Căutare

România-Drobeta-Turnu Severin: Electricitate

Cerere de oferte

Informaţii generale

   DROBETA-TURNU SEVERIN
   Mar 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Drobeta-Turnu Severin
4426581
Str. Mareșal Ion Averescu nr. 2
Drobeta-Turnu Severin
220131
Laura Burtea
+40 252314379
achizitiiprimariadrobeta@yahoo.ro
+40 252316317
www.primariadrobeta.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
„Achiziție energie electrică pentru sistemul de Iluminat Public în Municipiul Drobeta Turnu Severin”
4426581_2019_PAAPD1064807
„Achizitie energie electrica pentru sistemul de Iluminat Public in Municipiul Drobeta Turnu Severin” — Acord-cadru — 42 luni pentru toate punctele de consum mentionate in Anexa 2 a caietului de sarcini, aparținând Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin, în calitate de consumator eligibil, în vederea asigurării cantității necesare de energie etectrică, in total esimat de 25 550 MWh.
Număr zile de funcţionare pe saptămână: 7.
Nivel de tensiune: joasă tensiune.
In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 21 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Municipiul Drobeta-Turnu Severin.
Cantitățile minime — maxime estimate ce urmează a fi achiziționate pentru acordul-cadru:
Cantitatea minimă aproximată de 541,67 MWh/luna — 22 750 MWh/42 luni.
Cantitatea maximă aproximată de 608,33 MWh/luna — 25 550 MWh/42 luni.
Cantitatea minimă aproximată — primul contract subsecvent — 541,67 MWh/luna.
Cantitatea maximă aproximată primul contract subsecvent de 608,33 MWh/luna.
Cantitatea minimă aproximată cel mai mare contract subsecvent de 6 500 MWh/an.
Cantitatea maximă aproximată cel mai mare contract subsecvent de 7 300 MWh/an.
Algoritmul de calcul: (a) Pentru cea mai mare cantitate de energie electrica furnizata din energia electrica regenerabila din oferta, se acorda punctajul maxim aloca [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
42
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Persoane cu functii de decizie:
Ofertantii (care participa la procedura de atribuire individual ori in comun cu alti operatori economici) tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante:
Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si persoanele care sunt implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— Screciu Marius-Vasile — primar,
— Paponiu Nicolaie — administrator public,
— Folescu Cornel-Vasile — viceprimar,
— Cirjan Daniel-Olimpiu — viceprimar,
— Valcu Romulus — director executiv,
— Pasat Mirela Onuta — secretar,
— Bizoi Ana Maria — director executiv,
— Domnulete Alexandrina — sef serviciu — Serviciul Buget — Finante Contabilitate,
— Damian Emanuela — Directia Economica — sef serviciu — Serviciul buget — Finante Contabilitate,
— Picior Eliza-Mariana — consilier — Serviciul Buget — Finanţe Contabilitate,
— Damircheli Nela — consilier — consilier — Serviciul Evidenta, Venituri, Contabilitate Proiecte Europene si Datorie Publica,
— Rosoga Mioara — consilier — Serviciul Buget — Finante,
— Mirea Alina Sanda — consilier — Birou Finantare, Monitorizare Invatamant Preuniversitar de Stat,
— Ciobanu Cristi-Daniel — consilier — Birou Finantare, Monitorizare Invatamant Preuniversitar de Stat,
— Bianga Nicoleta Adela — consilier — Serviciul Buget Finanţe,
— Budirincă Diana — consilier — Birou Finantare, Monitorizare Invatamant Preuniversitar de Stat,
— Paunescu Oana — consilier — Serviciul Evidenta, Venituri, Contabilitate Proiecte Europene si Datorie Publica,
— Balulescu Constantin — consilier — Serviciul Buget Finanţe,
— Burtea Eugenia Laura — sef Serviciu Achizitii Publice,
— Marian Vasilica Mariana — consilier Serviciu Achizitii Publice,
— Pruna Camelia — consilier — Serviciul Achizitii Publice,
— Predut Tatiana-Valentina — consilier Serviciu Achizitii Publice,
— Iovanescu Maria — consilier Serviciu Achizitii Publice,
— Mitroi Ana Maria — consilier Serviciu Achizitii Publice,
— Drutu Daniela Simona — consilier — Achizitii Publice,
— Limban Ionut Elvis — consilier — Achizitii Publice,
— Staiculescu Gheorghe — director executiv Directia Tehnica,
— Vladu Ionica — Consilier — Serviciul de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice,
— Spuzoiu Raul Mihai — inspector — Serviciul Coordonare Activitati Gospodarie,
— Iovanel Laurentiu Adrian — inspector — Serviciul Coordonare Activitati Gospodarie,
— Rusinaru Ana Maria inspector [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
DUAE se va completa cu:
— principalele livrări de produse efectuate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani si pana la data limita de depunere a ofertelor, care sa demonstreze livrarea de produse similare,
— ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai livrări de produse relevante efectuate pentru care se poate prezenta dovada acceptarii/aprobarii de catre beneficiar,
— modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include informatiile: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Subcontractare. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (se va completa). „Modalitate de îndeplinire”: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor. Asociere În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (în cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.
Modalitate de indeplinire: in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. O data cu depunerea DUAE, se va prezenta si acordul/acordurile de subcontractare.
2019-04-22
15:00
2019-10-22
2019-04-22
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire (fisierele anexate prezentei invitatii) operatorii economic trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor
Semnate electronic. Acest program se poate descarca gratuit de pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. In cazul in care operatorii economici intampina dificultati,
Ii rugam sa contacteze Autoritatea contractanta pentru a primi instructiuni in acest sens;
2) DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter 
(instructiuni privind completarea
DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro);
3) În cazul în care exista 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar ocupa locul 1 într-un clasament al ofertelor admisibile, va fi declarat câstigator, ofertantul cu pretul cel mai scazut, pentru respectarea principiului utilizarii eficiente a fondurilor. În cazul în care preturile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitând ofertantilor în cauza reofertarea propunerii financiare în plicuri închise si sigilate, urmând a se încheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut si care nu depaseste oferta initiala. Preturile prezentate în cadrul propunerii financiare, vor fi considerate ferm exprimate si nu vor putea fi ajustate sau modificate pe tot parcursul derularii contractelor.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.
2019-02-27
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.