Căutare

România-Constanța: Electricitate

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CONSTANȚA
   Feb 26, 2019
   Română
   Altele

Textul original

S.C. Raja S.A. Constanța
r1890420
Str. Călărași nr. 22–24
Constanța
900590
Munteanu Mariana
+40 241664046
raja1@rajac.ro
+40 241662577
www.rajac.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare energie electrică pentru consumatorii alimentați pe joasă tensiune
RO1890420/2019/SAP1/1F
Furnizare energie electrica pentru 392 puncte de consum alimentati pe joasa tensiune, amplasati pe raza judetelor Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Prahova, Brasov, Dambovita si Bacau, conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari: in a 18-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Intrebarile se vor posta in SEAP la sectiunea „Intrebari”.
Termenul limita pana la care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari depuse cu respectarea termenului limita stabilit in invitatia de participare: in a 10-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Entitatea contractanta va raspunde doar solicitarilor de clarificari adresate de operatorul economic pana la termenul limita stabilit.
50751958
Punctele de lucru ale S.C. Raja S.A. Constanta, care reprezinta 392 de puncte de consum, amplasate pe raza judetelor Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Prahova, Brasov, [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Furnizare energie electrica pentru 392 puncte de consum alimentate pe joasa tensiune, amplasate pe raza judetelor Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Prahova, Brasov, Dambovita si Bacau, pentru cantitatea total estimata de 79 600 MWh, conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.
Componenta calitativa
5
95
24
Cerinta 1: Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art. 177, din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:
Se va completa in DUAE, la partea II — Informatii referitoare la operatorul economic, punctul B — Informatii privind reprezentantii operatorului economic si la partea III — Motive de excludere, de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.
Nota: In DUAE la partea II, la punctul B — Informații privind reprezentanții operatorului economic, se vor declara toti reprezentantii legali ai operatorului economic, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC (la persoane imputernicite) si, daca este cazul, se vor declara si si persoanele împuternicite să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice, caz in care se va atasa imputernicire completata conform Formularului 1, din sectiunea III.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile.
Documente justificative:
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al tuturor membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
Cerinta 2: Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:
Se va completa in DUAE, la Partea III-Motive de excludere, de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile.
Documente justificative:
— Certificat de Atestare Fiscala eliberat de Administratia Financiara, care sa ateste lipsa datoriilor restante la bugetul general consolidat, la momentul depunerii acestuia,
— Certificat de Atestare Fiscala privind plata impozitelor si taxelor, eliberat de Primarie, care sa ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local, la momentul depunerii acestuia.
Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente in tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara rezidenta. Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română.
Cerinta 3: Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art. 73 si art. 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:
Se va completa in DUAE, la partea III — Motive de excludere, de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul S.C. Raja S.A., implicate in procedura de atribuire sunt:
— Stroe Felix — director general,
— Presura Aurel — director general adjunct,
— Baranescu Tereza — director economic,
— Sfrija Elena — director juridic,
— Musat Niculae — director Directia Resurse Umane, Aministrativ Informatica,
— Munteanu Evghenia Mariana — sef Serviciu Achizitii Publice 1,
— Popa Mandita — dispecer sef,
— Halip A [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Media cifrei anuale globale de afaceri din ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), trebuie sa fie de minim de 25 000 000 RON.
Terti sustinatori. Capacitatea economico-financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul, să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016, operatorul economic tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea acordului-cadru/contractului sectorial.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE la partea IV — Criterii de selectie, punctul B, de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentat, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Document justificativ: ultimele 2 bilanturi (2016, 2017) sau alte documente echivalente, inregistrate la organismele abilitate, din care să reiasă nivelul solicitat. Atunci cand nivelul este exprimat in alta moneda decat RON, echivalenta RON/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu annual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori financiari) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta:
— DUAE pentru tert/terii sustinatori — angajamentul ferm al terțului susținător, completat conform Formular nr. 2,
— Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului, din sectiunea III. Nedepunerea odată cu oferta a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE,
— documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, (descriind modul concret în care va realiza acest lucru), documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament,
— Documentele justificative solicitate pentru a dovedi indeplinirea cerintei.
Lista principalelor livrari de produse similare (energie electrica) efectuate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Din lista prezentata ofertantii vor face dovada ca in ultimii 3 ani, calculati retroactiv de la data limita a depunerii ofertelor, au furnizat produse similare (energie electrica) in valoare egala sau mai mare de 25 000 000 RON, la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Terti sustinatori. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul, să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnică şi profesională invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE la partea IV — Criterii de selectie, punctul C de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor, pentru fiecare contract invocat pentru indeplinirea cerintei. La descriere se va mentiona: denumirea produsului livrat si toate documentele cu care se va proba indeplinirea cerintei (denumire document, numarul si data inregistrarii). La valoare se va mentiona: valoarea de energie electrica furnizata in ultimii 3 ani, calculati retroactiv de la data limita a depunerii ofertei. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Documente justificative: certificate/documente emise sau contrasemnate beneficiarii publici sau privati. Din documentele prezentate trebuie sa rezulte partile contractante, denumirea produselor furnizate, valoarea energiei furnizate in ultimii 3 ani, calculati retroactiv de la data limita a depunerii ofertei, data inceperii si data finalizarii contractului.
Tertul/tertii sustinator va/vor completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta:
— angajamentul ferm al terțului susținător conform Formularului nr. 3 — Angajament ferm privind sustinerea tehnica, din sectiunea III. Nedepunerea odată cu oferta a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE,
— documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, (descriind modul concret în care va realiza acest lucru), documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament,
— Documentele justificative solicitate pentru a dovedi indeplinirea cerintei.
Cuantumul garanţiei de participare: 250 000 RON, care va fi constituita conform art. 42 din H.G. nr. 394/2016. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, garantia trebuie virata in contul S.C. Raja S.A., nr. RO36 RNCB 0114 0149 3735 0001, deschis la BCR Sucursala Constanta, CF1890420.
Dovada constituirii garantiei de participare se incarca in SEAP, pana la data limita de depunere a ofertei, odata cu oferta si documentele insotitoare.
Garanţia emisă în altă limbă va fi însoţită de traducerea autorizată în limba română. Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita de depunere a ofertei. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei va fi prelungita in mod corespunzator. Garantia va fi irevocabila. In cazul in care garantia de participare se va constitui prin instrument de garantare emis în condiţiile Legii de o institutie de credit ori de o societate de asigurări, se va utiliza Formularul 4 din sectiunea III.
Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.
Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent si va fi in cuantum de 5 % din pretul contractului, fara TVA. In cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea contractului, contractantul are obligatia de a completa garantia in corelatie cu noua valoare a contractului respectiv. Forma de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului: conform art. 46 din HG nr. 394/2016. In cazul in care garantia de buna executie se va constitui prin instrument de garantare emis în condiţiile Legii de o institutie de credit ori de o societate de asigurări, se va utiliza Formularul 5 din sectiunea III.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-04-01
15:00
2019-07-01
2019-04-01
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
1) In cazul in care 2 sau mai multe oferte obtin un punctaj egal si sunt clasate pe primul loc entitatea contractanta va solicita, prin intermediul SEAP la sectiunea „Clarificari” prezentarea unei noi propuneri financiare, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara va obtine punctajul maxim;
2) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti privind documentatia de atribuire publicată si raspunsurile la acestea se vor adresa prin SEAP;
3) Entitatea contractantă va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse prin SEAP. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte, semnate cu semnatura electronica;
4) Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se vor prezenta numai la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc. Documentele justificative prezentate, trebuie sa contina informatiile declarate/asumate prin DUAE (valori, date etc.).
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În termen de 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință de către contestator, de un act al entității contractante considerat nelegal.
S.C. Raja S.A. — Direcția Juridică
Str. Călărași nr. 22–24
Constanta
9000590
+40 241664046
raja1@rajac.ro
+40 241662577
www.rajac.ro
2019-02-21
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.