina. Achizitia propusa are caracter de regularitate. Achizitia publica de carburant auto Motorina Euro 5 se va finaliza prin atribuirea unui acord-cadru, in baza caruia se vor încheia 5 contracte subsecvete (2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
Livrările de motorină se vor face de către furnizor eşalonat, în functie de comenzile emise de catre Administratia Bazinala de Apa Mureş, în punctele de lucru:
— Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureş — Str. Barajului nr. 13, Târgu Mureş, judetul Mureş,
— Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba — Str. Lalelelor nr. 7, Alba Iulia, judetul Alba,
— Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba — Str. Stadionului nr. 12, Turda, judetul Cluj,
— Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara — Str. Victor Suiaga nr. 9, Deva, judetul Hunedoara,
— Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad — Str. Liviu Rebreanu nr. 101, Arad, judetul Arad,
— Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad — Str. Petru Maior nr. 12, Lipova, judetul Arad.
Furnizarea motorinei la sediul achizitorului se va face în timpul programului de lucru, respectiv în zilele lucrătoare între orele 7.00 si 15.00.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru: cantitate minima 1 170 000,0 litri, cantitate maxima 2 318 000,0 litri.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale contractelor subsecvente:
— 2019: Cantitate minima 145 000,0 litri, cantitate maxima 483 000,0 litri,
— 2020: Cantitate minima 320 000,0 litri, cantitate maxima 580 000,0 litri,
— 2021: Cantitate minima 320 000,0 litri, cantitate maxima 580 000,0 litri,
— 2022: Cantitate minima 320 000,0 litri, cantitate maxima 580 000,0 litri,
— 2023: Cantitate minima 65 000,0 litri, cantitate maxima 95 000 litri.
Componenta tehnica.
5
95
48
1) Ofertanţii (inclusiv asociaţii/subcontractanţii/terţii susţinători) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE (accesand urmatorul link: https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit pe baza criteriului de atribuire, la solicitarea autorității contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
(a) Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(b) Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii (depunerii acestora),
(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
(d) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Note:
— Documentele care reprezintă motive de excludere se solicită ofertantului/ofertantului asociat, subcontractantului, cât şi terţului susţinător,
— Incadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare atrage excluderea din procedura;
2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gasească în situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, conform formularului din sectiunea „Formulare", care se va prezenta odata cu DUAE.
Nota.
Dacă un grup de operatori economici depune oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.
In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Dl. Inginer Cristian Bratanovici — Director,
— Dl. Economist Sara Liviu Calin — Director Economic,
— Dna Doctor Inginer Colceriu Rodica — Director Tehnic D.I.,
— Dna Jurist Tomus Alexandrina — Birou Juridic,
— Dna Jurist Șuteu Adela — Sef Birou Juridic,
— Dl. Economist Jozsef Somogyi — Sef Serviciu ALS,
— Dl. Inginer Oanea Viorel — Sef Birou M-E,
— Dna Inginer Dorgo Elena — Birou M-E,
— Dl. Inginer Pop Cosmin — Sef Atelier mecanic SGA Mures,
— Dl Inginer Bumbas Ioan — Serviciu ALS,
— Dl Inginer Bolat Laurentiu — Serviciu ALS.
Note.
— Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă [conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016],
— Oferta depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completarile ulterioare, raportat la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evalu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerința 1. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: 3 000 000,00 RON, fără TVA, la nivel de unul sau mai multe contracte. Prin produse similare se înțeleg: motorina utilizată în motoarele cu ardere internă. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; recomandări; alte documente echivalente. DUAE completat de ofertant în care se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător, împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică/sectorială. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm. Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
(a) Terţul/terţii susţinător(i) poate/pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului,
(b) Ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant. Persoana care asigură susţinerea capacității tehnice nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016.
2019-04-05
15:00
2019-07-05
2019-04-05
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
— Conform prevederilor art. 139 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificarile ulterioare, in cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică,
— Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatoarele link-uri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter și https://ec.europa.eu/tools/espd
— Toate certificatele si documentele emise in alta limba decât romana, vor fi însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre ofertanti si autoritatea contractanta vor fi in limba romana,
Reguli de comunicare si transmitere a datelor:
— Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sectiunea „Întrebări" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP la sectiunea „Documentatie, clarificări si decizii” din cadrul anuntului de participare, cat si in sectiunea „Întrebări", autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitărilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet la orice solicitare de clarificări sau informatii suplimentare in termenele indicate in documentatia de atribuire,
— Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare in legătura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SICAP (sectiunea „Întrebări”),
— Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Întrebări”), in format electronic, semnate cu semnătura electronica.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Se aplică prevederile Legii nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.
Birou Juridic din cadrul A.B.A.Mureș
Str. Koteles Samuel nr. 33
Târgu Mureş
540057
+40 265260289
http://www.rowater.ro
2019-02-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.