Căutare

România-Slatina: Gaze naturale

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SLATINA
   Mar 1, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
9746625
Str. Drăgănești nr. 7
Slatina
230119
Dumitru Eleodor Iosim
+40 372713562
dgaspcoltachizitii@yahoo.com
+40 249412692
www.dgaspc-olt.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
DGASPC Olt
Acord-cadru de furnizare gaze naturale pentru locurile de consum din cadrul DGASPC Olt, racordate la rețeaua de alimentare cu gaze naturale
9746625/2019/PAAPD1062752
Furnizare de produse: selectarea furnizorului de gaze naturale pentru D.G.A.S.P.C. OLT, in vederea achizitionarii de gazelor naturale de pe piata libera. Consumul care se estimeaza a se realiza pe o perioada de 24 luni precum si adresele locatiilor,se regasesc in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Furnizorul va livra cantitatea de gaze naturale pentru o perioada de 24 luni. Furnizorul trebuie sa dovedeasca ca detine licenta de furnizare gaze naturale emisa de A.N.R.E. in conformitate cu Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Ordinul A.N.R.E. nr. 34/2013 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de infiintare si a licentelor in sectorul gaze naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, valabila la momentul prezentarii. In cazul in care valabilitatea licentei emise de A.N.R.E. expira in timpul derularii contractului, ofertantul desemnat castigator [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1356574
Produsul „gaze naturale" va fi furnizat la punctele de consum din cadrul DGASPC Olt, conform caietului de sarcini si anexei nr. 1 la caietul de sarcini.
Cantitatea minima a acordului-cadru este de 8 102 MWH (din care B1 = 1 530 MWh, B2 = 2 964 MWh, B3 = 3 608 MWh), iar cantitatea maxima a acordului-cadru este de 9 902 MWH (din care B1 = 1 870 MWh, B2 = 3 624 MWh, B3 = 4 408 MWh).
Cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent este de 4 051 MWH (din care B1 = 765 MWh, B2 = 1 482 MWh, B3 = 1 804 MWh), iar cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 4 951 MWH (din care B1 = 935 MWh, B2 = 1 812 MWh, B3 = 2 204 MWh).
Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie 3 contracte subsecvente, pe durata acordului-cadru.
24
Oferta financiara se depune obligatoriu pentru cantitatea maxima estimata a acordului-cadru, conform anexei nr. 1, respectiv de 9 902 MWh.
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.
Cerinta nr. 1.
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 cu modificari si completari ulterioare.
Cerinta nr. 2.
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 cu modificari si completari ulterioare.
Cerinta nr. 3.
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificari si completari ulterioare
Cerinta nr. 4.
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu modificari si completari ulterioare, privind achizitiile publice. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 cu modificari si completari ulterioare. Aceasta declaratie va fi prezentata odata cu DUAE, la momentul depunerii ofertelor.
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Rădiţa Piroşca — Director general,
— Lungu Cristian-Nicolae — Director general adjunct,
— Visan Elena — Director general adjunct,
— Gheorghe Sorin-Mihail — Sef serviciu monitorizare, analiza statistica, indicatori asistenta sociala si incluziune sociala, strategii programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu organizatiile neguvernamentale,
— Stamate Carmen-Elena — Sef serviciu contabilitate-salarizare, planificare bugetara si management financiar, plata beneficii de asistenta sociala,
— Tataranu Madalina-Claudia — Compartiment juridic si contencios,
— Iosim Dumitru-Eleodor — Sef serviciu achizitii publice,
— Olteanu Pirvu-Lucica — Sef serviciu patrimoniu, tehnic, securitate si sanatate în munca, aparare împotriva incendiilor, protectia mediului, administrativ si aprovizionare.
Cerinta nr. 5.
Certificat de atestare fiscala privind modul de indeplinire al obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza datorii restante la momentul prezentarii. Documentul se va depune de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”.
Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din tara de origine, in oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pe proprie raspundere, de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul, in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana.
Cerinta nr. 6.
Certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza datorii restante la momentul prezentarii. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”.
Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din tara de origine, in oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pe proprie raspundere, de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul, in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana.
Cerinta nr. 7.
Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor o [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Lista a principalelor livrari de produse similare celor ce fac obiectul procedurii efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse similare celor ce fac obiectul procedurii se confirma prin prezentarea de documente/certificate emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa reiasa livrarea de produse. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respectiv tertului/tertiilor sustinatori (Formularul nr. 6), impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie resursele invocate. In cadrul angajamentului se va mentiona in mod expres in ce consta sustinerea acordata. Angajamentul de sustinere trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita in mod legitim indeplinirea obligatiilor asumate de catre persoana sustinatoare. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere (Formularul nr. 6), trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinători pe a/ale carui/căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinători va include toate informaţiile menţionate la capitolul III.1.1. a), b) din fisa de date, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire. În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare (Formularul nr. 7). Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la capitolul III.1.1.a), b) din fisa de date care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul, în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la capitolul III.1.1a) din fisa de date.
Se completeaza DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.
Nota.
(a) Autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative (de exemplu, procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; documente constatatoare de indeplinire a obligatiilor contractuale, recomandari, contracte etc.) care stau la baza informatiilor/datelor furnizate. Referitor la modalitatea de indeplinire a situatiilor privind sustinerea unui tert sau in cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/părţi din contract, operatorii vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor, respectiv tert sau subcontractant si vor prezenta angajamentul tertului sustinator si acordul de subcontractare, odata cu depunerea DUAE, urmand ca documentulele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri sa fie solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinători pe a/ale carui/căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinători va include toate informaţiile menţionate la capitolul III.1.1. a), b) din fisa de date, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire. În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la capitolul III.1.1.a), b) din fisa de date care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la capitolul III.1.1a) din fisa de date b) .Documentele emise de catre ofertanti (declaratiile) se vor prezenta in forma originala; certificatele/documentele emise de autoritati/terti se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul.
2019-04-03
15:00
2019-07-03
2019-04-03
15:00
In SEAP.
1) Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preţuri egale: în cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul S.I.C.A.P., în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conţin noi preţuri.
In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila;
2) Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va putea accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd
3) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP la adresa www.e-licitatie.ro operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica);
4) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la sectiunea „Solicitari de clarificare/Întrebari/Comunicari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la sectiunea „Documentatie Atribuire, Lista clarificari, notificari si decizii" din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita în conformitate cu prevederile art. 150 din Legea nr. 98/2016 cu modificari si completari ulterioare;
5) Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP www.e-licitatie.ro ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii nr. 455/2001;
6) Frecventa contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: primul contract subsecvent se va incheia dupa semnarea acordului-cadru, respectiv in anul 2019; celelalte contracte subsecvente se vor incheia pe parcusul anilor 2020, respectiv 2021.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Compartimentul Juridic și Contencios/Serviciul Achiziţii Publice din cadrul DGASPC Olt
Str. Drăgănești nr. 7
Slatina
230119
+40 372713562
dgaspcoltachizitii@yahoo.com
+40 249412692
www.dgaspc-olt.ro
2019-02-26
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.