Căutare

România-Bucureşti: Servicii de asistenţă pentru software

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 27, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Națională Loteria Română S.A.
RO12397185
Str. Col. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4
Bucureşti
040094
Ion Nita, Florin-Dan TEODORESCU
+40 0372137307/ +40 0372137303
achizitii.publice@loto.ro
+40 372137438
www.loto.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
SC cu capital de stat
Jocuri de noroc
Servicii de update și suport software pentru componentele Oracle (SGBD și Secure Backup) și pentru echipamentele switch CISCO din cadrul Sistemului Central
12397185201902
Servicii de update si suport software pentru componentele ORACLE (SGBD si Secure Backup) si pentru echipamentele switch CISCO din cadrul Sistemului Central.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 18 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari cu 10 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de catre operatorii economici până la termenul-limită stabilit.
778163.01
La sediul Achizitorului.
Servicii de update si suport software pentru componentele ORACLE (SGBD si Secure Backup) si pentru echipamentele switch CISCO din cadrul Sistemului Central.
Timpul minim de disponibilitate pentru serviciile de suport on-site va fi:5/7 NBD (5 zile din 7 zile - Next Business Day)
3
97
12
Operatorul economic participant la procedura, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuala, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), nu trebuie sa se afle sub incidenta prevederilor art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 care determina excluderea din procedura de atribuire.
Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul unei oferte) pentru/la:
• Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale" - subsectiunile:
— "Participare la o organizatie criminala"
— "Coruptie"
— "Fraude"
— "Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste"
— "Spalare de bani sau finantarea terorismului"
— "Exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane".
• Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale" - subsectiunile:
— "Plata impozitelor"
— "Plata asigurarilor sociale"
• Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale" - subsectiunile:
— "Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei de mediu"
— "Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei sociale"
— "Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei muncii"
— „Falimentul”
— "Insolventa"
— „Concordat preventiv”
— "Active administrate de lichidator"
— „Activitatile economice sunt suspendate”
— "Acorduri cu alti operatori economici care vizeaza denaturarea concurentei"
— "Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave"
— "Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achizitii publice"
— "Implicare directa sau indirecta in pregatirea acestei proceduri de achizitii publice"
— "Incetarea anticipata, daune-interese sau alte sanctiuni comparabile"
— "Vinovat de interpretarea eronata, nedivulgarea de informatii, incapacitatea de a furniza documentele necesare si obtinere de informatii confidentiale referitoare la aceasta procedura".
Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 196, alin (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.
Se vor solicita/prezenta urmatoarele documente justificative:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului/Actul constitutiv al operatorului economic;
3. Dupa caz, alte documente prin care operatorul economic demonstreaza ca se încadreaza în situatiile de exceptie care nu determina excluderea din procedura, prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016.
4. Dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Persoanele cu functii de decizie la nivelul autoritatii contractante, în sensul prevederilor art. 60 si art. 167 lit. e) din Legea nr. 98/2016, sunt:
1. Ovidiu-Iulian PORTARIUC - Director General;
2. Dănuț SPOREA - Director Direcţia Economică;
3. Catalin-Alexandru CHESA - Director Direcția Operatiuni Jocuri si Tehnologia Informatiei;... detalii pe www.e-licitatie.ro
Sustinere de terta parte. In cazul existentei tertilor sustinatori, alaturi de formularul DUAE, ofertantul are obligatia de a prezenta Angajament ferm privind susţinerea financiara a ofertantului, asa cum este el mentionat la Sectiune Formulare – Formularul nr. 10.
Asocierea (Formularul nr. 4 si Formularul nr. 5) In cazul depunerii unei oferte comune, alaturi de formularul DUAE, ofertantul are obligatia de a preciza informatii privind asocierea, asa cum sunt ele mentionate la Sectiune Formulare – Formularul nr. 4, precum si Acordul de asociere, asa cum este el mentionat la Sectiune Formulare – Formularul nr. 5.
Nota cerinta 1
Cerinta 1 - Cifra medie de afaceri anuala. Autoritatea considera important a se stabili si solicita o cerinta de calificare pentru media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) care sa fie de cel putin: 1.500.000,00 RON.
