Căutare

România-Bucureşti: Computere portabile

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Curtea de Conturi a României
4265922
Str. Lev Nikolaevici Tolstoi nr. 22–24
Bucureşti
011948
Florin-Daniel Demian
+40 213078899
valentina.hubati@rcc.ro
+40 213078880
www.curteadeconturi.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Curtea de conturi
Contract de furnizare echipamente IT în cadrul proiectului „Sprijinirea funcționării Autorității de Audit la standardele europene”
4265922/2018/2.1.016/9
Furnizare echipamente IT, necesare desfașurarii în bune condiții a activitații personalului ce își desfașoara activitatea in domeniul auditului FEDR, FC și FSE.
Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile (cincisprezece zile). Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea 98/2016, actualizata si ale art. 27 din Anexa la HG 395/2016 actualizata.
1437775
La sediile Autoritații de Audit.
Furnizare echipamente IT, necesare desfașurarii în bune condiții a activitații personalului ce își desfașoara activitatea in domeniul auditului FEDR, FC și FSE. Autoritatea de Audit.
Componenta tehnica
10
90
90
Proiectul „Sprijinirea funcționării Autorității de Audit la standardele europene”.
Contract de finanțare nr. 2.1.016/23.8.2016, cod proiect 2.1.016.
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.
La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documente ce probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (asa cum sunt prevazute la art. 168 din lege: certificate constatatoare, certificate fiscale, caziere fiscale, judiciare sau documente echivalente din tara de origine, declaratii pe proprie raspundere sau declaratie autentica in fata unui notar).
Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.
Operatorii participanti vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor — a se vedea Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP, disponibil la adresa www.anap.gov.ro
La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta documente ce probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (asa cum sunt prevazute la art. 168 din legea 98/2016).
Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara care sa stipuleze ca ofertantul nu are datorii restante la bugetul consolidat de stat — se va prezenta de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conf. art. 193–195 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Certificatele fiscale vor prezenta lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora sau conform exceptiilor prevazute de lege. Modalitate de indeplinire: completare DUAE. Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local — se va prezenta de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conf. art. 193–195 din Legea 98/2016 privind achzitiile publice. Certificatele fiscale vor prezenta lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora sau conform exceptiilor prevazute de lege. Modalitate de indeplinire: completare DUAE;
2) Respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese, in conformitate cu prevederile art. 59–62 din Legea 98/2016. Modalitate de indeplinire: completare DUAE.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
— Florin-Daniel Demian — secretar general al Curtii de Conturi a Romaniei,
— Monica Liana Gheorghiu — director Directia Buget, Financiar, Contabilitate a Curtii de Conturi a Romaniei,
— Ana Pana, sef Serviciu juridic în cadrul Curtii de Conturi a României,
— Ana-Maria Irina Ciobanu — director adjunct Departament Juridic din cadrul Curții de Conturi a României,
— Eugen Dumitru — director Directia de Investitii, Achizitii Publice si Patrimoniu al Curtii de Conturi a României,
— Valentina Hubati — sef Birou Achizitii în cadrul Directiei de Investitii, Achizitii Publice si Patrimoniu al Curtii de Conturi a României,
— Ion Debu, director Directia Planificare, Aprovizionare si Patrimoniu in Cadrul Curtii de Conturi a României,
— Alexandra Zavate — consilier Directiei de Investitii, Achizitii Publice si Patrimoniu al Curtii de Conturi a României,
— Cristian Kovari, consilier în cadrul Directiei de Investitii, Achizitii Publice si Patrimoniu al Curtii de Conturi a României,
— Jan Duinea, consilier în cadrul Directiei de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate. Media cifrei anuale globale de afaceri pentru ultimele 3 exerciții financiare disponibile, respectiv 2015, 2016 și 2017, trebuie sa fie minim egală cu 2 875 550 RON (fără TVA).
Se va completa DUAE. Ofertantii straini vor utiliza cursul mediu anual de schimb „RON”/"moneda X" al BNR pentru anii corespunzatori ultimelor 3 exercitii financiare disponibile (2015, 2016, 2017), indiferent de moneda in care sunt tinute evidentele fiscal-contabile. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt bilanturile inregistrate la autoritatile competente, declaratii sau extrase bancare, situatii financiare, alte documente edificatoare.
