Căutare

România-Timișoara: Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Feb 22, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spital Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara
4663448
Str. Liviu Rebreanu nr. 156
Timișoara
300736
Ion Petre
+40 356433114
aprovizionare@hosptm.ro
+40 356433114
www.hosptm.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru servicii de colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor spitalicești
8042/15.02.2019
Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deșeurilor spitalicești. 
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor conform termenului fix stabilit in OUG 107/2017.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.
Nota:
Autoritatea contractantă daca va fi selectata pentru realizarea controlului ex-ante, conform OUG nr. 98/2017, cu modificările și completările ulterioare, va pune la dispoziția persoanelor împuternicite de ANAP, prin decizia de verificare, răspunsurile consolidate la solicitările de clarificări, înainte de a le încărca și publica în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, cu cel puțin 4 zile anterior termenului de răspuns stabilit în anunțul de participare, conform prevederilor art. 8 din Anexa nr. 1 la HG nr. 419/2018.
2856000
Spital Clinic Judetean de Urgenta „Pius Brinzeu” Timisoara, Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 156.
Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti: cant. min./AC = 720 000 kg, cant. maxima/AC = 840 000 kg. 
Autoritatea contractantă va raspunde in mod clar tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform termenului fix stabilit in OUG 107/2017.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.
24
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 dupa etapa finala de licitatie electronica. Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante:
— prof.dr. Craina Marius Lucian,
— ec. Vasi Daniela,
— S.L. dr. Radu Daniela,
— as. Doina Ungor,
— ing. Petre Ion,
— Badea Cristina,
— Cososchi Alina,
— Minda Iulia,
— Raunciuc Geanina,
— Fota Andreea, 
— Furdui Cristina,
— Husac Corneliu,
— Lera-Dascal Diana.
Se solicita declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 pentru ofertant, asociat, subcontractant si tertul sustinator. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tertul sustinator.
Certificatele fiscale pentru operatorii romani: certificate constatatoare privind lipsa la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii.
Certificatele fiscale — persoane juridice straine — ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator si subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Acest certificat de atestare trebuie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc, dupa etapa finala de licitatie electronica, dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator dupa caz sau subcontractant), pana la data incheierii raportului procedurii, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016 urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului (art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016).
Autorizaţia de mediu conf. Ordinului nr. 1298/2011, art. 5 alin. (1) pentru transportator şi eliminatorul final din care să rezulte în mod explicit activitatea de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor spitaliceşti periculoase; Operatorul economic va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE, detaliindu-se nr autorizației si emitentul acestuia (autorizatie nr______ emisa de __ [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către o altă persoană (conform art. 182, 183 și 184 din Legea nr. 98/2016), atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin care confirmă disponibilizarea resurselor necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului.
Notă: Persoana care asigură susținerea tehnică și sau profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform celor prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 și a conflictului de interese, conform prevederilor art. 59–60 din aceeași Lege nr. 98/2016.
Informații privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora (dacă este cazul). 
Lista principalelor prestări de servicii in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. 
Informatii privind asociatii, daca este cazul.
Declarație privind utilajele, instalațiile echipamentele tehnice pe care operatorul economic le disponibilizează pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Ofertantul va prezenta odata cu DUAE angajamentul de sustinere.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Ofertantul va prezenta odata cu DUAE acordul de asociere.
Ofertanții vor demonstra că s-au prestat activități de servicii de colectare, transport și eliminare a deșeurilor spitalicești cel mult ultimii 3 ani (prin raportare la termenul limită de depunere a ofertelor stabilită inițial prin anunțul de participare, chiar dacă ulterior inițierii procedurii autoritatea contractantă va decala această data). Operatorul economic va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Ofertantul va prezenta odata cu DUAE acordul de asociere.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.
Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv este valoarea totala, exclusiv TVA. Numar de runde: 1. Durata unei runde: 1 zi (24 ore). Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice: 
1) Poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: Da. 
2) Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Da. 
3) Licitatia [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2019-03-29
15:00
2019-06-29
2019-03-29
15:00
In SEAP.
In cazul in care se depun 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu acelasi pret, la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune noi oferte online la o data stabilita de catre comisie. Preturile noi ofertate nu pot depasi valoarea ofertata anterior. Pentru ofertantii care nu vor prezenta o noua oferta de pret pana la data stabilita de catre comisia de evaluare se vor lua in considerare valoarea din oferta anterioara. Procesul de reofertare se va repeta pana cand ofertele vor avea pret diferit.
Versiunea electronica a DUAE (eDUAe) este pusa la dispozitie ca formular on-line de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele limită pentru procedura de contestare sunt prevăzute la art. 6 și art. 8 din Legea 101/2016.
Spital Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara
Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 156
Timișoara
300736
+40 356433127
+40 356433114
www.hosptm.ro
2019-02-19
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.