Căutare

România-Bucureşti: Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 27, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
10874881
Str. Polonă nr. 65
Bucureşti
010494
Elena Ontelus, Daniel Elian Mircea
+40 241803869
elena.ontelus@cne.ro si daniel.mirecea@cne.ro
+40 241236006
http://www.nuclearelectrica.ro/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de întreținere și reparații instalatii sanitare din U1, U2 și obiectivele auxiliare interioare si exterioare zonei protejate
PA 29693-01; 10874881/2019/645
Serviciile ce fac obiectul prezentei achizitii constau in activitati de:
— intretinere/reparatii instalatii sanitare,
— intretinere/reparatii utilitati de la grupurile sanitare,
— intretinere/reparatii la instalatiile de incalzire centralizata,
— desfundare drenaje menajere si drenaje pluviale,
— curatare camine menajere si camine pluviale,
— curatare instalatii rezervoare apa potabila,
— curatare instalatii schimbatoare de caldura apa calda menajera.
Serviciile constau in servicii prestate:
(a) in functionarea normala a Centralei,
(b) in timpul opririlor planificate.
Data limita de adresare a solicitarilor de clarificari: cu 15 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, in SEAP, la adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziţiei.
Data limita de transmitere raspunsului la solicitarile de clarificari: in SEAP, la adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziţiei, anexat Anuntului de participare, [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
3144168
Sediul C.N.E. Cernavoda.
Conform caietului de sarcini CR 29693 rev. 0, cap. 2, 3 si 4.
La baza stabilirii factorului de evaluare „experienta pentru personalul propus in domeniul aferent serviciilor ce fac obiectul achizitiei„ a stat faptul ca, experienta [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
48
Operatorul economic-asociat, subcontractant, tert, au obligaţia de a transmite oferta şi DUAE numai în format „xml”, semnate cu semnatura electronica extinsa şi numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare.
Cerinta nr. 1
Operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea 99/2016.
Modalitatea de indeplinire:
— Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti, sustinatori, subcontractanti declarati, dupa cum este cazul) vor completa si vor incarca in SEAP, semnat/semnate electronic, DUAE, in format 
 
  si ODATA cu DUAE, Declaratia/declaratiile pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea 99/2016 (Formular III.2.1.a.4)
In conformitate cu prevederile art. 76 din Legea 99/2016 precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
Dan Bigu–Director Sucursala CNE Cernavoda
Adrian Mihai-Director de Productie, incocuitor de drept Director Sucursala CNE Cernavoda
Valerian Sorin Ghelbereu-Director Tehnic, incocuitor de drept Director Sucursala CNE Cernavoda
Titina Holobiuc-Director Economic CNE Cernavoda
Georgeta Ionescu – Sef Serviciu Financiar-Inlocuitor de drept Director Economic CNE Cernavoda
Carmen Mihaela Frunza - Sef Serviciu Contabilitate si Patrimoniu-Inlocuitor de drept Director Economic CNE Cernavoda
Milica Raduta–Consilier Juridic, Sef Birou Juridic si Contencios
Dana Lavinia Vladu-Dinu–Consilier Juridic, incocuitor de drept Sef Birou Juridic si Contencios
Horatiu Ionescu-Inginer Sef Departament Planificare Strategica si Achizitii (DPSA)
Florin Georgescu - Sef Serviciu Achizitii Produse, Inlocuitor de drept Ing Sef DPSA si Inlocuitor de drept Sef SASL
Mihaela Hada – Sef SCM, Inlocuitor de drept Ing Sef DPSA
Cristian Ion Predescu- Sef SPS, Inlocuitor de drept Ing Sef DPSA
Ileana Tiron–Sef Serviciu Achizitii Servicii si Lucrari (SASL)
Daniel Elian Mircea - Ing Specialist, Inlocuitor de drept Sef SASL
Persoanele care au intocmit/avizat/aprobat caietul de sarcini:
Dan Bigu–Director Sucursala CNE Cernavoda
Adrian Mihai-Director de Productie, incocuitor de drept Director Sucursala CNE Cernavoda
Dan Timoftei-Inginer Sef Intretinere Reparatii
Marioara Ghelbereu - Sing Operare CNE SSIR_BTR
Victor Marin - Sef Atelier SSG-AIG1
Valeria Zaharia – Sef SSIR-BTR
Emil Postole – Sef SSG
Cerinta nr. 2
Operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.
Modalitatea de indeplinire:
— Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti, sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) – Partea II si Partea III cu informatiile aferente situatiei lor, in format 
 
