Căutare

România-Botoșani: Servicii veterinare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BOTOȘANI
   Feb 25, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Botoșani
3860328
Str. Tudor Vladimirescu nr. 17
Botoșani
710282
Nadia Iordăchianu
+40 231512766
iordachianu.iulia-bt@ansvsa.ro, office-botosani@ansvsa.ro
+40 231513248
www.botosani.dsvsa.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de servicii veterinare
002
Prestarea de servicii sanitare veterinare prevazute in Programul Strategic aprobat anual, pe raza CSVA-urilor Botosani, Braesti, Calarasi, Dobarceni si Varfu-Campului.
Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinante de termenul limia de depunere a ofertelor. Termenul pana la care se pot solicita clarificari este de 15 zile inante de termenul limita de depunere a ofertelor.
5
5
CSVA Călărași
3
Pe raza administativa a comunei Calarasi.
Prestari servicii veterinare prevazute in Programul Strategic aprobat anual.
Domiciliul in raza teritoriala in care se afla CSVA
20
Experienta profesionala a medicului veterinar titular
20
60
48
Anual in functie de actiunile prevazute in Programul Strategic.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 94 803,80 RON fara TVA, la care se raporteaza garantia de participare si cerintele de calificare. Cantitatile minime si maxime pentru un contract subsecvent si acord-cadru sunt cuprinse la punctul 6 al caietului de sarcini.
CSVA Vârfu Câmpului
5
Pe raza administativa a comunei Varfu Campului.
Prestari servicii veterinare prevazute in Programul Strategic aprobat anual.
Experienta profesionala a medicului veterinar titular
20
Domiciliul in raza teritoriala in care se afla CSVA
20
60
48
Anual in functie de actiunile prevazute in Programul Strategic.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 64 355,20 RON fara TVA, la care se raporteaza garantia de participare si cerintele de calificare. Cantitatile minime si maxime pentru un contract subsecvent si acord-cadru sunt cuprinse la punctul 6 al caietului de sarcini.
CSVA Dobârceni
4
Pe raza administativa a comunei Dobarceni.
Prestari servicii veterinare prevazute in Programul Strategic aprobat anual.
Experienta profesionala a medicului veterinar titular
20
Domiciliul in raza teritoriala in care se afla CSVA
20
60
48
Anual in functie de actiunile prevazute in Programul Strategic.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 92 431,30 RON fara TVA, la care se raporteaza garantia de participare si cerintele de calificare. Cantitatile minime si maxime pentru un contract subsecvent si acord-cadru sunt cuprinse la punctul 6 al caietului de sarcini.
CSVA Brăești
2
Pe raza administativa a comunei Braesti.
Prestari servicii veterinare prevazute in Programul Strategic aprobat anual.
Experienta profesionala a medicului veterinar titular
20
Domiciliul in raza teritoriala in care se afla CSVA
20
60
48
Anual in functie de actiunile prevazute in Programul Strategic.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 77 104,30 RON fara TVA, la care se raporteaza garantia de participare si cerintele de calificare. Cantitatile minime si maxime pentru un contract subsecvent si acord-cadru sunt cuprinse la punctul 6 al caietului de sarcini.
CSVA Botoșani
1
Pe raza administativa a municipiului Botosani.
Prestari servicii veterinare prevazute in Programul Strategic aprobat anual.
Experienta profesionala a medicului veterinar titular
20
Domiciliul in raza teritoriala in care se afla CSVA
20
60
48
Anual in functie de actiunile prevazute in Programul Strategic.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 64 355,20 RON fara TVA, la care se raporteaza garantia de participare si cerintele de calificare. Cantitatile minime si maxime pentru un contract subsecvent si acord-cadru sunt cuprinse la punctul 6 al caietului de sarcini.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167, 59-60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4) alte documente edificatoare, dupa caz.
(Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare. Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la momentul prezentarii)
Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura:
1) Vasiliu Minodora — Director executiv,
2) Airimitoaiei Ovidiu – director executiv adjunct,
3) Cosman Elena – sef Serviciu Economic si Administrativ,
4) Alexa Dorica – consilier juridic,
5) Murgu Geanina Lacramioara – viza CFP,
6) Iordachianu Nadia Iulia — consilier SEA.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 2 ani (2016–2017) sa fie de minimum 32 000 RON pentru lot 1, 38 000 RON pentru lot 2, 47 000 RON pentru lot 3, 46 000 RON pentru lot 4, 32 000 RON penru lot 5, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat.
Completare DUAE. Documentele doveditoare (bilantul contabil pe anii 2016 si 2017 sau extrase din situatiile financiare sau a altor documente din care sa reiasa situatia economico-financiara pe care autoritatea contractanta le considera adecvate), se vor solicita de AC la finalizarea evaluarii ofertelor numai ofertantului clasat pe primul loc.
Informatii privind subcontractantii/asociatii (Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual intentia sa o subcontracteze).
Completare DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori). Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord (documente in copie legalizata si alte documente din care sa reiasa capacitatea tehnica si/sau profesionala, cele asumate in angajamente/acorduri incheiate cu tertul sustinator/asociat/subcontractant) vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Procedura se va desfasura intr-o runda de licitatie electronica cu durata de 24 ore.
Intra în procesul de reofertare pretul ofertei.
Nu exista prag minim de licitare.
Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti înscrisi la licitatie, informatii disponibile în momentul lansarii fazei electronice a licitatiei.
Invitatia de reofertare se va [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-03-29
15:00
2019-06-29
2019-03-29
15:00
In SEAP.
In caz de egalitate între 2 sau mai multe oferte ale operatorilor economici participanti la procedura autoritatea contractanta va solicita noi propuneri financiare prin SEAP.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016.
Compariment Juridic al DSVSA Botoșani
Str. Tudor Vladmirescu nr. 17
Botoșani
710282
+40 231512766
office-botosani@ansvsa.ro
+40 231513248
www.botosani.dsvsa.ro
2019-02-20
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.