Căutare

România-Călărași: Electricitate

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CĂLĂRAȘI
   Feb 27, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Călărași
4445370
Str. Bucureşti nr. 140A
Călărași
910058
Galu Alina
+40 242311031
alina.galu@primariacalarasi.ro
+40 242311031
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Liceul „Danubius"
4644764
Str. Bărăganului nr. 26
Călărași
910105
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Grupul Școlar de Transporturi Auto Călărași
4294162
Str. Prelungirea Sloboziei nr. 2
Călărași
98500
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Liceul Tehnologic „Dan Mateescu" Călărași
3466367
Str. Prelungirea București nr. 8–12
Călărași
910125
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Gimnaziul „Carol I"
22760139
Str. București nr. 159
Călărași
910058
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Școala cu clase I-VIII nr. 11 „Tudor Vladimirescu" Călărași
23416401
Str. Belșugului nr. 1
Călărași
910120
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Școala Gimnazială „Mircea Vodă"
23416380
Str. Prelungirea București nr. 189
Călărași
910161
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Școala „Constantin Brâncoveanu” Călărași
23537497
Str. Grivița nr. 343
Călărași
910042
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Școala cu clasele I-VIII nr. 10 „Mihai Viteazul"
23416398
Str. Prelungirea București nr. 10
Călărași
910125
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Grădinița cu program prelungit „Țara Copilăriei"
3797077
Str. Dunărea nr. 1
Călărași
910093
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Grădinița cu program prelungit nr. 5
3797050
Str. București nr. 227
Călărași
98500
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Grădinița cu program prelungit „Rostogol"
8156065
Str. Bărăganului nr. 34
Călărași
98500
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Grădinița cu program prelungit „Amicii" Călărași
3797271
Str. Grădiniței nr. 1
Călărași
910077
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Grădinița cu program prelungit „Step by Step"
3797352
Aleea Centralei nr. 7
Călărași
98500
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Grădinița cu program normal nr. 9 „Voinicel"
23416355
Str. Bucureşti nr. 191
Călărași
910125
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Direcția Poliției Locale Călărași
5627559
Str. Sloboziei nr. 9–11
Călărași
910001
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Serviciul Public Pavaje Spații Verzi
13939144
Str. Ion Luca Caragiale nr. 1bis
Călărași
910060
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ
RO14867658
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
Călărași
910019
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Serviciul Public Piețe Oboare
R 14198936
Str. Progresul nr. 19
Călărași
910048
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași
30150565
Str. Varianta Nord nr. 36E
Călărași
910053
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Complex Agrement Călărași
4445192
Parc Dumbrava nr.1
Călărași
98500
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Administrația Cimitirelor
9145323
Str. Ion Heliade Rădulescu nr. 1
Călărași
910041
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Antim Ivireanul"
25570961
Str. Oborului nr. 2A
Călărași
910021
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Direcția de Asistență Socială Călărași
15425336
Str. Progresul nr. 23
Călărași
910001
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Colegiul Național „Barbu Știrbei"
3797247
Str. Bucureşti nr. 133–147
Călărași
910146
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Colegiul Economic Călărași
3797204
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 88
Călărași
910010
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" Călărași
3797310
Str. Prelungirea București nr. 10–12
Călărași
910125
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Colegiul Agricol „Sandu Aldea"
4644772
Str. Bucureşti nr. 10
Călărași
910134
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu" Călărași
23537500
Str. Nicolae Titulescu nr. 2
Călărași
9999
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
Colegiul Tehnic „Ștefan Bănulescu" Călărași
3797107
Str. Bucureşti nr. 1
Călărași
910048
alina.galu@primariacalarasi.ro
www.primariacalarasi.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare energie electrică
4445370_2018_PAAPD1029861
Furnizare energie electrica la nivelul Primariei Municipiului Calarasi si al unitatilor subordonate.
4018636.8
Calarasi.
In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) si alin. (3) din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Municipiul Calarasi, in calitate de autoritate contractanta efectueaza in comun achizitia pentru furnizarea energiei electrice la nivelul Municipiului Calarasi, actionand atat in nume propriu, cat si in numele si pe seama tuturor serviciilor publice si unitatilor de invatamant aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Calarasi, conform anexei nr. 1 a caietului de sarcini.