  — La solicitarea entitatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, i se va solicita, inainte de atribuirea contractului, prezentarea de documente justificative actualizate, semnate cu semnatura electronica extinsa, prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE (inclusiv pentru ofertant, ofertanti asociati, terti, sustinatori, subcontractanti declarati, dupa caz) astfel: Pentru persoane juridice/fizice romane: — Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016 a Ofertanților, ofertantilor asociați, subcontractanților, terților susținători. Se vor completa Formularele III.2.1.a.1-III.2.1.a.3, — Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv — Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire... detalii pe www.e-licitatie.ro Cerinta nr.1 - Experiența similară: Ofertantii vor prezenta Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la data publicării anunțului de participare), care va conține obiectul contractului, valori, perioadele de prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt autorități/entități contractante sau clienți privați, din care sa rezulte ca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si au fost duse la bun sfârșit, la nivelul unui contract - maxim cinci contracte, servicii similare cu cele ce fac obiectul achizitiei, in valoare cumulata de 3.000.000 RON. Prin sintagma „Sevicii similare” se intelege: -servicii de intretinere si /sau reparare instalatii sanitare, incalzire, alimentare cu apa -reparatii instalatii de termoficare pe gaz sau carbune -servicii de montare / demontare / reparatii instalatii sanitare, incalzire, alimentare cu apa -servicii de intretinere camine menajere / pluviale Cerinta nr.2- Informatii privind Subcontractarea Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 Ofertantul va preciza in oferta: (i) partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze; şi (ii) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei. Ofertantii vor prezenta informatii privind orice operator economic care nu este parte a contractului de achiziţie sectoriala şi care urmeaza sa presteze anumite părţi din contractual de achiziţie sectoriala, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop Entitatea contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 234 din Legea 99/2016 sa extinda aplicarea obligaţiilor prevăzute la art. 233: a) cu privire la furnizorii implicaţi în contracte sectoriale de lucrări sau de servicii; b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. - art. 55 (1) din HG 394/2016 Cerinta nr.3- Informatii privind tertii sustinatori Operatorul economic, are dreptul, să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând suportul unui/unor terţ/terţi, în condiţiile Legii, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. - art. 55 (1) din HG 394/2016 Entitatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului; b) ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant. -art. 55 (2) din HG 394/2016 Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 192 lit. g) doar dacă terţul va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si / sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. — Toti operatorii economici participanti la procedura (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant propus) vor completa DUAE - partea IV, sectiunea C, cu informatiile aferente situatiei lor, in format 
  
   La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data fiecarui contract invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/au activitatile pentru care a fost responsabil. -La solicitarea entitații contractante, pentru confirmarea cerinței, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documentele justificative semnate cu semnatura electronica extinsa, lizibile, cum ar fi: - centralizatoare pe fiecare contract mentionat in DUAE/DUAE-uri, cu precizarea: - valorii totale a prestatiei, pe fiecare contract, din care valoare prestata exclusiv pe serviciile solicitate sau similare acestora, conform Fisei de date de: - ofertant, si daca este cazul de alte parti implicate in prestatie (pe fiecare asociat, subcontractant / subcontractantii nominalizati in contracte); - copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit insotite de certificari de buna executie, procese-verbale de recepție, certificate constatatoare, recomandari, documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care să rezulte prestarea in bune conditii a serviciilor din lista si valoarea totala asociate serviciilor similare efectuate si duse la bun sfarsit. Note: Conditia trebuie indeplinita de ofertant, dar Entitatea contractanta ia în considerare si capacitatea tehnică şi profesională dupa cum urmeaza: -În cazul unei oferte comune, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, precum şi cele privind situaţia economică şi financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru- art. 199 (1) din Lege. -În cazul in care este depusă o ofertă de către operatori economici care participă în comun la procedura de atribuire, fiecare dintre aceştia să demonstreze îndeplinirea unui nivel al criteriile referitoare la capacitatea economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi profesională proporţional cu cota de implicare în executarea viitorului contract sectorial/acord-cadru- art. 67 alin. (5) din Lege. -În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, entitatea contractantă poate solicita ca operatorul economic şi terţul/terţii susţinător/susţinători să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru- art. 198 (1) din Lege -Entitatea contractanta ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens- art. 185 (4) din Legea 99/2016 — Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator dupa caz, daca exista) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) – Partea IV - sectiunea A cu informatiile aferente situatiei lor, in format 
  