ATENTIONARI SPECIALE
Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016. În cazul în care un ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie: 1. să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a. Angajamentul ferm (Formularul nr. 10) de susținere din partea unui terț sau a mai multor terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la media cifrei de afaceri anuale din ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), ce include: i. o enumerare și descriere a resurselor pe care tertul/tertii respectiv/respectivi le pune la dispoziția ofertantului și cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm; ii. specificarea în mod expres a faptului că Terțul Susținător își asumă în mod solidar cu ofertantul răspunderea pentru executarea Contractului ce rezultă din această procedură, în cazul în care acesta (terțul) nu își îndeplinește obligațiile de susținere asumate prin angajament, in conformitate cu prevederile art. 184 din Legea nr. 98/2016. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament; iii. anexa/anexele ce prezintă modul efectiv prin care Terțul Susținător va asigura îndeplinirea angajamentului, inclusiv, dar fără a se limita la planificarea și monitorizarea fluxului de informații, documente, resurse și altele asemenea dintre Terțul Susținător și ofertant. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. b. un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic/entitatea ale cărei capacități le utilizează, care să cuprindă informațiile solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea B: Capacitatea economică și financiară, rubrica "Cifra de afaceri", completat și semnat în mod corespunzător de Terțul Susținător. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile privind situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 menţionate la Lege nr. 98/2016, precum şi informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste si care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor terţul/terţii susţinător(i) pe care se bazează ofertantul în cadrul prezentei proceduri de atribuire 2. Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns) care însoțește Oferta, Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea C: Informații privind utilizarea capacităților altor entități. Instrucțiunile de completarea a formularului DUAE privind furnizarea informațiilor aferente media cifrei de afaceri anuale din ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) în ceea ce privește DUAE (răspuns) ca dovadă preliminară sau în legătură cu documentele justificative sunt extinse și la tertului/tertilor sustinator/sustinatori. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului, o singura data, inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert sustinator, cu respectarea principiului tratamentului egal.
Asocierea: Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, fără a fi obligat să adopte sau să constituie o anumită formă juridică pentru depunerea ofertei. Pentru executarea în mod corespunzător a contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici participanți în comun la procedura de atribuire a căror ofertă a fost desemnată câștigătoare să adopte sau să constituie o anumită formă juridică. În cazul în care un ofertant își exercită dreptul de a participa în comun cu alți operatori economici la procedura de atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie: 1. să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a. Acordul de asociere (Formularul nr. 5); b. un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură, care să cuprindă informațiile solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea B: Capacitatea economică și financiară rubrica "Cifra de afaceri", completat și semnat în mod corespunzător de Operatorul Economic cu care prezintă Oferta în asociere. 2. să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns), Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea A: Informații privind Operatorul Economic la rubrica „Operatorul economic participa la procedura de achiziții publice împreună cu alții?” și să completeze informațiile suplimentare solicitate în acest sens. În cazul în care ofertantul este o asociere de Operatori Economici, cerința minimă privind cifra de afaceri poate fi îndeplinită de toți membrii asocierii, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică, proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract de achizitie publica, respectiv proportional cu cota procentuala din descrierea activitatii pe care urmeaza sa o realizeaza in executarea viitorului contract, asa cum sunt ele mentionate in acordul de asociere. Astfel, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte o cifra medie de afaceri anuala pe ultimii 3 ani, pragul minim impus de catre autoritatea contractana, ponderat cu cota procentuala aferenta asociatului, asa cum este ea precizata in acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei trebuie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind Achizitiile Publice.