Operatorul economic trebuie sa aiba o experienta similara privind furnizarea in ultimele 36 de luni, de produse similare, respectiv echipamente IT, in valoare cumulata minima de 1 437 775 RON (fara TVA), la nivelul unuia sau mai multor contracte. Criteriile de capacitate impuse au ca scop demonstrarea potentialului tehnic, financiar si organizatoric al fiecarui operator economic participant la procedura, potential care trebuie sa reflecte posibilitatea concreta a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare. Indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala solicitate de catre autoritatea contractanta demonstreaza ca ofertantul poate duce la indeplinire, in mod sustenabil, cele asumate in cadrul ofertei si in clauzele contractuale.
Se va completa DUAE. Documentele justificative solicitate in sustinerea cerintei se vor prezenta de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasament la solicitarea autoritatii contractante. Indeplinirea cerintei va fi probata prin prezentarea de documente/certificate edificatoare (document constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale, proces-verbal de predare-primire fara obiectii) din care sa rezulte furnizarea de produse similare, echipamente IT, in valoare cumulata minima de 1 437 775 RON (fara TVA), la nivelul unuia sau mai multor contracte. Documentele probante vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor contine informatii privind partile contractante, valori (RON fara TVA), obiectul detaliat al contractului, perioada de livrare, calitatea ofertantului in contract, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si, daca este cazul, eventualele prejudicii. Documentele probante se vor prezenta corelat cu contractele mentionate in lista principalelor livrari. Persoanele juridice straine vor prezenta documentele sub forma unei traduceri autorizate prezentata in copie semnata pentru conformitatea cu originalul. In cazul contractelor incheiate in alta moneda, pentru conversia in RON se va lua in considerare cursul mediu anual de schimb RON/„moneda X" publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. Documentele se incarca in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care contractul/ele a/u fost semnat/e si/sau inceput/e inainte de perioada de 36 de luni si/sau contractul/ele este/sunt in derulare, se vor lua in considerare serviciile prestate, cu mentiunea ca pentru indeplinirea nivelului valoric impus se vor cuantifica numai serviciile receptionate in intervalul de 36 de luni. Autoritatea contractanta are dreptul de a verifica informatiile prezentate. Toate documentele se incarca in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa.
2019-04-04
15:00
2019-07-04
2019-04-04
15:00
In SEAP.
Toate documentele depuse in SEAP, atat de catre autoritatea contractanta, cat si de catre operatorii economici (documentatii, solicitari/raspunsuri de/la clarificari, intrebari etc.) vor fi incarcate sub forma de fisiere semnate electronic cu semnatura electronica extinsa (conform definitiei date in Legea 455/2001 privind semnatura electronica), bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat conform legislatiei in vigoare. In vederea completarii DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP 240/2016, de catre operatorii economici interesati, acestia pot accesa urmatoarea adresa de internet: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Ofertantul are obligatia depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. 395/2016. Operatorul va prezenta impreuna cu oferta si o imputernicire pentru semnatarul documentelor ofertei. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Atentie, nu se folosesc prescurtari. Operatorii economici nerezidenti in Romania vor prezenta o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul imputernicit sa semneze oferta, in care vor fi mentionate perioadele de valabilitate pentru documentele/certificatele emise de autoritatile competente.
În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.
Termenul de livrare a produselor este de maxim 15 zile lucratoare de la data transmiterii comenzii, conform contractului. Transportul produselor la sediul achizitorului, situat in Str. Ernest Broșteanu nr. 20 Bucuresti, sau sediile indicate in Caietul de sarcini, se va asigura in mod gratuit de catre furnizor cu mijloace proprii.
Operatorii economici nerezidenti in Romania vor prezenta o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul imputernicit sa semneze oferta in care vor fi mentionate perioadele de valabilitate pentru documentele/certificatele emise de autoritati competente.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Curtea de Conturi Direcția D.I.A.P.P.
Str. Lev Tolstoi nr. 22–24, sector 1
București
011948
+40 213078823
eugen.dumitru@rcc.ro
+40 213078891
www.rcc.ro
2019-02-27
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.