Căutare

România-Bucureşti: Gaze naturale

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 28, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Administrația Prezidențială
4283732
Str. Cotroceni nr. 1
Bucureşti
76258
Cristian Pites
+40 213120466
cristian.pites@presidency.ro, aurelia.zamfiroiu@presidency.ro, marius.balan@presidency.ro, bogdan.lupas@presidency.ro
+40 213120466
www.presidency.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Gaze naturale
P12019
Denumire achizitie: gaze naturale. Cantitate minima estimata: 9 410 MWh. Cantitate maxima estimata: 13 280 MWh.
In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, in legatura cu documentatia de atribuire, este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
2414038.4
Sediul Administratiei Prezidentiale.
Denumire achizitie:gaze naturale.
Cantitate minima estimata acord-cadru: 9 410 MWh.
Cantitate maxima estimata acord-cadru: 13 280 MWh.
Cantitatea minima a unui contract subsecvent este 1 875 MWh.
Cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de: 6 445 MWh.
Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de: 1 171 572,10 RON fara TVA.
Intervalul de timp în care este reluată furnizarea produsului, de la încetarea motivului care a generat întreruperea furnizării acestuia.
5
95
24
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE, in conformitate cu Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13.9.2018, 09.50 pagina 2 si Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:
1) Certificate de atestate fiscala privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor depune, odata cu DUAE, o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Persoanele cu functie de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:
— George Vladimir Duhan,
— Doina Mihailescu,
— Bogdan Lupas,
— Vlad Ioncica Scaesteanu,
— Mihai Alexandrescu,
— Cristian Constantin Pites,
— Marius Victor Balan,
— Romel Cobuz,
— Ramona Liliac,
— Oana Duta,
— Rosca Daniela,
— Nicu Voicu,
— Marian Cazacu.
Cerinta 1.
Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul
contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE, în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, care sa cuprinda informatii reale/actuale la momentul prezentarii. Pentru persoane juridice straine: documentele echivalente, emise in conformitate cu legislatia în vigoare aplicabila în tara de rezidenta, valabile la data prezentarii. Documentul se va prezenta însotit de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
Cerinta 2.
Licenta de furnizare gaze naturale. Ofertantii trebuie sa prezinte copie conforma cu originalul de pe Licenta de furnizare gaze naturale emisa de A.N.R.E., conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, valabila la momentul prezentarii. Modalitatea prin care operatorii economici pot demonstra indeplinirea acestei cerinte este completa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 trei ani (2016, 2017,2018) sa fie cel putin egala cu suma de 2 000 000,00 RON.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentația de atribuire, conform Notificarii nr. 240/2016 a ANAP. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se vor solicita documente-suport actualizate/la zi doar în cazul ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire. Ofertanții sunt obligați să depună DUAE, odată cu oferta, sub sancțiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte, se vor prezenta situatiile financiare/rapoarte audit/alte documente aferente ultimilor 3 ani, inregistrate la ANAF.
Lista principalelor produse furnizate în ultimii 3 ani, raportați la data limită de depunere a ofertelor, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, însoțită de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar, din care să rezulte că au fost furnizate în ultimii 3 ani gaze naturale la nivelul a cel putin un contract.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentația de atribuire, conform Notificarii nr. 240/2016 a ANAP. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă ori de clientul beneficiar, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar în cazul ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire. Ofertanții sunt obligați să depună DUAE, odată cu oferta, sub sancțiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
2019-04-05
15:00
2019-06-05
2019-04-05
15:00
In SEAP.
Modul in care se poate accesa DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si prin link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd
Se vor completa inclusiv informatiile din partea IV sectiunile A, B, C si D ale DUAE. Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv in SEAP sectiunea „Intrebari". In cazul ofertei comune, toti semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP. Toate documentele depuse in SEAP (indiferent de natura acestora si momentul depunerii lor, de exemplu oferta, solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedura online se pot obtine la adresa www.e-licitatie.ro
Departajarea ofertelor cu acelasi punctaj situate pe primul loc: in cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Având în vedere că, începând cu data de 25.5.2018, se aplică noul Regulament (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei nr. 95/46, vă informăm că Administrația Prezidențială se angajează să protejeze confidențialitatea și să asigure securitatea datelor dumneavoastră, care sunt folosite exclusiv pentru transmiterea de informări specifice activității instituției. Conform art. 6 alin. (1) lit. c) și e) din regulament, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin și rezultă din exercitarea autorității publice, în vederea servirii interesului public.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.
Termenele pentru utilizarea căilor de atac: conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.
2019-02-25
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.