Căutare

România-Bucureşti: Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 28, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Municipală Energetica București S.A.
37752029
Splaiul Unirii nr. 76, et. 1 și 2, sector 4
Bucureşti
030835
Mușat Cosmin Dragoș
+40 372400780
achizitii@cmeb.com.ro
www.cmeb.com.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Energie
Energie
Produse de balastieră, respectiv pietriș sortat 8–16 mm, balast sortat 0–63 mm, nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0–4,0 mm, nisip sortat nespălat de râu şi la [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
37752029/2019/7P
Obiectul achiziției îl reprezintă achiziţionarea de produse de balastieră, respectiv pietriș sortat 8–16 mm, balast sortat 0–63 mm, nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0–4,0 mm, nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0–8.0 mm, nisip sortat spălat de râu şi lacuri 0,0–4.0 mm, cu respectarea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, prin încheierea unui acord-cadru cu o durată de 36 de luni.
Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare:
A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare, în legatură cu documentația de atribuire este de maxim 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor;
B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/201 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4786677
Bucuresti.
Produse de balastieră, respectiv pietriș sortat 8–16 mm, balast sortat 0–63 mm, nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0–4,0 mm, nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0–8,0 mm, nisip sortat spălat de râu şi lacuri 0,0–4,0 mm, cu respectarea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.
Componenta tehnică.
5
95
36
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor.
Cerința 1. Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Conditie de calificare: ofertanții/terții susținători/subcontractanții participanți la procedură nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar ofertanții clasați pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Aceste documente sunt:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— După caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
— Alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
III.1.1.a) Situaţia personală a candidatului/ofertantului.
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor.
Cerința 1. Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Conditie de calificare: ofertanții/terții susținători/subcontractanții participanți la procedură nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar ofertanții clasați pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Aceste documente sunt:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— După caz, docu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinţa nr. 1. Informații privind subcontractarea. În scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale, dacă este aplicabil, ofertantul va prezenta informații privind partea/părțile din contract pe care respectivul ofertant are eventual intenția să o/le subcontracteze.
În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze parte/părți din contracte, odată cu depunerea DUAE, ofertantul va prezenta acordul de subcontractare, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. La data depunerii ofertei subcontractantul/îi va/vor prezenta DUAE, conform art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, completând secțiunile aferente cerințelor pentru care sunt subcontractați și secțiunile relevante, astfel încât să reiasă că subcontractantul/ii nu se află în situațiile care determină excluderea din procedură, conform prevederilor art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertanții clasați pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Ofertanții vor avea în vedere faptul că orice entitate (alta decât terțul susținator declarat, dacă este aplicabil) pe care intenționează să o utilizeze în prestarea unei/unor părți (activități) din contract trebuie să aibă calitatea de subcontractant.
3
2019-04-04
15:00
2019-08-04
2019-04-04
15:00
In SEAP.
1) Documentația de atribuire este afișată în SEAP, sicap-prod.e-licitatie.ro
Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online, pus la dispoziție gratuit de Comisia Europeană, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=ro
2) Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situaţi pe locurile I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu preţuri egale se va face astfel:
(a) În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse/introduse în SEAP mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaj egal la ofertanţii clasaţi pe locul 1, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (doar dacă nu există facilități tehnice de reofertare criptată în SEAP), caz în care acordul-cadru va fi atribuit primilor 3 ofertanţi care au punctajul cel mai mare,
(b) În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de către ofertanţii clasaţi pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în plic închis (doar dacă nu există facilități tehnice de reofertare criptată în SEAP) de noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor, astfel încât ofertantul clasat pe locul I să nu fie afectat, respectiv noua propunere financiară să nu fie egală sau mai mică decât oferta clasată pe locul I. În cazul în care noua propunere financiară îmbunătăţită, ca urmare a solicitării autorităţii contractante, va influenţa clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta iniţială depusă în SEAP, la procedură,
(c) În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de către ofertanţii clasaţi pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în plic închis (doar dacă nu există facilități tehnice de reofertare criptată în SEAP) a unei noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor, astfel încât ofertanţii clasaţi pe locurile I şi II să nu fie afectaţi, respectiv noua propunere financiară să nu fie egală sau mai mică decât oferta clasată pe locul I, respectiv II. În cazul în care noua propunere financiară îmbunătăţită, prezentată ca urmare a solicitării autorităţii contractante, va influenţa clasamentul locurilor I şi II, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta iniţială depusă în SEAP, la procedură.
Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisă de către autoritatea contractantă.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de formulare a contestaţiei sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Compania Municipală Energetica București S.A., Serviciul Juridic
Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, mezanin și et. 1, sectorul 4
București
040037
+40 372400780
office@cmeb.com.ro
+40 372470781
http://www.cmeb.com.ro
2019-02-25
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.