   -La solicitarea entitații contractante, pentru confirmarea cerinței, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documentele prin care sa probeze cele asumate prin completarea DUAE, semnate cu semnatura electronica extinsa. si daca este cazul, de catre subcontractant, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare, dupa cum urmeaza: -Daca activitatea pe care o va desfasura necesita o autorizare/certificare se solicita prezentarea Certificatului/Autorizatiei, valabila/valabil la momentul prezentării -Certificatul /autorizatia se va prezenta, semnata electronic, iar in cadrul Certificatului /autorizatiei va trebui sa poata fi identificat domeniul specific achizitiei; - In toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor, cat si Acordul de subcontractare- Formularul III.2.3.2. -Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la randul lor, un DUAE separat, incluzand informatii din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile II sectiunea C si D, partea III sectiunile A, B, C si D, sectiunea C, partea IV cu informatiile aferente situatiei lordin DUAE) precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul. Subcontractantii vor demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare. -In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul NU se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile II, sectiunea D si III din DUAE). Nota: -Entitatea contractanta ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens, conf. art. 185 (4) din Legea 99/2016 -se va urmarii si indeplinirea cerintelor de la Capitolul- Modul de prezentare a ofertei — Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator dupa caz, daca exista) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea C din Partea IV, cu informatiile aferente situatiei lor, in format 
   
    -La solicitarea entitații contractante, pentru confirmarea cerinței, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documentele prin care sa probeze cele asumate prin completarea DUAE, semnate cu semnatura electronica extinsa. -Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta Angajamentul ferm- Formularul III.2.3.3 si anexele sale Formularele III.2.3.3.1 si III.2.3.3.2 (pentru sustinerea tehnica), al persoanei/persoanelor tert/terti sustinatori prin care se confirmă faptul că acesta/acestia va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. -Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator (i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. -În cazul în care susţinerea terţului/terţilor vizează resurse netransferabile, angajamentul asigură entităţii contractante îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului. Note: -Terţul/terţii care asigură susţinerea în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi/sau profesională îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, şi nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016. - se va urmarii si indeplinirea cerintelor de la Capitolul- Modul de prezentare a ofertei Nota: -Entitatea contractanta ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens, conf. art. 185 (4) din Legea 99/2016 Note: -Terţul/terţii care asigură susţinerea în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi/sau profesională îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, şi nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016. Note: Conditia trebuie indeplinita de ofertant, dar Entitatea contractanta ia în considerare si capacitatea tehnică şi profesională dupa cum urmeaza: -În cazul unei oferte comune, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, precum şi cele privind situaţia economică şi financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru- art. 199 (1) din Lege. -În cazul in care este depusă o ofertă de către operatori economici care participă în comun la procedura de atribuire, fiecare dintre aceştia să demonstreze îndeplinirea unui nivel al criteriile referitoare la capacitatea economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi profesională proporţional cu cota de implicare în executarea viitorului contract sectorial/acord-cadru- art. 67 alin. (5) din Lege. -În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, entitatea contractantă poate solicita ca operatorul economic şi terţul/terţii susţinător/susţinători să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru- art. 198 (1) din Lege -Entitatea contractanta ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens- art. 185 (4) din Legea 99/2016 35.000 Lei sau echivalent in valuta la cursul de schimb BNR valabil in data publicarii anunţ de participare in SEAP (cursul BNR se gaseste pe site-ul www.bnr.ro). Valabilitate garanţie participare:cel puţin egală cu valabilitatea ofertei, respectiv de minim 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor indicata in anuntul de participare Conform art. 42 din HG 394/2016 garantia de participare se poate constitui prin: a) instrument de garantare (se poate utiliza ca model Formular III.1.1.a.) emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, b) virament bancar, — LEI, cont BCR Cernavoda RO63RNCB0116 0497 1852 0008 — EURO, cont BCR sect.1 RO45RNCB0072 0497 1852 0010 — USD, cont BCR sect.1 RO40RNCB0072 0497 1852 0003 — CAD, cont BCR sect.1 RO66RNCB0072 0497 1852 0020 Se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate Note: 1-Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, in conformitate cu art. Art 43(1) din HG 394/2016, daca: a) ofertantul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul nu constituie garanţia de bună execuţie c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a ofertei 2 -Entitatea contractanta va restitui, fiecarui ofertant participant la procedura, garantia de participare la procedura, in conformitate cu prevederile art. 44 din HG 394/2016 Garanţia de bună execuţie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului, si se va constitui: — conf. art. 45 alin(3)din HG nr 925/2006, în 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului sectorial, Garanţia de bună (se va preciza in oferta optiunea modului de constituire) execuţie se constituie prin: — virament bancar sau — printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, (Formular III.1.1.b) În condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 42 alin(3)-(5) din HG 394/2016 aplicându-se corespunzător Garantia de buna executie constituita se elibereaza în 14 zile de la data finalizării contractului SE VA PRECIZA IN OFERTA modul de constituire ales Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Odata cu oferta se incarca in SEAP de ofertant:-DUAE al ofertantului /asociat/tert /subcontractant in format editabil 
   
