Căutare

România-Bucureşti: Servicii de curăţenie

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 25, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Afacerilor Externe
4266863
Str. Modrogan nr. 14
Bucureşti
011826
Bettina Teodorescu
+40 214311910
dapa@mae.ro
+40 213102179
www.mae.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziționare servicii de curățenie
G1-2/392
Achizitionare servicii de curatenie in perioada 1.5–31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii valabilitatii contractului cu 4 luni in perioada 1.1–30.4.2020.
Sediile MAE din Bucuresti.
Prestarea de servicii de curatenie in sediile MAE din Bucuresti in perioada 1.5.2019–31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii contractului cu 4 luni cf. prev. art. 165 din HG 395/2016. Val. estim. este de 1 380 000 RON fara TVA, din care 920 000 RON fara TVA reprezinta valoare pentru 8 luni in anul 2019 (mai-dcembrie), iar 460 000 RON fara TVA reprezinta valoarea pentru perioada 1.1–30.4.2020. Termenul limita in care Aut. Contr. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 3 zile inainte de termenul pentru depunerea ofertelor.
Componentă tehnică: se va asigura utilizarea unor echipamente, respectiv cele 28 aspiratoare necesare și solicitate prin caietul de sarcini, cu o vechime de până la 5 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
Pentru derularea contractului în condiții optime, se solicita asigurarea de personal care au absolvit cel puțin un curs de specializare în domeniu (Ex. agent de curățenie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
80
8
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2006: formularul 5 se va completa de ofertant si de asociat/tert sustinator ori subcontractant, odata cu DUAE. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Cosmin Dinescu — secretar general,
— Bogdan-Alexandru Moisii — secretar general adjunct,
— Eugen Enache — director general DFA,
— Gabriela Ochenatu — director DPBCS,
— Daniel Moisa — director adjunct DPBCS.
Se va solicita certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării), din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor solicitate.
Pentru persoane fizice/juridice străine se vor solicita documente edificatoare care sa dovedească o forma de înregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul își are sediul social/domiciliul sau apartenenta din punct de vedere profesional, precizând numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori. Domenii de activitate în respectivul document/documente trebuie sa corespunda domeniului de activitate menționat în respectivul document/documente.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentul este solicitat in temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Note:
1) Certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documentele echivalente emise în țara de rezidenta, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;
2) În situația documentelor emise în alta limbă decât cea română, acestea vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.
Se solicita experiența similară a ofertantului, respectiv demonstrarea capacității sale tehnice și profesionale referitoare la experiența în implementarea unui/unor contract/contracte similar/similare. Prin servicii similare se înțelege activitatea de servicii de curățenie. Plafonul valoric solicitat: ofertantul trebuie sa demonstreze că a prestat servicii a căror valoare cumulată a fost de minimum 460 000 RON fără TVA, la nivelul a maxim 3 contracte, activități/servicii duse la bun sfârșit în cursul ultimilor 3 ani calculați de la data limită de depunere a ofertelor.
Informatii privind subcontractarea (daca este cazul): in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se solicita ofertantilor sa precizeze în oferta: 
(a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze,
(b) și datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.
Informații privind terțul susținător (dacă este cazul): operatorul economic are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit contract de achiziție publică/acord-cadru, să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor privind situația economică și financiară, respectiv capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi. În cazul în care operatorul economic îsi demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata. Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
(a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului,
(b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.
Informații privind asocierea (daca este cazul): orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condițiile prevăzute de prezenta lege.
Pentru verificarea experienței similare se va solicita prezentarea listei principalelor servicii similare prestate și duse la bun sfârșit de ofertant, în cursul ultimilor 3 ani calculați de la data limită de depunere a ofertelor, cu indicarea contractelor invocate drept experiență similară, a beneficiarilor acestora și a datele lor de contact, a ponderii pentru care au fost responsabili ofertanții in calitate de prestatori (contractanți) și a valorii acesteia, fără TVA. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa si depune DUAE in format electronic, odata cu oferta, completat cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, serviciile prestate in cadrul contractului, valoarea acestora in RON fara TVA, valoarea serviciilor similare prestate in perioada de referinta (ultimii 3 ani), calitatea operatorului (contractant unic/asociat/subcontractant — se vor avea in vedere notele de mai jos). Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ce urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt: certificate sau documente emise de beneficiar/procese-verbale de receptie/parti relevante ale contractului de servicii, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara.
Potrivit prevederilor art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul în care ofertantul/candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. Astfel, subcontractantii vor precizeaza în DUAE si informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc, mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), respectiv va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. In conformitate cu Notificarea 256/2016 se vor depune, odata cu oferta si cu DUAE al subcontractantului si acordurile de subcontractare, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Contractul de subcontractare incheiat intre ofertant si subcontractantii nominalizati in oferta in original sau in copie legalizata. Lipsa prezentarii DUAE pentru subcontractant constituie motiv de respingere a ofertei, fara a se solicita clarificari. In ceea ce priveste participarea unui operator economic care poate avea calitatea de subcontractant in procedura, autoritatea contractanta ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a acestuia pentru partea sa de implicare in contract [art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016].
Se vor prezenta: DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data — înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională. Conform Notificarii ANAP nr. 256/8.12.2016 se va depune, odată cu oferta, odată cu DUAE al terțului, angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Lipsa prezentarii DUAE pentru tertul sustinator constituie motiv de respingere a ofertei, fara a se solicita clarificari.
La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnica si profesionala. Conform Notificării ANAP nr. 256/8.12.2016 ofertanții vor depune, odată cu DUAE, acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestuia odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
2019-04-04
15:00
2026-10-04
2019-04-04
15:00
In SEAP.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe siteurile furnizorilor de semnatura electronica). In cazul in care mai multe oferte admisibile au acelasi cel mai mic pret ofertat, ofertantii aflati in aceasta situatie vor proceda la depunerea unei noi oferte financiare in plic inchis, in urma solicitarii autoritatii contractante. DUAE se poate completa de catre operatorii economici interesati, accesand link-ul urmator: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Documentele emise de societati de asigurare si/sau banci vor fi inaintate in forma originala. Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care documentele sunt emise in alta limba decat limba romana, acestea vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-02-20
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.