In conformitate cu prevederile art. 196, alin (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor prezenta documente edificatoare-justificative care probeaza/confirma indeplinirea cerintei privind media cifrei de afaceri anuale, respectiv bilanturi contabile pentru anii financiari: 2015, la data de 31.12.2015; 2016, la data de 31.12.2016; 2017, la data de 31.12.2017 sau alte documente echivalente cum ar fi: rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru documentele a caror valoare este in alta valuta calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Se va consulta http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte una sau mai multe din informatiile mai sus solicitate, acesta are dreptul in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare/adecvate sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minime privind media cifrei de afaceri anuale pe ultimii 3 ani. Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind cifra de afaceri, orice ofertant are dreptul: 1. să invoce susținerea unui terț (entitate) și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și entitatea ale cărei capacități le utilizează în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016; 2. să participe în comun cu alți operatori economici la procedura de atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016 S-au avut in vedere dispozitiile art. 175 din Legea nr. 98/2016
Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru/la: Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "cifra de afaceri medie anuala pentru numarul de ani impus". Pentru furnizarea informațiilor aferente cifrei de afaceri, ofertantul completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă, câmpurile solicitate astfel: 1. pentru prezentarea mediei cifrei de afaceri generale (anuale): a. introduce în câmpul „numărul de ani” – numărul de ani pentru care prezintă media cifrei de afaceri; b. introduce în câmpul „media cifrei de afaceri” – valoarea mediei cifrei de afaceri pentru anii în cauză în format de număr întreg (fără zecimale) și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc. c. precizează în câmpul "moneda", moneda în care este exprimată cifra de afaceri în înregistrările pe care le utilizează ca suport pentru informațiile incluse în DUAE. Atunci când ofertantul s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită informații, ofertantul în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la momentul completării DUAE.
1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. 2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale ascociatului/subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
ATENTIONARI SPECIALE.
Cerinta 1. - Experienta similara. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei similare, respectiv sa fi prestat servicii similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, in valoare cumulata de cel putin 750.000,00 RON fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Prin sintagma „servicii similare” se intelege asigurarea oricarei categorii de licentele sau subscriptii ale acestora.
Sustinere de terta parte: In cazul existentei tertilor sustinatori, alaturi de formularul DUAE, ofertantul are obligatia de a prezenta Angajament ferm privind susţinerea tehnica şi profesională a ofertantului, asa cum este el mentionat la Sectiune Formulare –Formularul nr. 11.
Asocierea (Formularul nr. 4 si Formularul nr. 5) In cazul depunerii unei oferte comune, alaturi de formularul DUAE, ofertantul are obligatia de a preciza informatii privind asocierea, asa cum sunt ele mentionate la Sectiune Formulare – Formularul nr. 4, precum si Acordul de asociere, asa cum este el mentionat la Sectiune Formulare – Formularul nr. 5.
Cerinta 2. - Declaraţie privind partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze (Formularul nr.7 si Formularul 8) În cazul, existenței subcontractanților ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze (prin indicarea procentului de subcontractare), datele de recunoaștere ale subcontractorilor și descrierea activității care se va subcontracta. Alături de formularul DUAE se va prezenta și Acordul de subcontractare, așa cum este el menționat la Secțiune Formulare – Formularul nr. 9.
