Căutare

România-Sibiu: Lucrări de construcţii de drumuri

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SIBIU
   Mar 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Sibiu
4406223
Str. General Gheorghe Magheru nr. 14
Sibiu
550185
Ganea Radu
+40 269217733
achizitii@cjsibiu.ro
+40 269218159
www.cjsibiu.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Reabilitare și modernizare DJ 107B, Păuca — Alămor — Mândra — Sliminic
4406223-2019-PAAPD1050663
Reabilitare și modernizare DJ 107B, Păuca — Alămor — Mândra — Slimnic.
Se va realiza pe 3 loturi:
Lotul I: Limita Județ Alba — intersecția cu DJ 106G, respectiv km 22+000 — km 33+997 — valoare totală — 22 994 648,69 RON fără TVA din care C+M — 22 808 379,63 RON fără TVA, 5.1.2. — cheltuieli conexe organizarii șantierului — 142 935,73 RON fără TVA si 6.2 — probe tehnologice și teste — 43 333,33 RON fără TVA;
Lotul II: Intersectia DJ 106 G — iesirea din Alămor, km 33+997 — 43 +860 — valoare totală — 27 980 102,62 RON din care C+M — 27 793 833,56 RON fără TVA, 5.1.2. — cheltuieli conexe organizarii santierului — 142 935,73 RON fără TVA si 6.2 — Probe tehnologice și teste — 43 333,33 RON fără TVA;
Lotul III: Ieșire Alămor — intersecție 106B, km 43+860 ÷ km 49+028, cu lungimea L = 5,168 km; Intersecție DJ 106B — intersecție DN 14 Slimnic, km 50+732 ÷ km 57+098, cu lungimea L = 6,366 km; în lungime totală de L sect III = 11,534 km — valoare totală — 19 479 615 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
70454366.58
3
3
Lot 2 — Intersecția DJ 106 G — ieșirea din Alămor, km 33+997 — 43 +860
2
Judetul Sibiu — DJ 107B, Păuca — Alămor — Mândra — Sliminic.
Intersectia DJ 106 G — iesirea din Alămor, km 33+997 — 43 +860 — valoare totală — 27 980 102,62 RON din care C+M — 27 793 833,56 RON fără TVA, 5.1.2. — cheltuieli conexe organizarii santierului — 142 935,73 RON fără TVA si 6.2 — probe tehnologice și teste — 43 333,33 RON fără TVA.
Perioada de execuţie a lucrării
8
Demonstrarea unei metodologi corespunzătoare pentru obținerea asigurării ca lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate)
12
80
27980102.62
16
Termenul de executie al lucrarilor este de maxim 16 luni iar perioada de garantie acordata lucrarii va fi de 60 de luni.
Proiect finantat prin programul guvernamental PNDL.
Lot 3 — Ieșire Alămor — intersecție 106B, km 43+860 ÷ km 49+028, cu lungimea L = 5,168 km; intersecție DJ 106B — intersecție DN 14 Slimnic, km 50+732 ÷ km 57+098, cu lung [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
3
Judetul Sibiu — DJ 107B, Păuca — Alămor — Mândra — Sliminic.
Ieșire Alămor — intersecție 106B, km 43+860 ÷ km 49+028, cu lungimea L = 5,168 km; intersecție DJ 106B — intersecție DN 14 Slimnic, km 50+732 ÷ km 57+098, cu lungimea L = 6,366 km; în lungime totală de L sect III = 11,534 km — valoare totală — 19 479 615,27 RON fără TVA din care C+M — 19 293 346,21 RON fără TVA, 5.1.2. — cheltuieli conexe organizarii șantierului — 142 935,73 RON fără TVA si 6.2 — probe tehnologice și teste — 43 333,33 RON fără TVA.
Demonstrarea unei metodologi corespunzătoare pt obținerea asigurării ca lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrarilor executate)
12
Perioada de execuţie a lucrării
8
80
19479615.27
16
Termenul de executie al lucrarilor este de maxim 16 luni iar perioada de garantie acordata lucrarii va fi de 60 de luni.
Proiect finantat prin programul guvernamental PNDL.
Lot 1 — Limita Județ Alba — intersecția cu DJ 106G, respectiv km 22+000 — km 33+997
1
Judetul Sibiu — DJ 107B, Păuca — Alămor — Mândra — Sliminic.
Limita Județ Alba — intersecția cu DJ 106G, respectiv km 22+000 — km 33+997 — valoare totală — 22 994 648,69 RON fără TVA din care C+M — 22 808 379,63 RON fără TVA, 5.1.2. — cheltuieli conexe organizarii șantierului — 142 935,73 RON fără TVA si 6.2 — probe tehnologice și teste — 43 333,33 RON fără TVA.
Perioada de execuţie a lucrării
8
Demonstrarea unei metodologi corespunzătoare pt obținerea asigurării ca lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de manag al calității lucrarilor executate)
12
80
22994648.69
16
Termenul de executie al lucrarilor este de maxim 16 luni iar perioada de garantie acordata lucrarii va fi de 60 de luni.
Proiect finantat prin programul guvernamental PNDL.
Pentru fiecare lot pentru care se depune oferta: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv asociat, subcontractanti/terti sustinatori. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati,subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente pot fi:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local — sediu principal, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
1) Cîmpean Daniela
;
2) Luca Marcel Constantin;
3) Manta-Klemens Christine;
4) Dotcos Sebastian Toader;
5) Popa Oana;
6) Opris Stefan;
6) Tirlea Rodica;
8) Daniela Stoica;
9) Ganea Radu-Ioan
;
10) Fuior Nicoleta;
11) Felicia Mihes;
12) Streza Diana Mihaela;
13) Sanda Brânza;
14) Diana Ivascu;
15) Sorin Baila;
16) Vasile Tirmonea;
17) Elena Munteanu;
18) Horia Brad;
19) Anca Opris;
20) Dan Cocoroiu;
21) Andreea Furdui;
22) Anca Banciu.
Nota:

1) Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. DUAE se va depune, dupa caz si de catre tertul sustinator/subcontractant;
2) Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Pentru fiecare lot pentru care se depune oferta: Informatii privind asociatii (daca este cazul) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. Ofertantii asociati nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Pentru fiecare lot pentru care se depune oferta: Informatii privind tertii sustinatori (daca este cazul): In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de tert (conform art. 182–184 din Legea 98/2016) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016.
Pentru fiecare lot pentru care se depune oferta: Ofertantii vor dispune de utilaje, instalatii, echipamente tehnice necesare pentru indeplinirea contractului
Experienta similara. Ofertantii vor face dovada ca au executat lucrari similare in ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, in cadrul a maxim 5 contracte, lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier, inclusiv lucrari de arta sau al unei infrastructuri similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, in valoare cumulata de cel putin Lot 1 = 15 000 000 RON fara TVA, Lot 2 = 15 000 000 RON fara TVA, Lot 3 = 15 000 000 RON fara TVA. Prin lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier se inteleg atat lucrari de constructie/modernizare/reparatii capitale aferente unor drumuri care se incadreaza cel putin in clasa tehnica IV de complexitate (conform normativului în domeniu, in clasa IV de complexitate se încadreaza drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare, drumuri judetene si drumuri comunale, iar clasa I include nivelul de complexitate cel mai ridicat, respectiv autostrazi), Documentele prin care ofertantii pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele (fara a se limita la acestea):
— copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit,
— certificate de predare-primire,
— recomandari,
— procese-verbale de receptie,
— certificari de buna executie,
— certificate constatatoare,
— orice alte documente relevante care sa dovedeasca indeplinirea cerintei solicitate, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Pentru echivalenta RON/alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR.
Pentru fiecare lot pentru care se depune oferta:Completare DUAE. Se va prezenta odata cu DUAE acordul de asociere. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale asociatului/membrilor asocierii, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente urmeaza a fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Pentru fiecare lot pentru care se depune oferta:Completare DUAE. Se va prezenta odata cu DUAE angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Nedepunerea acestuia odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente urmeaza a fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Pentru fiecare lot pentru care se depune oferta: Completare DUAE. Ofertantii vor declara la nivelul DUAE utilajele necesare pentru executarea lucrarilor, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele justificative trebuie sa demonstreze ca dispun (proprietate/închiriere/leasing/comodat/contract prestari servicii etc.) de utilaje, instalatii si echipamente tehnice, pentru derularea in termen a contractului. In cazul in care un operator economic este clasat pe primul loc pe 2 sau mai multe loturi, va prezenta echipamente/utilaje distincte pentru fiecare lot, astfel incat sa poata demonstra capacitatea de a executa simultan 2 sau 3 loturi.
Completare DUAE (la nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA). Din documentele justificative prezentate trebuie sa rezulte valoarea real executata a lucrarilor prezentate ca experienta similara pentru lucrari. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
2019-04-08
15:00
2019-10-08
2019-04-08
15:00
In SEAP.
1) Inainte de incheierea contractului, ofertantul castigator va prezenta acordul de asociere/subcontractare in original sau copie legalizata;
2) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si
Interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”;
3) Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala;
4) DUAE se poate accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin intermediul urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Operatorii economici au obligatia de a incarca DUAE in SEAP, in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita prevazute in anuntul de participare;
5) Antreprenorul va prezenta graficul de executie fizic si valoric la semnarea contractului de lucrari;
6) Durata contractului este de 76 de luni, din care maxim 16 luni este durata de executie a lucrarilor, iar 60 de luni (perioada care incepe la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor) reprezinta garantia lucrarilor;
7) AC acceptă numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro
8) Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a are cel mai mic pret. Daca si preturile sunt egale se va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi, componenta financiara.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Persoana vătămată poate sesiza C.N.S.C. în vederea anulării actului și/sau recunoașterea dreptului pretins ori a interesului legitim în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre un act al autorității contractante considerat nelegal.
Consiliul Județean Sibiu — Serviciul Achiziții Publice
Str. General Magheru nr. 14
Sibiu
550185
+40 269217733
achizitii@cjsibiu.ro
www.cjsibiu.ro
2019-02-27
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.