Căutare

România-Galați: Uleiuri lubrifiante şi agenţi lubrifianţi

Cerere de oferte

Informaţii generale

   GALAȚI
   Mar 1, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Serviciul Public Ecosal Galați
RO 23973046
Str. Prelungirea Brăilei nr. 7A
Galați
800435
Daniela Pușcoi, Toma Roxana
+40 236322727
dana_daniela72@yahoo.com, roxana.toma@ecosalgl.ro
+40 236322727
www.ecosalgl.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Serviciu de salubrizare
Serviciu de salubrizare
„Lubrifianţi auto”
23973046/2019/6
Obiectul contractului il constituie achizitionare de lubrifianţi auto (aditiv, ulei de motor, ulei hidraulic, ulei transmisie, ulei cutie viteza, ulei angrenaj, ulei lant, ulei compresor), pentru autovehiculele, autoutilitarele si utilajele din flota autoritatii contractante.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
5
5
Lotul 3 — Uleiuri motor
3
Str. Anghel Saligny nr. 1.
1) Ulei motor 5W40 minim 250 l, maxim 1 000 l;
2) Ulei motor 5W30 (autoturisme) minim 150 l, maxim 600 l;
3) Ulei motor 5W30 tip Urania Daily minim 100 l, maxim 400 l;
4) Ulei motor 5W30 tip Urania FE LS minim 500 l, maxim 2 000 l;
5) Ulei motor 10W30 minim 200 l, maxim 800 l;
6) Ulei motor 10W40 minim 5 930 l, maxim 23 720 l;
7) Ulei motor tip Rowe Truckstar 10W40 minim 2 000 l, maxim 8 000 l;
8) Ulei motor 15W40 (autoutilitara) minim 1 580 l, maxim 6 320 l;
9) Ulei de amestec pt motoare in 2 timpi minim 520 l maxim 2 080 l.
Total lot III minim 11 230 l, maxim 44 920 l.
48
Lotul 5 — Diverse uleuri
5
Str. Anghel Saligny nr. 1.
1) Ulei cutie viteza 75W80 minim 260 l, maxim 1 040 l;
2) Ulei angrenaj VG220 minim 60 l, maxim 240 l;
3) Ulei de lant minim 70 l, maxim 280 l;
4) Ulei compresor minim 50 l, maxim 200 l.
Total lot V minim 440 l, maxim 1 760 l.
48
Lotul 4 — Uleiuri transmisie
4
Str. Anghel Saligny nr. 1.
1) Ulei transmisie ATF 220 minim 300 l, maxim 1 200 l;
2) Ulei transmisie T90 minim 1 700 l, maxim 6 800 l;
3) Ulei transmisie 80W90 minim 680 l, maxim 2 720 l;
4) Ulei transmisie T140 minim 60 l, maxim 240 l;
5) Ulei cutie transmisie tip BCS PowerLube W7 minim 200 l, maxim 800 l.
Total lot IV minim 2 940 l maxim 11 760 l.
48
Lotul 2 — Uleiuri hidraulice
2
Str. Anghel Saligny nr. 1.
1) Ulei hidraulic H46 minim 17 400 l, maxim 69 600 l;
2) Ulei hidraulic NH46 minim 600 l, maxim 2 400 l;
3) Ulei hidraulic H32 minim 260 l, maxim 1 040 l;
4) Ulei hidraulic SE46 minim 350 l, maxim 1 400 l.
Total lot II minim 18 610 l maxim 74 440 l.
48
Lotul 1
1
Str. Anghel Saligny nr. 1, Galati
Aditiv motor Aditiv AD Blue minim 6 000 l, maxim 24 000 l.
48
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58–60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor si se va prezenta declaratie privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 58–60 Legea nr. 98/2016.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, cu privire la organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, toate persoanele care aproba/semneaza documentele emise in legatura cu procedura de atribuire, sunt:
— Furtuna Mirela Elena — Director General,
— Ionescu Ion — Director Tehnic,
— Iftode Florica — Director Economic,
— Lungu Profira — CFP,
Membrii comisiei de evaluare,
— Toma Roxana — Presedinte,
— Tocu George — Membru,
— Sava Neculai — Membru,
— Stan Adela — Membru.
Membri de rezerva ai comisiei de evaluare:
— Paraschiv Virginica — Membru,
— Puscoi Daniela — Membru,
— Tocu Nicu — Membru,
— Caramalau Maria — Membru.
Informatiile vor fi completate in DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentelor.
In cazul unei asocieri, terti sustinatori sau subcontractanti, fiecare dintre acestia este obligat sa prezinte docuemntele din aceasta sectiune, conform Legii nr. 98/2016 privind achzitiile publice.
Certificat constatator emis de ORC (copie semnata si stampilata „conform cu originalul”) a fost solicitat pentru a face dovada unei forme de inregistrare. Din certificat sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Informatiile vor fi completate in DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri la clasamantul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii docum [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind cifra medie de afaceri pe ultimi 3 ani, se va prezenta cifra de afaceri pe anul 2016, 2017, 2018, pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR la sfarsitul fiecarui an. Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) sa fie mai mare sau egala cu 800 000,00 RON.
Se solicita prezentarea oricarui document financiar contabil legal edificator pe ultimii 3 ani 2016, 2017, 2018, prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara (de exemplu, bilantul contabil vizat si inregistrat la organele competente sau dupa caz, rapoartele anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, alte documente). Informatiile vor fi completate de catre ofertant in DUAE, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. In cazul sustinerii capacitatii economice de catre un tert, ofertantul va prezenta angajamentul ferm, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Tertul sustinator va prezenta angajamentul ferm, DUAE. Angajamentul ferm trebuie sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita îndeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. Angajamentul ferm face parte integranta din contractul de achizitie publica. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare (lubrifianti auto) din ultimi 3 ani. Lista principalelor livrari de produse similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii trei ani a livrat produse similare a caror valoare cumulata la nivelul unui contract sau a mai multor contracte este de cel putin: 400 000,00 RON. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa reiasa cum a prestat ofertantul serviciile contractate . In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic — a fost solicitată deoarece se doreste a se vedea experienţa similară privind îndeplinirea cu success a altor prestari similare. Informatiile vor fi completate de catre ofertant in DUAE, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Pentru terti: ofertantii, odata cu DUAE si oferta, pana la data limita a depunerii ofertelor, vor prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi prezentate doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Pentru asocieri: ofertantii, odata cu DUAE si oferta, pana la data limita a depunerii ofertelor, vor prezinta acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi prezentate doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
3
2019-04-03
15:00
2019-08-03
2019-04-03
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-02-26
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.