Căutare

România-Târgu Mureș: Motorină

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TÂRGU MUREȘ
   Feb 26, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Aquaserv S.A
10755074
Str. Kos Károly nr. 1
Târgu Mureș
540297
Adrian Oancea
+40 265208846
achizitii@aquaserv.ro
+40 265208881
www.aquaserv.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare carburanți auto
RO10755074/2019/05
Furnizare combustibil auto, motorina si benzina pentru parcul de autovehicule si utilaje al S.C. Compania Aquaserv S.A.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari: 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita pana la care entitatea contractant transmite raspunsul la clarificarile solicitate: 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
2862750
7
7
Lot 1 — Reghin
6
Reghin.
— motorina — 80 000 litri,
— benzina — 10 000 litri.
430500
24
În cazul în care vor exista 2 sau mai multe oferte care conţin, în cadrul propunerii finaciare acelaşi preţ, entitatea contractantă va solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ o nouă propunere financiară prin încărcarea în sistem a unui nou document cu noua propunere financiară, caz
Lot 5 — Cristuru Secuiesc
5
Cristuru Secuiesc.
— motorina — 13 000 litri,
— benzina — 2 000 litri.
71700
24
În cazul în care vor exista 2 sau mai multe oferte care conţin, în cadrul propunerii finaciare acelaşi preţ, entitatea contractantă va solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ o nouă propunere financiară prin încărcarea în sistem a unui nou document cu noua propunere financiară, caz
Lot 1 — Târgu Mureș
1
Târgu Mureș.
— motorina — 300 000 litri,
— benzina — 25 000 litri.
1556250
24
În cazul în care vor exista 2 sau mai multe oferte care conţin, în cadrul propunerii finaciare acelaşi preţ, entitatea contractantă va solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ o nouă propunere financiară prin încărcarea în sistem a unui nou document cu noua propunere financiară, caz
Lot 4 — Luduș
4
Ludus.
— motorina — 21 000 litri,
— benzina — 1 000 litri.
105450
24
În cazul în care vor exista 2 sau mai multe oferte care conţin, în cadrul propunerii finaciare acelaşi preţ, entitatea contractantă va solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ o nouă propunere financiară prin încărcarea în sistem a unui nou document cu noua propunere financiară, caz
Lot 7 — Iernut
7
Iernut.
— motorina — 18 000 litri,
— benzina — 2 000 litri.
95700
24
În cazul în care vor exista 2 sau mai multe oferte care conţin, în cadrul propunerii finaciare acelaşi preţ, entitatea contractantă va solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ o nouă propunere financiară prin încărcarea în sistem a unui nou document cu noua propunere financiară, caz
Lot 3 — Târnăveni
3
Tarnaveni.
— motorina — 40 000 litri,
— benzina — 1 000 litri.
196650
24
În cazul în care vor exista 2 sau mai multe oferte care conţin, în cadrul propunerii finaciare acelaşi preţ, entitatea contractantă va solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ o nouă propunere financiară prin încărcarea în sistem a unui nou document cu noua propunere financiară, caz
Lot 2 — Sighișoara
2
Sighisoara
— motorina — 75 000 litri,
— benzina — 10 000 litri.
406500
24
În cazul în care vor exista 2 sau mai multe oferte care conţin, în cadrul propunerii finaciare acelaşi preţ, entitatea contractantă va solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ o nouă propunere financiară prin încărcarea în sistem a unui nou document cu noua propunere financiară, caz
1) Neincadrarea in prevederile art. 177 din Legea 99/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant;
2) Neincadrarea in prevederile art. 178 din Legea 99/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant;
3) Neincadrarea in prevederile art. 180 din Legea 99/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant;
4) Neincadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant
Modalitatea de îndeplinire: se completeaza DUAE.
Înainte de a fi declarat câstigator, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Lista persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
Nume si prenume — functia ocupata:
— Bakos Levente-Attila — membru al Adunarii Generale a Actionarilor,
— Pop Claudiu — membru al Adunarii Generale a Actionarilor,
— Padurean Mihai — membru al Adunarii Generale a Actionarilor,
— Piaskovski Stanislav — membru al Adunarii Generale a Actionarilor,
— Precup Mihai-Paul — membru al Adunarii Generale a Actionarilor,
— Suciu Calin — membru al Adunarii Generale a Actionarilor,
— Pantea Constantin — membru al Adunarii Generale a Actionarilor,
— Kolumban Sandor Gabor — membru al Adunarii Generale a Actionarilor,
— Racz Ernest Lucian — presedintele Consiliului de Administratie,
— Pajint Emilia Marcela — membru al Consiliului de Administratie,
— Nagy Istvan — membru al Consiliului de Administratie,
— Sipos Levente — membru al Consiliului de Administratie,
— Szasz Andrea-Monica — membru al Consiliului de Administratie,
— Lazar Sorin — director general,
— Horobet Sergiu — director Exploatare,
— Takacs Elek — director economic,
— Bota Zoltan — director Exploatare,
— Maior Raluca — director Dezvoltare,
— Pora Zamfira — sef Departament Servicii Interne si Coordonare Sucursale,
— Sirb Cristina — sef Departament Finante,
— Pop Calin — sef Departament Dezvoltare si Relatii,
— Ciupe Aurel — sef Departament Apa Potabila,
— Bauer Csaba — sef Departament Apa Uzata,
— Turcu Gheorghe — sef Departament Mentenanta,
— Oancea Adrian — sef Serviciu Achizitii Publice,
— Vulpe Radu — membru Comisia de Evaluare,
— Bucur Mirela — presedintele Comisiei de Evaluare,
— Siko Gergely — membru Comisie de Evaluare.
1) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor eligibile de plata
5.1. Persoanele juridice romane vor prezenta:
— certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local — formular tip emis de organismele competente din care să rezulte faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii,
— certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala — Directia Generala a Finantelor Publice) — formular tip emis de organismele competente din care să rezulte faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
5.2. Persoanele juridice straine vor prezenta:
— orice document edificator pentru dovedirea eligibilitati – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de entitatea contractanta. Documentele vor fi prezentate in original in original, copii legalizate sau copii „conform cu originalul” insotite de traducerea autorizata in limba ro [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1) Experienţă similară a operatorului economic. Ofertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, mentionat in invitatie de participare a furnizat produse similare, în valoare cumulata de cel putin 750 000,00 RON fara TVA pentru lotul 1, 200 000,00 RON fara TVA pentru lotul 2, 95 000,00 RON fara TVA pentru lotul 3, 50 000,00 RON fara TVA pentru lotul 4 si 35 000,00 RON fara TVA pentru lotul 5, 215 000,00 RON fara TVA pentru lotul 6, 45 000,00 RON fara TVA pentru lotul 7. In vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara, ofertantul va prezenta lista principalelor furnizari in ultimii ani insotita de certificari (respectivele certificari/documente (copii dupa partile cuprinzand informatii relevante din contracte/procese-verbale de receptie/recomandari/certificate constatatoare etc.) emise si contrasemnate de beneficiari publici sau privati cu indicarea valorilor, perioadelor si precizarilor daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu.
Nota:
1) Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor) nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului prevazut in anuntul de participare;
2) Documentele emise in alta limba decat limba romană trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata in limba romana.
Modalitatea de îndeplinire: se completează DUAE. Înainte de a fi declarat câştigător, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, după cum urmează: certificari/documente (copii dupa partile cuprinzand informatii relevante din contracte/procese-verbale de receptie/recomandari/certificate constatatoare etc.) emise si beneficiari publici sau privati cu indicarea valorilor, perioadelor si precizarilor daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu.
Cuantumul GP:
— Lot 1 — Targu Mures — 15 562,50 RON,
— Lot 2 — Sighisoara — 4 065 RON,
— Lot 3 — Tarnaveni — 1 966,50 RON,
— Lot 4 — Ludus — 1 054,50 RON,
— Lot 5 — Cristuru Secuiesc — 717 RON,
— Lot 6 — Reghin — 4 305 RON,
— Lot 7 — Iernut — 957 RON.
Echiv. RON/alta moneda, pentru GP constituite în alta moneda, se face la cursul valutar BNR valabil anterior datei limita de dep. a of. cu 5 zile. Perioada de valabilitate a GP — egala cu perioada de valabilitate a ofertei data – 90 zile de la termenul limita de primire a of. GP trebuie sa fie irevocabila. Modul de constituire a GP: prin virament bancar în contul entitatii contractante – nr. RO92INGB0011000029158911, deschis la ING Bank N.V. Amsterdam - Agentia Targu Mures, sau printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari – F1. Dovada constituirii GP se va face astfel: prin OP sau transfer bancar dovada constituirii GP se va transmite in SEAP în format electronic. Doc ce fac dovada constituirii GP vor fi semnate cu semnatura electronica, în baza art. 67 alin. (1) din HG 394/2016. In cazul instrumentelor de garantare emise de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de soc. de asigurari acestea trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a benef, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul depunerii de of. în asoc. GP trebuie constituita în numele asoc. si va acoperi în mod solidar toti membrii grupului de op. ec.
Cuantumul garanţiei de bună execuţie: se consituie în cuantum de 5 % din valoarea contractului fara TVA.
Se constituie prin oricare dintre formele pevăzute la art. 46 din HG nr. 394/2016 (virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau alt stat sau de o societate de asigurari) in conditiile legii.
In cazul unei asocieri, garanţia de buna execuţie trebuie constituită în numele asocierii şi va acoperi în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-04-03
15:00
2019-07-03
2019-04-03
15:00
In SEAP.
2021.
În cazul în care vor exista 2 sau mai multe oferte care conţin, în cadrul propunerii finaciare acelaşi preţ, entitatea contractantă va solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ o nouă propunere financiară prin încărcarea în sistem a unui nou document cu noua propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform art. 8 din Legea 101/2016: 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă de către contestator despre un act al entităţii contractante considerat nelegal.
Serviciul Juridic
Str. Kos Karoly nr. 1
Târgu Mureș
540297
+40 265208851
office@aquaserv.ro
+40 265208881
www.aquaserv.ro
2019-02-22
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.