Căutare

România-Galați: Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti

Cerere de oferte

Informaţii generale

   GALAȚI
   Feb 25, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”
3126853
Str. Brăilei nr. 177
Galați
800578
Birou Achiziții
+40 236317232
achizitii@spitalulurgentagalati.ro
+40 236317232
www.spitalulurgentagalati.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Unitate sanitară
Servicii de colectare, transport și eliminare deșeuri medicale
PAAPD1057471
Servicii de colectare, transport si de eliminare a deseurilor medicale — pentru urmatoarele tipuri de deseu — detalii conform caietului de sarcini:
(a) 18 01 01 — obiecte ascutite (cu exceptia 18 01 03),
(b) 18 01 02 — fragmente si organe umane, inclusiv recipiente de sange si sange (cu exceptia 18 01 03),
(c) 18 01 03 — deseuri ale caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor,
(d) 18 01 04 — deseuri ale caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor,
(e) 18 01 06 — chimicale constand din sau continand substante periculoase,
(f) 18 01 07 — chimicale, altele decat cele specificate la 18 01 06,
(g) 18 01 08 — medicamente citotoxice si citostatice,
(h) 18 01 09 — medicamente, altele decat cele specificate la 18 01 08,
(i) 18 01 10 — deseuri de amalgam de la tratamentele stomatologice; aceste deseuri sunt considerate periculoase,
(j) 15 01 10 — ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Str. Brailei nr. 177.
Acord-cadru (48 luni) — detalii conform caietului de sarcini:
Cantitate minima (1 luna) – cantitate maxima (48 luni): servicii de colectare, transport, eliminare deseuri medicale = 14 000 kg/luna si 672 000 kg/48 luni.
Contract subsecvent (3 luni):
Cantitate minima (1 luna) – cantitate maxima (3 luni): servicii de colectare, transport, eliminare deseuri medicale = 14 000 kg/luna si 42 000 kg/3 luni.
Ofertantul va presta fiecare activitate din cadrul serviciilor in mod autorizat si va face dovada detinerii autorizatiilor necesare fiecarei activitati.
Ofertantul are obligatia sa realizeze următorul ciclu de operatii:
— consultanta,
— instruirea,
— pregătirea si asistenta personalului sanitar mediu si auxiliar al autoritătii contractante în ceea ce priveste manipularea,
— colectarea,
— ambalarea,
— etichetarea deseurilor periculoase,
— colectarea deseurilor periculoase din spatiul de depozitare temporară,
— transportul deseurilor periculoase,
— eliminarea finală prin incinerare a deseurilor periculoase.
La preluarea deseurilor, reprezentantul Spitalului si al Prestatorului vor întocmi, semna si stampila formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase.
Nota:
Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritarea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a redimensiona prestarea serviciior de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor medicale pentru cantitatea de deseuri numai intre limita minima si maxima prevazute în Caietul de sarcini; singura modificare admisa este cea referitoare la valoarea totala, care va creste sau va descreste corespunzator modificarilor intervenite în cantitatea de deseuri.
Maxim 12 ore
10
90
48
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare, clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice.
1) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind achizitiile publice. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 se va atasa in SICAP odata cu DUAE.
Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar operatorului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor (art. 173 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare). Încadrarea în situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, care se raporteaza respectarea prevederilor art. 60 din Legea 98/2016 sunt:
— Dobrea Valentina-Alina — manager,
— Romila Aurelia — director medical,
— Grosu Alina — director financiar contabil,
— Skowronski Mariana — director de ingrijiri,
— Tatu Gema-Daniela – presedinte comisie, inginer Birou Achizitii,
— Mitrea Mirela-Gabriela — presedinte rezerva comisie, sef Serv. Tehnic Administrativ,
— Enache Nicoleta — membru, as. coordonator SPIAAM,
— Calin Viorel — membru, consilier juridic, Birou Achizitii,
— Andrei Monica — membru rezerva, inginer, Birou Achizitii,
— Bocaneala Alina-Mirela – membru rezerva, consilier juridic, Compartiment Juridic,
— Vrinceanu Danut – membru rezerva, Protectia Mediului;
2) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii (conform art. 196 din Legea 98/2016). În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.
Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar operatorului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor (art. 173 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare). Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara;
3) Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: - se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Lista cu principalele prestari de servicii de natura celor care fac obiectul contractului, prestate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Note: Precizari privind experienta similara: in situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul). În cazul asocierilor, cerinta minima mai sus mentionata se va considera îndeplinita în mod cumulativ, prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Operatorul economic clasat pe primul loc va fi obligat sa prezinte documentele doar la solicitarea autoritatii contractante.
2019-03-28
15:00
2019-06-28
2019-03-28
15:00
In SEAP.
DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
DUAE poate fi completat la adresa: https://ec.europa.eu/tools/espd
In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe primul loc, a unor documente care vor contine noi preturi.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Legea 101/2016.
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”
Str. Brăilei nr. 177
Galați
800578
+40 236317232
achizitii@spitalulurgentagalati.ro
+40 236317232
www.spitalulurgentagalati.ro
2019-02-20
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.