Nota cerinta 1
1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. 2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale ascociatului/subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru/la: • Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat". Pentru furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca experiență similară, ofertantul completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă, câmpurile solicitate astfel: 1. utilizează câmpul "Descriere" pentru a include succint, cel puțin următoarele informații: a. obiectul contractului cu Beneficiarul serviciilor, b. datele de identificare ale contractului, c. caracteristicile serviciilor pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, d. informațiile deținute de ofertant pentru demonstrarea prestării în mod corespunzător a serviciilor și pe care ofertantul le poate prezenta Autorității Contractante la solicitarea expresă a acesteia în aplicarea prevederilor articolelor 196, alin (1) și (2) din Legea 98/2016. Ofertantul trebuie să nominalizeze în acest câmp documentul/documentele așa cum există acesta/acestea sub formă de dovezi în evidențele sale; 2. introduce în câmpul „valoare” – valoarea contractului prezentată ca experiență similară în format de număr întreg (fără zecimale) și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.; 3. precizează în câmpul "moneda", moneda în care este exprimată valoarea serviciilor realizate așa cum este această monedă specificată în cadrul contractului dintre ofertant și beneficiarul serviciilor; 4. selectează "data de început” ca fiind data la care a început prestarea serviciului prezentat ca fiind similar, conform prevederilor înțelegerii dintre ofertant și beneficiarul serviciilor; 5. selectează „data de sfârșit" ca fiind data la care serviciul prezentat ca fiind similar a fost acceptat ca fiind efectuat în mod corespunzător de către beneficiarul serviciului, conform prevederilor înțelegerii dintre ofertant și beneficiarul serviciilor prezentate drept experiență similară; 6. introduce în câmpul „Beneficiari”: a. denumirea beneficiarului serviciilor prestate, așa cum este acesta indicat în contractul prezentat(ă) ca fundament pentru realizarea serviciilor în câmpul "Descriere", numele și coordonatele de contact ale persoanei de la beneficiarul nominalizat care a realizat acceptarea serviciilor ca fiind prestate corespunzător; b. rolul ofertantului în relația cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, Subcontractant sau membru al unei asocieri de Operatori Economici care au prestat serviciile în cadrul contractului pentru beneficiarul serviciilor), așa cum este definit acest rol în contractul nominalizat(ă) la câmpul „Descriere”. În prezentarea informațiilor solicitate pentru experiența similară în DUAE (răspuns), ofertantul utilizează pentru fiecare contract cu un beneficiar al serviciilor solicitate câte o grupare de informații, adăugând câmpuri suplimentare acolo unde este aplicabil sau ștergând câmpurile inițiale. Autoritatea Contractantă nu ia în considerare la evaluare, informațiile furnizate în DUAE (răspuns), care includ referință la „data de sfârșit" în afara intervalului de cei 3 (trei) ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, indiferent dacă această „dată de sfârșit” este înainte de împlinirea termenului specificat, calculat în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare sau dacă „data de sfârșit” este după împlinirea termenului limită pentru depunerea Ofertei publicat inițial în anunțul de participare.
În cazul în care un ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea experientei similare, atunci acesta trebuie: 1. să transmită împreună cu oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea ofertei următoarele: a. Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională, în funcție de relația dintre ofertantului și entitatea ce acordă susținerea precum și caracteristicile și modalitatea de acordare a suportului, poate include, dar nu se limitează la: i. o enumerare și descriere a capacităților pe care entitatea respectivă le pune la dispoziția ofertant, prin raportare la experienta similara, și cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm; ii. modalitatea efectivă în care entitatea pe ale cărei capacități se bazează Ofertantul asigură Autorității Contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin angajament, în situația în care ofertantul căruia îi acordă susținere devine Contractant și întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului (în situația în care capacitățile incluse în angajamentul ferm vizează resurse netransferabile) iii. anexa /anexele ce prezintă modul efectiv prin care entitatea pe a cărei capacitate se bazează ofertantul va asigura îndeplinirea angajamentului, inclusiv, dar fără a se limita la planificarea și monitorizarea fluxului de informații, documente, resurse și altele asemenea dintre entitatea ale cărei capacități Operatorul Economic le utilizează și ofertantul. Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. b. un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic/entitatea ale cărei capacități le utilizează, care să cuprindă informațiile solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională rubrica "Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat", completat și semnat în mod corespunzător de Terțul Susținător. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile privind situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 menţionate la Lege nr. 98/2016, precum şi informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste si care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul prezentei proceduri de atribuire. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contactele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. 2. Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns) care însoțește Oferta, Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea C: Informații privind utilizarea capacităților altor entități. Instrucțiunile de completarea a formularului DUAE privind furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca experiență similară în ceea ce privește DUAE (răspuns) ca dovadă preliminară sau în legătură cu documentele justificative sunt extinse și la tertului/tertilor sustinator/sustinatori. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului, o singura data, inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert sustinator, cu respectarea principiului tratamentului egal.
