Căutare

România-Bucureşti: Electricitate

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 1, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”
4266162
Str. Berceni nr. 10, sector 4
Bucureşti
041902
Florina Radu
+40 213349069
aprov_obregia@yahoo.com
+40 213349069
www.spital-obregia.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Spital
Acord-cadru de furnizare energie electrică
4266162-2019-PAAPD-3
Acord-cadru de furnizare energie electrica – Termenul pana la care se pot solicita clarificari – 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, adresa: SEAP. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturar solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Soseaua Berceni nr. 10, sector 4, Bucuresti.
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Str. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de furnizare energie electrica.
Prin achizitionarea de energie electrica la punctele de consum, autoritatea contractanta asigura continuitatea in alimentarea cu energie electrica a spitalului si realizarea actului medical in conditii optime din punct de vedere al normelor sanitare.
24
Venituri proprii, bugetul local si DSP actiuni de sanatate.
Cerinta 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (incusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Formularul DUAE poate fi completat prin intermediul adresei: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la analizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat etc.) la momentul prezentarii,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— dupa caz, documente care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin (2), art. 167 alin (2), art.171 din Legea 98/20146 privind achizitiile publice.
Cerinta 2. Declaratia conform art. 60 din Legea 98/2016 trebuie sa fie prezentata la procedura impreuna cu DUAE.
Se vor preciza numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, precum si ale celor implicate in procedura din partea acestuia din urma.
Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea:
— dr. Andrian Tibirna – manager,
— dr. Motoescu Eduard Petru – director medical,
— ec. Loredana Narcisa Gheorghiu – dir. financiar-contabil,
— as. med. lic. Corina Gagiu – director Ingrijiri,
— Rodica Costache – sef Serv. Administrativ,
— Andrian Misail – sef Serv. Achizitii Publice
Cerinta nr. 1.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta nr. 2
Ofertantii vor face dovada ca detin o licenta de furnizare a energiei electrice valabila, emisa de ANRE in conformitate cu art.22 alin.(2) din Ordinul nr. 29/28.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale clientilor finali emis de ANRE, precum si art.8 din Legea energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012
Modalitate de indeplinire:
Ofertantii vor completa DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv licenta de furnizare a energiei electrice, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar.
Pentru persoane juridice/fizice stra [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 1. Ofertantii vor face dovada ca au prestat, in ultimii 3 ani, in conformitate cu normele profesionale din domeniu, servicii similare cu cele care fac obiectul procedurii, in valoare cumulata minima de: 1 615 000 RON (fara TVA) pentru servicii de furnizare energie electrica.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor. Completare cerintei corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele prezentate in vederea sustinerii experientei similare (certificari/procese-verbale de receptie/contracte/parti din contracte/alte documente), se va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Furnizarea de energie electrica se confirma prin prezentarea unor documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Respectivele documente trebuie sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu.
2019-04-02
15:00
2019-08-02
2019-04-02
15:00
In SEAP.
DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Clasamentul se va intocmi in functie de valoarea totala a ofertelor (cantitate max. acord-cadru x pret unitar).
In cazul in care, dupa aplicarea criteriului de atribuire, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale se solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret, o noua propunere financiara in SEAP, caz in care acordul cadru se va incheia cu ofertantul cu oferta financiara ce are cel mai mic pret.
Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsuile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari, decizii” din cadrul anuntului/invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita.
Acordul-cadru si contractele subsecvente vor putea sa fie modificate prin acte aditionale in urmatoarele situatii:
— cantitatile maxime ce pot fi suplimentate pana la maxim 10 % din cantitatile aferente acordului-cadru, in conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 coroborate cu cele ale art. 6 din Instructiunea 3/2017, fiind considerate o modificare nesubstantiala – prag valoric,
— orice modificare a datelor de contact, reprezentanților autorizați ai Părților, persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile,
— drepturile și obligațiile furnizorului, stabilite prin acest acord-cadru sunt preluate de către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile stabilite prin Lege,
— identificarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în cerințele Achizitorului, precizate in prezenta Documentatie de atribuire,
— identificarea necesității oricărei diminuări/majorări/modificări a acordului-cadru sau a unei părți a acestuia,
— decalarea duratei acordului-cadru in situatia in care nu a fost contractata toata cantitatea in perioada de referinta.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor din Legea nr. 101/2016.
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” — Serviciul Achiziții Publice
Șoseaua Berceni nr. 10, sector 4
București
041902
+40 213349069
aprov_obregia@yahoo.com
+40 213349069
www.spital-obregia.ro
2019-02-26
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.