Se va furniza energie electrica pe joasa tensiune si pe medie tensiune pentru 236 de consumatori amplasati pe raza municipiului Calarasi, conform anexei 1 a caietului de sarcini, din care:
1) Primaria Municipiului Calarasi:
— 106 consumatori energie electrica pentru iluminat public,
— 36 consumatori energie electrica pe joasa tensiune,
— 1 consumator energie electrica pe medie tensiune;
2) Unitatile subordonate Primariei Municipiului Calarasi:
— 92 consumatori energie electrica pe joasa tensiune,
— 1 consumator energie electrica pe medie tensiune.
Furnizorul va asigura furnizarea energiei electrice şi prestarea serviciilor şi pentru punctele de consum, altele decât cele nominalizate în anexa 1 la caietul de sarcini, care vor fi puse în funcţiune în urma finalizării lucrărilor de investiţii aflate în derulare.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor si „numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20”.
Componentă tehnică, reprezentând ponderea energiei electrice obținută din surse regenerabile (%) din totalul cantității de energie electrică ce va fi ofertată/furnizată.
10
90
12
I. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitati de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii:
Operatorii economici participanti la procedura (ofertant, asociat, tert sustinator si subcontractant) vor completa si prezenta DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative/suport care probeaza indeplinirea criteriilor de calificare si selectie astfel cum au fost acestea declarate si asumate in DUAE vor fi prezentate obligatoriu de ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante.
Documente justificative/suport care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
a) certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) sau documente echivalente din care sa reiasa ca ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu are datorii restante la momentul prezentarii lor.
b) documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art 166 alin (2), art 167 alin (2), art 171 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
c) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
d) alte documente edificatoare, dupa caz.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/ subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164,165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
II. Operatorii economici participanți la procedură (ofertant/asociat/lider/ subcontractant/ tert sustinator) nu trebuie sa fie intr-o situatie de conflict de interese si/sau concurenta neloiala.
Modalitatea de indeplinire in cadrul procedurii:
Operatorii economici participanți la procedura (ofertant/asociat/lider/subcontractant/tert sustinator) vor prezenta formularul DUAE și Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 – Formularul nr. 6.
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:
Primar: Dragulin Daniel Stefan
Administrator public: Deculescu Valentin Dumitru
Viceprimari: Ivanciu Viorel și Coman Dragos Florin
Director executiv Directia Economica: Nae Valentina
Director executiv adjunct Directia economică: Palade Gabriel-Gigi
Director executiv - Directia tehnica: Gheorghe Marian
Director executiv adjunct- Directia tehnica: Năstăsescu Geta-Claudia
Serviciul Investitii: Culea Sorinel Pompiliu, Bilava Cristina, Rusu Constantin, Gruia Niculae, Petcu Florian, Gheorghe Anisoara, Badea Georgeta;
Serviciul Achizitii și IT: Fulga Flavius, Vatavu Elena, Galu Alina Florentina, Casaru Doina Dorina, Constantin Cristinela Ionela.
Serviciul Buget-Finante: Bara Magdalena, Marin Mariana, Mitrea Madalina, Fulga Lucica;
Director executiv Directia Juridica: Papazi Nelu
Biroul Juridic: Stefan Razvan Marian, Andrei Simona, Ivan Raluca și Babus Monica.
Director executiv – Directia Programe si Dezvoltare Locala: Trifu Luminita
Director executiv adjunct – Directia Programe si Dezvoltare Locala: Gradea Daniela.
Serviciul Gospodarire Comunala: Ciochinaru Leonida, Bratu Aurel, Ene Constantin, Tatavura Gheorghe, Popa-Nica Catalin.
Nota: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert s... detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 3 - Informatii privind tertii sustinatori. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana care asigura sustinerea financiara, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, potrivit dispozitiilor art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.
Cifra medie de afaceri anuala globala pe ultimii 3 ani, respectiv 2015, 2016, 2017, va fi de minim 8.000.000 RON.
DUAE completat de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator financiar/ angajamente ferme ale tertilor sustinatori financiari - Formularul nr. 3, impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei privind situatia economica si financiara.
Demonstrarea situaţiei economice şi financiare se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi bilanţul contabil sau extrase de bilanţ pe ultimii 3 ani, în cazul în care publicarea acestor bilanţuri este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul. Bilanturile contabile sau alte documente doveditoare privind sustinerea cifrei de afaceri se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Pentru persoanele fizice/juridice straine, aceste documente vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
Informatii privind tertul/tertii sustinatori: Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a ofertantului/grupului de operatori economici privind experienta similara (daca este cazul): Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, potrivit dispozitiilor art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.
