Căutare

România-Bucureşti: Papetărie

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
4221160
Calea Victoriei nr. 19
Bucureşti
030023
Dorina Mihai
+40 213112021
dorina.mihai@b.politiaromana.ro
+40 213136161
http://b.politiaromana.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare articole de papetărie — conform Anexei 1 la Caietul de sarcini, prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 12 luni, în condiţiile respectării în [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4221160/2019/13
Furnizare articole de papetărie — conform Anexei 1 la Caietul de sarcini, prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 12 luni, în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din Documentaţia de atribuire (Fișa de date și Caietul de sarcini cu Anexa 1 la acesta).
Estimări ale cantității minime şi maxime care vor face obiectul acordului-cadru:
Nr. crt., denumire produs/mod de prezentare U/M Cantitate minima maxima:
1) Pix cu mecanism mină albastră, buc. 1 — 50 000;
2) Pix cu mecanism mină roşie, buc. 1 — 1 000;
3) Pix cu mecanism mină neagră, buc. 1 — 1 000;
4) Pix cu mecanism mină verde, buc. 1 — 100;
5) Pix corector, buc. 1 — 500;
6) Marker diverse culori (textmarker) set a 4 culori, buc. 1 — 200;
7) Dosare PVC, buc. 1 — 72 000;
8) Dosar simplu, buc. 1 — 11 000;
9) Mapă din carton, buc. 1 — 6 000;
10) Filă din plastic A4, set 1 — 6 000;
11) Agrafe mici 32 mm, buc. 1 — 10 000;
12) Agrafe mijlocii 50 mm, buc. 1 — 10 000 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1050756.3
Locul principal de livrare:
București, Str. Candiano-Popescu nr. 59–61, intrarea din Lînăriei, sector 3.
Furnizare articole de papetărie — conform Anexei 1 la Caietul de sarcini, prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 12 luni, în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din Documentaţia de atribuire (Fișa de date și Caietul de sarcini cu Anexa 1 la acesta).


Estimări ale cantității minime şi maxime care vor face obiectul acordului-cadru:


Nr. crt., denumire produs/mod de prezentare U/M Cantitate minima maxima:

1) Pix cu mecanism mină albastră, buc. 1 — 50 000;


2) Pix cu mecanism mină roşie, buc. 1 — 1 000;


3) Pix cu mecanism mină neagră, buc. 1 — 1 000;


4) Pix cu mecanism mină verde, buc. 1 — 100;


5) Pix corector, buc. 1 — 500;


6) Marker diverse culori (textmarker) set a 4 culori, buc. 1 — 200;


7) Dosare PVC, buc. 1 — 72 000;


8) Dosar simplu, buc. 1 — 11 000;


9) Mapă din carton, buc. 1 — 6 000;


10) Filă din plastic A4, set 1 — 6 000;


11) Agrafe mici 32 mm, buc. 1 — 10 000;


12) Agrafe mijlocii 50 mm, buc. 1 — 10 000;
13) Agrafe mari 78 mm, buc. 1 — 10 000;
14) Alonje, buc. 1 — 10 000;
15) Clips documente diverse dimensiuni, cut. 1 — 6 000;
16) Scotch mare, buc. 1 — 1 500;
17) Scotch mic, buc. 1 — 1 500;
18) Scotch dublu adeziv, buc. 1 — 2 000;
19) Alb corector cu diluant, buc. 1 — 2 000;
20) Lipici solid, buc. 1 — 3 000;
21) Lipici lichid, buc. 1 — 3 000;
22) Capse, cut. 1 — 3 000;
23) Biblioraft plastificat 8 cm, buc. 1 — 12 000;
24) Foarfecă, buc. 1 — 100;
25) Cutter, buc. 1 — 300;
26) Perforator, buc. 1 — 600;
27) Capsator, buc. 1 — 600;
28) Decapsator, buc. 1 — 600;
29) Registru, 100 file buc. 1 — 300;
30) Registru, 200 file buc. 1 — 300;
31) Plastilină, set 1 — 400;
32) Notes autoadeziv Post-it 76 x 76, buc. 1 — 1 000;
33) Notes autoadeziv Post-it 127 x 75, buc. 1 — 1 000;
34) Buretieră, buc. 1 — 200;
35) Tuş ştampilă, buc. 1 — 600;
36) Tuşieră, buc. 1 — 200;
37) Sfoară arhivă, buc. 1 — 3 000;
38) Coperţi arhivă A4, per. 1 — 7 000;
39) Coperţi arhivă A3, per. 1 — 2 000;
40) Geantă transport documente inscripționată, buc. 1 — 65;
41) Flipchart, buc. 1 — 70;
42) Rezervă hârtie flipchart, buc. 1 — 70.
12
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor — elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeană la adresa URL:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, după cum urmează:
1) Certificate constatatoare (respectiv: Certificat de atestare fiscală emis de Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor Publice și Certificat de plata a impozitelor si taxelor locale) privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării și cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse.
Cerintele referitoare la obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind îndeplinite în măsura în care operatorii economici prezintă înlesniri la plată, de genul eșalonarilor sau compensațiilor, aprobate de către organele competente în domeniu;
2) Dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când se încadreaza în prevederile art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Va fi acceptat ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situațiile prevazute la art. 164, 165 și 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă;
3) Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice — Formular 1 din Secțiunea Formulare. Această declarație se va prezenta odată cu DUAE;
4) Alte documente edificatoare, după caz.
Precizări:
(a) In cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar,
(b) Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului,
(c) În cazul in care in tara de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informaţii privind terțul susținător/subcontractanţii — dacă este cazul.
Odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către tert/tertii sustinatori, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare. Nedepunerea odata cu DUAE a angajamentului ferm al terțului susținător, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare sau acordului de asociere poate face obiectul unei solicitari de clarificare.
Nu este cazul
2019-04-04
15:00
2019-07-04
2019-04-04
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
1) În cazul în care se constata ca exista oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin transmiterea, prin intermediul SEAP, a unor propuneri financiare imbunatatite;
2) La momentul depunerii ofertelor, operatorii economici vor incarca DUAE — Documentul Unic de Achizitie European care poate fi accesat la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter urmand ca celelalte documente sa fie solicitate numai ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;
3) Odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către tert/tertii sustinatori, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare.
Nedepunerea odata cu DUAE a angajamentului ferm al terțului susținător, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare sau acordului de asociere poate face obiectul unei solicitari de clarificare.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
10 zile, începand cu ziua următoare luării la cunoștință despre un act emis de autoritatea contractantă care este considerat nelegal.
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti — Serviciul Juridic
Calea Victoriei nr. 19, sector 3
Bucureşti
030023
+40 213136161
juridic.dgpmb@b.politiaromana.ro
+40 213136161
www.politiaromana.ro
2019-02-27
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.