    si daca este aplicabil si: Acordul de asociere- Se va completa Formularul III.1.3 2019-04-01 15:00 2019-08-01 2019-04-01 15:00 In SEAP Comisia de evaluare — Pentru a putea deschide documentele din SEAP instalati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa:http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download — procedura de atribuire desfasurata integral prin mijloace electronice, în conformitate cu art. 67 din HG 394/2016, op. Ec.are obligatia sa transmita în SEAP, oferta, formularele solicitate si DUAE in care sa fie completate, dupa cum este cazul Partile II, III, IV si VI, numai în format electronic si numai pâna la data si ora - limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare simplificat, — Cand vor completa informatii referitoare la criteriile de calificare si selectie operatorii economici nu au dreptul sa intervina asupra formatului documentului, respectiv asupra cerintelor bifate de entitatea contractanta. Daca, pe parcursul derularii procedurii de atribuire intervin modificari ale cerintelor de calificare în conformitate cu prevederile legale, entitatea contractanta va proceda la revizuirea informatiilor prevazute în formularul initial, prin completarea unui nou formular care va fi încarcat în SEAP ulterior, atasat anuntului de participare simplificat, aferent, — Operatorii economici (ofertanți/asociați/subcontractanti/terti) participanti la procedura de atribuire, au obligatia de a completa si prezenta inca de la ofertare DUAE, in care sa fie completate, dupa cum este cazul Partile II, III, IV si VI, conform Notificarii nr. 240/2016, cu informatiile aferente situatiei lor. Formularul DUAE este în format editabil, — Operatorii economici (ofertanți/asociați/subcontractanti/terti) sunt informati de Obligativitatea depunerii DUAE Partile I, II si III, odată cu oferta, sub sancţiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă conf. art. 143 alin. (2) lit b) din HG nr. 394/2016, — Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE, vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante (termenul nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare), doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv de catre asociatii/subcontractanti/terti), în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, cu referire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv, — Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii — conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, — In conformitate cu art. 22 alin. (7) din HG 394/2016, in cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in DUAE si cele prevazute in fisa de date a achizitiei, prevaleaza informatiile din fisa de date, DUAE urmand a fi revizuit corespunzator, — Ofertele incarcate in SEAP dupa data si ora limita de depunere a ofertelor mentionate in anuntul de participare simplificat, vor fi respinse, — Se vor depune, odata cu DUAE si documentele solicitate la cap IV.4.3 din FDA, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire, — Propunerea tehnica/financiara se va transmite obligatoriu, online, numai în SEAP, în sectiunea destinata propunerii tehnice/financiare pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare semnate electronic, — Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 București 030084 +40 213104641 office@cnsc.ro +40 213104642 / +40 218900745 http://www.cnsc.ro 2019-02-25
   
   
  
  
 
 
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.