Experienta similara: Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani impliniti la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat energie electrica in valoare cumulata de cel putin 4.000.000 RON fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte, insotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Ofertantul va face dovada ca a dus la bun sfarsit furnizarea energiei electrice prin orice documente/ certificate pe care le considera relevante. Nota: Operatorii economici nerezidenti (straini), vor prezenta documentele solicitate insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul): In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Se considera subcontractare orice tip de raport juridic intre ofertantul care prezinta o oferta individuala sau comuna, pe de o parte, si un alt operator economic ori un profesionist, in intelesul Codului Civil, pe de alta parte, prin care acesta din urma realizeaza pentru primul orice activitate legata de indeplinirea contractului de furnizare care va fi incheiat prin finalizarea procedurii de atribuire. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Ofertantul va prezenta informațiile privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractant/ subcontractanti si specializarile acestora (daca este cazul). Partea/partile subcontractate vor fi însusite si contrasemnate de catre subcontractant. Inainte de semnarea contractului, ofertantul câstigator va prezenta Acordul de subcontractare încheiat între ofertant si subcontractant, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Informatii privind asocierea Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta va solicita acestora sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Oferta depusa de o asociere de operatori economici, trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a) sa fie semnata de fiecare reprezentant legal al fiecaruia dintre operatorii economici asociati; b) sa includa un Acord de Asociere al operatorilor economici care s-au asociat in vederea depunerii de oferta comuna. Acordul de Asociere se va legaliza inainte de semnarea contractului, in cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare; c) structura asocierii NU va fi modificata pe întreaga durata a contractului decât cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante.
DUAE completat de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/ angajamente ferme ale tertilor sustinatori (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) - Formularele nr. 4 si 4.1. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatiile privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii sustinatori confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinirea respectivelor activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descrierea modului efectiv in care va realiza acest lucru). La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si sau profesionala.
Operatorul economic va completa in documentul DUAE lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani impliniti la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va enumera documentele care atesta indeplinirea cerintei, respectiv contractele, valorile, datele si beneficiarii publici sau privati, derulate in ultimii 3 ani, recomandari, etc, din care sa rezulte valoarea energiei electrice furnizata, fara TVA, in perioada de referinta. Se va solicita ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente doveditoare privind experienta similara declarata in lista principalelor livrari de produse similare executate in ultimii 3 ani completate in DUAE. Nu vor fi acceptate decat documentele enumerate la nivelul DUAE prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei. Respectivele documente trebuie sa indice: a)obiectul livrarilor astfel incat sa fie prezentate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara b)beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati c)valoarea in lei fara TVA d)perioada (mai exact intervalul periodic - data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul. e) locul executiei contractului si f) sa precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Documentele vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE. Intra in categoria documentelor sus mentionate: contractele, procesele verbale de receptie, recomandari, documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru calculul echivalentei leu/alta valuta se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Ofertantul va completa informatiile corespunzatoare in documentul DUAE din documentatia de atribuire, pe care il va depune alaturi de Acordul de subcontractare (Formular nr. 2). Subcontractantul va completa DUAE in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criterilui de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documentele justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante.
Operatorul economic va completa informatiile corespunzatoare in documentul DUAE din documentatia de atribuire. Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile solicitate de autoritatea contractanta in documentatia de atribuire. De asemenea, ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, Formularul nr. 1 „Acord de asociere”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a documentatiei de atribuire. Acesta va fi prezentat intr-un singur exemplar si va fi semnat si stampilat, in cazul unei asocieri, de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la dispozitie). Acordul de Asociere va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, participantii in comun la procedura de atribuire vor prezenta Acordul de asociere autentificat.
2019-04-09
15:00
2019-05-09
2019-04-09
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
1) Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Data de depunere a ofertelor se va comunica in solicitarea transmisa de catre comisia de evaluare;
2) Pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, toate clarificarile asupra documentatiei de atribuire, eratele, notificarile, informarile privind prelungirea valabilitatii ofertelor etc. se vor realiza prin postarea acestora in SEAP;
3) La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor. Acestea vor fi incarcate in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificate acreditat in conditiile legii.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Se aplică prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.
Primăria Municipiului Călărași — Compartimentul Achiziții Publice
Str. Bucureşti nr. 140A
Călărași
910058
+40 242311031
office@primariacalarasi.ro
+40 242311031
www.primariacalarasi.ro
2019-02-25
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.