Căutare

România-Craiova: Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CRAIOVA
   Feb 28, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
5002142
Str. Tabaci nr. 1
Craiova
200642
Alina Maria Barboianu
+40 251502445
scjuc.achizitiipublice@gmail.com
+40 251502445
www.scjuc.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de colectare, transport și eliminare deșeuri
5002142_2019_PAAPD1064371
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, conform OUG nr. 107/2017. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
4
4
Deșeuri nepericuloase
2
Sediul autoritatii contractante.
Cantitate minima acord-cadru 7 000, maxima 168 000.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 84 000,00.
24
Deșeuri chimicale periculoase
3
Sediul autoritatii contractante.
Cantitate minima acord-cadru 200, maxima 4 800.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2 400,00.
24
Deșeuri periculoase incinerabile
1
Sediul autoritatii contractante.
Cantitate minima acord-cadru 14 000, maxima 336 000.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 168 000,00.
24
Deșeuri chimicale nepericuloase
4
Sediul autoritatii contractante.
Cantitate minima acord-cadru 500, maxima 12 000.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 6 000,00.
24
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente vor fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;
2) Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv declaratia privind neincadrarea situatiilor prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toti participantii, odata cu depunerea DUAE.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Doctor Eugen Florin Georgescu — Manager,
— Economist Tanasie Gabriela — Director Financiar-Contabil,
— Asistent medical Ispas Faura Madalina — Director Ingrijiri,
— Doctor Cheie Mihaela Elisabeta — Director Medical,
— Barboianu Maria Alina — Sef Birou Achizitii Publice,
— Consilier Juridic — George Dobrescu,
— Subinginer Veliscoiu Marian,
— Doctor Dinescu Sorin,
— Inginer Coraci Apostol,
— Economist Juja Diana.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii cont [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul a livrat în ultimii 3 ani produse similare, indiferent de forma de prezentare si fara a conditiona domeniul în care au fost livrate.
Autorizatie de mediu — in procedura completa emisa in baza Legii nr. 278/2013 art. 4, de autoritatea competenta, dupa caz Agentia Judeteana sau Regionala pentru Protectia Mediului — autorizatia va privi activitatile de colectare, transport si eliminare deseuri medicale periculoase. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: autorizatie de mediu sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Prezentarea unor certificate, emise de organisme independente acreditate (nationale sau internationale), conforme cu seriile de standarde europene relevante ce confirma certificarea ofertantului ca are implementat: un sistem de management de mediu in conformitate cu ISO 14001/2005; un sistem de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001/2001 sau echivalent.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii, beneficiarul, cantitatea livrata/valoarea corespunzatoare a produselor livrate în perioada de referinta (ultimii 3 ani). În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de asociere (daca este cazul). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante.
2019-04-04
15:00
2019-10-04
2019-04-04
15:00
In SEAP.
— Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro
Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului/invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita,
— DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter 
Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro iar depunerea acestuia odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
In cazul in care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie, in vederea participarii la procedura.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
Revizuirea și modificarea contractului, precum și dispoziții conexe:
1) Modificări ale contractului.
(a) Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221–222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165),
(b) Modificările nesubstanțiale, altele decat cele prevazute la art. 221 alin. 7 din Legea nr. 98/2016 sunt singurele modificări ale contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire,
(c) Modificările contractuale nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire,
(d) Partea care propune modificarea contractului are obligația de a transmite celeilalte părți propunerea de modificare a contractului;
2) Modificarea contractului prin revizuire.
Revizuirea prezentului contract se realizează ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și
performanțelor contractantului în cadrul contractului. Modificarea contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului contractului, care constă în produsele pe care contractantul se obligă să le furnizeze, în conformitate cu prevederile din prezentul contract, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din caietul de sarcini, precum și a celorlalte anexe ale contractului.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
2019-02-25
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.