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, fără a fi obligat să adopte sau să constituie o anumită formă juridică pentru depunerea ofertei Pentru executarea în mod corespunzător a contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici participanți în comun la procedura de atribuire a căror ofertă a fost desemnată câștigătoare să adopte sau să constituie o anumită formă juridică. În cazul în care un ofertant își exercită dreptul de a participa în comun cu alți operatori economici la procedura de atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru a demonstra îndeplinirea experientei similare, atunci acesta trebuie: 1. să transmită împreună cu oferta, până la termenul limită comunicat pentru transmiterea Ofertei, următoarele: a. Acordul de asociere; b. un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură, care să cuprindă informațiile solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională rubrica "Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat", completat și semnat în mod corespunzător de Operatorul Economic cu care prezintă Oferta în asociere; 2. Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns), Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea A: Informații privind operatorul economic la rubrica „Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?” și să completeze informațiile suplimentare solicitate în acest sens. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică, proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract de achizitie publica, respectiv proportional cu cota procentuala din descrierea activitatii pe care urmeaza sa o realizeaza in executarea viitorului contract, asa cum sunt ele mentionate in acordul de asociere. Astfel, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte drept experienta similara unul sau mai multe contracte a caror valoarea cumulata reprezinta cel puțin pragul minim impus, ponderat cu cota procentuala precizata in acordul de asociere. La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, transmisă ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc va demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară prin prezentarea de documente care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns) la rubrica "Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat". Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei trebuie prezentate la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind Achizitiile Publice.
Daca le este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre acestia. În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile privind situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 menţionate la Lege nr. 98/2016, precum şi informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste si care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul prezentei proceduri de atribuire. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului, o singura data, inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.
Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 196, alin (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor solicita ca si documentente justificative, documente suport relevante care sa sustina fara echivoc informatiile din DUAE (răspuns), ce vor fi prezentate de ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare includ, fără a se limita la: procese verbale de recepție, certificate de acceptare sau alte dovezi nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns), emise sau contrasemnate de autoritatile contractante sau de catre clientii privati, ca document suport pentru informațiile incluse în DUAE (răspuns) în legătură cu demonstrarea experienței similare și pe care ofertantul le propune Autorității Contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al experienței similare. Documentele emise într-o alta limba decât limba româna vor fi însotite de traduceri autorizate în limba româna, de asemenea semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, conform celor mentionate anterior. Nota 2: Pentru echivalenta se va tine cont de cursul lei/alta valuta comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Pentru calculul echivalentei contractelor/angajamentelor/documentelor a caror valoare este in alta valuta, se va aplica cursul lei/valuta comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Se va consulta http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx. S-au avut in vedere dispozitiile art. 179 din Legea nr.98/2016. Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice ofertant are dreptul: 1. să invoce susținerea unui terț (entitate) – inclusiv atunci când acea entitate are și rol de subcontractant, și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și entitatea ale cărei capacități le utilizează, în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016; 2. să participe în comun cu alți operatori economici la procedura de atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016.
2019-04-04
15:00
2019-08-04
2019-04-04
15:00
In SEAP
Comisia de evaluare.
1) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.
2) AC are dreptul sa solicite în original orice document cu regim special a carui valabilitate este conditionata de prezentarea în aceasta forma.
3) Operatorii economici interesati sa participe la procedura pot accesa DUAE la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
4) documentatia de atribuire se poate obtine accesand SEAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro), prin descarcarea fisierelor electronice din cadrul sectiunii "Documente atasate ce compun Documentatia de atribuire” din anuntul de participare;
5) orice clarificare transmisa de autoritatea contractanta din initiativa proprie sau la solicitarea operatorilor economici interesati a depune o oferta, poate fi obtinuta pe site-ul https://http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub;
6) toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP pot fi deschise cu aplicatia shellSAFE Verify. Aplicatia shellSAFE Verify este gratuita si poate fi descarcata de pe site-ul certSIGN, utilizand link-ul urmator: http://www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC in termenul prevazut la art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Compartimentul Achiziții Publice
Str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4
București
040094
+40 372137303/ +40 372137307
achizitii.publice@loto.ro
+40 372137438
www.loto.ro
2019-02-25
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.