Căutare

România-Târgu Jiu: Servicii de arhivare computerizată

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TÂRGU JIU
   Feb 28, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Primăria Municipiului Târgu Jiu
4956065
Bulevardul Constantin Brâncuși nr. 19
Târgu Jiu
210192
Gheorghe Sulea
+40 253205038
licitati@targujiu.ro
+40 253214878
www.targujiu.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de retrodigitalizare a documentelor din arhivă
E11
Retrodigitalizarea documentelor din arhiva Primariei Municipiului Targu Jiu si atasarea de metadescriptori fiecarui document.
969520
Municipiul Targu Jiu.
Preluarea dosarelor care fac obiectul serviciilor: circa 350 volume stocate in arhiva; circa 2 450 volume stocate in birourile achizitorului.
18
Proiectul,,SIMPLU”
Contractul de finantare nr. 282/2018 incheiat intre MDRAP-AM POCA si UAT Municipiul Targu Jiu.
Documentele se intocmesc si incarca in SEAP.
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, actualizata.
La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta documente ce probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (asa cum sunt prevazute la art. 168 din lege: certificate constatatoare, certificate fiscale, caziere fiscale, judiciare sau documente echivalente din tara de origine, declaratii pe proprie raspundere sau declaratie autentica in fata unui notar).
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Operatorii participanti vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta documente ce probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (asa cum sunt prevazute la art. 168 din Legea nr. 98/2016, actualizata).
— Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Financiara care sa stipuleze ca ofertantul nu are datorii restante la bugetul consolidat de stat; se va prezenta de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 193–195 din Legea  nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata. Certificatul va prezenta lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestuia sau conform excepțiilor prevăzute de lege. Modalitate de indeplinire: completare DUAE,
— Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local; se va prezenta de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 193–195 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata. Certificatul va prezenta lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestuia sau conform excepțiilor prevăzute de lege.
Modalitate de indeplinire: completare DUAE;
2) Respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese, in conformitate cu prevederile art. 59–62 din Legea nr. 98/2016, actualizata. Modalitate de indeplinire: completare DUAE si transmiterea formularului odata cu DUAE.
Persoanele cu funcție de decizie, din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Marcel Laurențiu Romanescu — Primar,
— Aurel Popescu — Viceprimar,
— Tudor Draghici Adrian Marcel — Viceprimar,
— Jianu Grigore — Secretar,
— Ionescu Marius Valentin — Director executiv,
— Cristea Virginia Narcisa — Director executiv,
— Radutoiu Constantin — Director executiv,
— Grecu Maria Camelia — Director executiv,
— Chiriac Raul — Sef serviciu,
— Jilaveanu Ionut — Sef serviciu,
— Pițu Alina — Sef serviciu,
— Pasare Taviana Ermina — Sef serviciu,
— Gamulescu Cornelia — Sef serviciu,
— Munteanu Florin — Sef serviciu,
— Luminița Iuliana Ciuncanu — Sef serviciu,
— Minca Mihai — Sef serviciu,
— Sulea Gheorghe — Sef birou,
— Suta Corina — Sef birou,
— Petria Madalina — Sef birou.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstr [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Operatorul economic trebuie sa aiba o experienta similara privind prestarea in ultimele 36 de luni, in cadrul unuia sau a mai multor contracte de servicii similare, in valoare cumulata minima (fără TVA) de 900 000,00 RON. Prin servicii similare se întelege servicii de digitizare arhiva, generare arhiva electornică etc. Criteriile de capacitate impuse au ca scop demonstrarea potentialului tehnic, financiar si organizatoric al fiecarui operator economic participant la procedura, potential care trebuie sa reflecte posibilitatea concreta a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare. Indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala solicitate de catre autoritatea contractanta demonstreaza ca ofertantul poate duce la indeplinire, in mod sustenabil, cele asumate in cadrul ofertei si clauzele contractuale.
Se va completa DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea contractului (exprimata in lei fara TVA), beneficiarul, obiectul detaliat, perioada de prestare, data si numarul documentului de receptie/certificatului constatator, calitatea ofertantului in contract, ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si daca este cazul, eventualele prejudicii. Indeplinirea cerintei va fi probata prin prezentarea de documente/certificate edificatoare, aferente fiecarui contract invocate ca experienta similara (recomandari, procese-verbale de receptie, documente constatatoare, altele echivalente), emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa rezulte prestarea in ultimele 36 de luni, in cadrul a unuia sau mai multor contracte de servicii similare, in valoare cumulata minima (fără TVA) de 900 000,00 RON. Documentele justificative solicitate in sustinerea cerintei, se vor prezenta de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante. Persoanele juridice straine vor prezenta documentele sub forma unei traduceri autorizate prezentata in copie semnata, pentru conformitatea cu originalul. In cazul contractelor incheiate in alta moneda, pentru conversia in lei se va lua in considerare cursul mediu anual de schimb RON/„moneda X" publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. In cazul in care un contract a fost semnat si/sau inceput inainte de perioada de 36 de luni si/sau este in derulare, se vor lua in considerare serviciile prestate, cu mentiunea ca pentru indeplinirea nivelului valoric impus se vor cuantifica numai serviciile receptionate in intervalul de 36 de luni. Autoritatea contractanta are dreptul de a verifica informatiile prezentate. Toate documentele se incarca in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa.
2019-03-29
15:00
2019-06-29
2019-03-29
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea ontractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate Intelectuala. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte fara intarziere documente justificative, actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Se vor completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic, in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. DUAE poate fi accesat, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi incarcate in SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016.
2019-02-25
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.