Căutare

România-Craiova: Motorină

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CRAIOVA
   Feb 28, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Universitatea Craiova
4553380
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13
Craiova
200585
Maria Eugenia Mocanu
+40 251411752
achizitii@ucv.ro
+40 251411752
www.ucv.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Universitate
Achiziția de motorină pentru desfășurarea lucrărilor agricole la SCDA Caracal
4553380_2019_PAAPD1053155
Achiziţia de motorina pentru desfasurarea lucrarilor agricole la SCDA Caracal, din venituri proprii și cercetare, ale SCDA Caracal din cadrul Universitatii din Craiova, conform caietului de sarcini.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 13. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie transmis in a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
1176471
SCDA Caracal din cadrul Universitatii din Craiova.
Achiziţia de motorina pentru desfasurarea lucrarilor agricole la SCDA Caracal din cadrul Universitatii din Craiova.
Conform caietului de sarcini, se achizitioneaza motorina pentru lucrari agricole pentru SCDA Caracal in cantitate de 250 000 litri.
În situatia în care conditiile concrete o impun, achizitorul va prelungi durata contractului cu maxim 3 luni, conditionat de existenta resurselor financiare, art. 165 alin. (1) din HG nr. 395/2016, cu posibilitatea suplimentarii cantitatii de produse, în proporție de maxim 20 % din valoarea contractului (clauze de revizuire conform art. 221 din Legea nr. 98/2016 si Instrucțiunii (ANAP) nr. 3/2017).
Componenta calitativa. Descriere: valoarea nominală din prețul contractului ce urmează a fi atribuit, prin care contractantul decide să contribuie în mod voluntar la [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
12
În situatia în care conditiile concrete o impun, achizitorul va prelungi durata contractului cu maxim 3 luni, conditionat de existenta resurselor financiare, art. 165 alin. (1) din HG nr. 395/2016, cu posibilitatea suplimentarii cantitatii de produse, în proporție de maxim 20 % din valoarea contractului.
Cerinta nr. 1. Neîncadrarea în dispozițiile art. 164 din Legea nr. 98/2016 — DUAE.
Cerinta nr. 2. Neîncadrarea în dispozițiile art. 165 din Legea nr. 98/2016 — DUAE.
Cerința nr. 3. Neîncadrarea în dispozițiile art. 167 din Legea nr. 98/2016 — DUAE.
Ofertanții, terți susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 de către operatorii economici participanți la procedură cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
4) Alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
Cerinta nr. 4. Neincadrarea in dispozitiile art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016 — DUAE.
Declaratia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, Formularul 7, va fi prezentata de toti participantii, odata cu depunerea DUAE.
Lista persoanelor care detin functii de decizie in cadrul Universitatii din Craiova:
— Profesor Universitar Doctor Cezar Ionuţ Spînu — Rector,
— Profesor Universitar Doctor Ştefan-Cristian Gheorghe — Preşedintele Senatului Universităţii din Craiova,
— Profesor Universitar Doctor Magdalena Mihai — Prorector,
— Profesor Universitar Doctor Nicu Panea — Prorector,
— Profesor Universitar Doctor Aurel Călina — Prorector,
— Conferentiar Universitar Doctor Dorel Berceanu — Prorector,
— Profesor Universitar Doctor Nicu Bîzdoacă — Prorector,
— Profesor Universitar Doctor Radu Constantinescu — Prorector,
— Profesor Universitar Doctor Sevastian Cercel — Decan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative,
— Profesor Universitar Doctor Dan Selişteanu — Decan Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică,
— Profesor Universitar Doctor Nicolae Sichigea — Decan Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,
— Conferentiar Universitar Doctor Nicolae Răzvan Stan — Decan Facultatea de Teologie, Istorie, Ştiinţe ale Educaţiei,
— Conferentiar Universitar Doctor Anamaria- Magdalena Preda — Decan Facultatea de Litere,
— Profesor Universitar Doctor Gabriela Eugenia Iacobescu — Decan Facultatea de Stiinte,
— Profesor Universitar Doctor Sorin Liviu Damean — Decan Facultatea de Ştiinţe Sociale,
— Profesor Universitar Doctor Marian Dragomir — Decan Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
— Profesor Universitar Doctor Nicolae Dumitru — Decan Facultatea de Mecanică,
— Profesor Universitar Doctor Inginer Ciontu Marian — Decan Facultatea de Inginerie Electrică,
— Profesor Universitar Doctor Inginer Sina-Niculina Cosmulescu — Decan Facultatea de Hortic —detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-04-01
15:00
2019-07-01
2019-04-01
15:00
In SEAP.
Sursa de finantare: venituri proprii și cercetare ale SCDA Caracal din cadrul Universitatii din Craiova
Nota 1. În conformitate cu prevederile HG nr. 801/2011, începând cu data de 1.11.2011, ANRMAP a impus publicarea în SEAP a documetatiei de atribuire, sub forma de documente semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata. Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic este necesara descarcarea unui utilitar gratuit. Un astfel de utilitar poate fi descarcat de la adresa www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/shellsafe-verify
Nota 2. Declaratia DUAE se poate accesa la link-ul: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter
Nota 3. Durata contract: 12 luni incepand de la data semnarii contractului.
Nota 4. În situatia în care conditiile concrete o impun, achizitorul va prelungi durata contractului cu maxim 3 luni, conditionat de existenta resurselor financiare, art. 165 alin. (1) din HG nr. 395/2016 cu posibilitatea suplimentarii cantitatii de produse, în proporție de maxim 20 % din valoarea contractului.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC.
Universitatea din Craiova, Biroul Juridic
Str. Libertății nr. 19
Craiova
200421
+40 251416595
+40 251411899
www.ucv.ro
2019-02-25
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.