Căutare

România-Bucureşti: Computer de birou

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Consiliul Superior al Magistraturii
16973795
Calea Plevnei nr. 141 B
Bucureşti
060011
Marin Popa
+40 213116953
marinpopa@csm1909.ro
+40 213116953
www.csm1909.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Conform Legii nr. 303/200
Sistem integrat de comunicare compus din echipamente și accesorii IT
16973795_2018_PAAPD1031522
În vederea implementării în bune condiții a activităților proiectului „TAEJ — Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar” (cod MySMIS 118765/SIPOCA 454), precum și în vederea realizării obiectivelor proiectului, furnizorul de produse trebuie să furnizeze întregul suport necesar pentru dezvoltarea unui sistem integrat de mijloace/ canale de comunicare a sistemului judiciar către public compus din:
— ecran de afişare (monitor/TV);
— mini PC;
— accesorii şi conectică.
1693900
Conform caietului de sarcini.
Conform caietului de sarcini.
Termenul de livrare se referă la zile calendaristice. Durata de livrare maximă acceptată (peste care oferta va fi declarată neconformă) este de 30 zile calendaristice [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
6
TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 118765
Ofertanţii, terţii susţinători, asociaţii şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele justificative vor cuprinde informaţii valabile la momentul prezentării.
Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);
2) Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadru acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
4) Alte documente edificatoare, după caz.
Persoanele din cadrul autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58–63, din Legea nr. 98/2016.
Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sunt:
Nr. crt., nume şi prenume, funcţie:
1) Lia Savonea — judecător, preşedinte CSM;
2) Nicolae Andrei Solomon — procuror, vicepreședinte CSM;
3) Badea Marius Tudose — judecător, secretar general CSM;
4) Paula Despina Georgescu — procuror, secretar general adjunct CSM;
5) Andrea Annamaria Chiş — judecător, membru activitate permanentă în cadrul CSM, manager de proiect;
6) Tatiana Toader — procuror, membru activitate permanentă în cadrul CSM, asistent manager de proiect;
7) Rodica Zaharia Motoc — director DEA, CSM;
8) Daniela Călinescu — judecător, sef BAPP, CSM;
9) Diana Epure — judecător, director DAERIP, CSM;
10) Violanda Gabriela Vartolomei — procuror DLDC, CSM;
11) Mariana Militaru — consilier DLDC, CSM;
12) Alina Maria Mitu — consilier BAPP, CSM;
13) Marcel Diţă — consilier BAPP, CSM;
14) Marin Popa — consilier BAPP, CSM;
15) Nicolae Cristian Todoruţ — judecător DLDC, CSM;
16) Clementina Manuela Ştefănescu — şef Serviciu Salarizare si Buget, DEA, CSM;
17) Andreea Chiricuţă — consilier DEA, CSM;
18) Marius Daniel Tudor — consilier, şef SPEI, CSM;
19) Daniela Elena Ion — consilier DAERIP, CSM;
20) Andreea Simona Uzlău — director adjunct DLDC, CSM;
21) Călina Ghiţulescu — consilier DAERIP, CSM;
22) Cătălina Elena Constantin — consilier DEA, CSM;
23) Marius Dumitru — sef BI, CSM;
24) Viorel Stanescu — consilier BI, CSM;
25) Ionut Checiu — consilier BI, CSM.
Declarația privind neîncadrarea in art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice va fi prezentată de către toți participanții odată cu depunerea DUAE.
Atenționări speciale:
— nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă,
— se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE, atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile Legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal... detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul trebuie să fi furnizat produse similare cu cele ce fac obiectul contractului, în ultimii 3 ani, în valoare cumulată de cel puţin 1 693 900 RON fără TVA, la nivelul unuia sau al mai multor contracte. În cazul în care autoritatea contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada experienţei în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu pot conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa este situată în afara perioadei de 3 ani raportate la noua dată limită de depunere a ofertelor, atâta timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. În situaţia în care ofertantul a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea economică de mai puţin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informaţiilor corespunzătoare perioadei efective de activitate. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei, eventuala conversie RON-altă valută se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Naţională a României. Cursul RON/altă valută ce va fi luat în calcul pentru anul 2019 este cursul stabilit de BNR la data publicării in SEAP/SICAP a anunţului de participare pentru prezenta procedură. În cazul în care oferta clasată pe primul loc este susţinută tehnico-profesional se va prezenta un angajament ferm prin care se confirmă faptul că terţul va pune la dispoziţia ofertantului/asocierii resursele invocate.
Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: certificate/documente/recomandări/procese-verbale de recepţie (datate, semnate şi parafate de către beneficiar — o autoritate contractantă sau un beneficiar privat) prin care se confirmă furnizare unor produse similare în condiţiile menţionate, inclusiv beneficiarul contractului; tipul produselor furnizat şi cantităţile aferente; durata contractului; valoarea produselor, modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale). Pentru terţul susţinător — se solicită tuturor ofertanţilor ca, odată cu depunerea DUAE, să prezinte angajamentul terţului susţinător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terţ/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat câştigător la solicitarea autorităţii contractante.
2019-04-03
15:00
2019-08-03
2019-04-03
15:00
In SEAP.
Alte informaţii:
În cazul în care ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SICAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care obţin noi preţuri, în vederea departajării ofertelor.
Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încarcate în SICAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică).
În vederea completării DUAE de către operatorii economici interesaţi, aceştia vor accesa următorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Operatorii economici au obligaţia de a încărca DUAE în SICAP, în format electronic, semnat cu semnătura electronică extinsă şi numai până la data şi ora limită prevăzute în anunţul de participare.
Orice referire din cuprinsul prezentei documentaţii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie şi/sau o licenţă de fabricaţie se va citi şi interpreta ca fiind însoţită de menţiunea „sau echivalent”.
Modalităţi de plată şi penalităţi:
Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea facturii la Registratura Generală.
În cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate (inclusiv constituirea garanţiei de bună execuţie), atunci achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pe zi din valoarea serviciilor contractate şi neprestate.
În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul contractual, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pe zi din plata neonorată.
Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în procedura de insolvenţă. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilate.
Facturarea serviciilor:
— Facturarea serviciilor se va face după recepția cantitativă și calitativă a produselor. Plățile vor fi realizate și în acord cu oferta financiară prezentată de ofertantul declarat câștigător. Factura va fi însoțită în mod obligatoriu de procesele-verbale de recepție,
— Plata se va efectua după înregistrarea facturii/facturilor la Registratura generală a Autorităţii Contractante (Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, cod poștal 060011, București, România), conform termenului stabilit prin contract, dacă data înregistrării facturilor este ulterioară realizării recepţiei cantitative şi calitative sau de la data recepţiei pentru celelalte cazuri,
— Fiecare factură va avea menţionat tipul produsului furnizat, precum şi numărul de exemplare, în plus, pe factură urmând a fi menționate în mod obligatoriu următoarele,
— Proiectul „TAEJ — Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar (cod MySMIS 118765/SIPOCA 454)”,
— Titlul activității (de ex. Executare editare machetare şi multiplicare Pachet informativ pentru grupurile vulnerabile),
— Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020,
— Fiecare factură va avea o anexă în care vor fi evidențiate clar serviciile prestate/bunurile furnizate (modelul acesteia va fi comunicat de Autoritatea Contractantă).
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 101/2016.
Consiliul Superior al Magistraturii — Direcția Legislație, Documentare și Contencios
Calea Plevnei nr. 141B, sector 6
Bucureşti
060011
+40 213116953
violanda.vartolomei@csm1909.ro
+40 213116953
www.csm1909.ro
2019-02-27
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.