Căutare

România-Slatina: Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SLATINA
   Feb 22, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Județean de Urgență Slatina
4394927
Str. Crișan nr. 5
Slatina
230013
Nelu Cojocaru
+40 249418962
spjslatina@rdslink.ro
+40 249418963
www.spjslatina.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Instituție publică
Servicii de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor medicale
4394927/2018/35
Servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor medicale. 
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10.
Spitalul Judetean de Urgenta Slatina.
Servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor medicale.
Cantitate minima estimata pe durata unui contract subsecvent 13 000 kg.
Cantitate maxima estimata pe durata unui contract subsecvent 156 000 kg.
Cantitate minima estimata pe durata acordului-cadru 156 000 kg.
Cantitate maxima estimata pe durata acordului-cadru 312 000 kg.
Prestatorul va asigura prestarea serviciului pentru o cantitate de aproximativ 13 000 kg/luna de deseuri medicale.
Distanta fata de locul de eliminare a deseurilor — 20 % Algoritm de calcul: (a) Pentru cea mai mica distanta dintre locul de colectare (sediul autoritatii contractante) [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
20
Timp de raspuns in caz de necesitate — 20 % Algoritm de calcul: (a) Pentru cel mai mic timp de raspuns in caz de necesitate (timpul — in ore, scurs din momentul solicit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
20
60
24
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4) alte documente edificatoare, dupa caz
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Catalin Rotea — manager,
— dr. Andrei Stefanescu — director medical,
— ec. Giana Maria Dinica — director financiar-contabil,
— jr. Nicolae Sebastian Vlaicu — Compartiment Juridic,
— ec. Nelu Cojocaru — sef Serviciu Achizitii Publice,
— dr. Maria Vasilescu — medic,
— Mihai Prodan — tehnician,
— ec. Cosmin Ghimisi — economist Serviciu Achizitii Publice.
Ofertantul, tertul sustinator si subcontractantul (dupa caz), nu trebuie sa intre sub incidenta art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: declaratie in acest sens, odata cu depunerea ofertelor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
— prezentare informatii generale,
— informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de servicii,
— persoana desemnata pentru functia de Responsabil SSM, conform art. 8 din Legea 319/2006
— persoana desemnata pentru functia de Responsabil de Mediu — conform art. 22 alin. (3) din Legea 211/2011. Se vor prezenta urmatoarele documente: CV; Atestate profesionale corespunzatoare; Contract de munca sau angajamentul de participare al persoanei sau alta forma legala de colaborare,
— documente prin care ofertantul dovedeste ca dispune de o instalatie de incinerare, autorizata de Autoritatea Teritoriala de Mediu si avizata de Ministerul Sanatatii — conform Legii 95/2006 si OMS 1226/2012,
— prezentarea de documente [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani – 2016, 2017, 2018.
Completare DUAE. Documentele justificative (bilanturi contabile, audituri financiare, alte documente) se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani pentru activitatea ce face obiectul procedurii de achizitie publica, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, insotita de certificari/documente de buna executie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de un client beneficiar.
Completare DUAE. Documentele solicitate in vederea sustinerii cerintei (certificări/procese-verbale de recepție/contracte/parti din contracte/alte documente ce indică valorile, datele și beneficiarii serviciilor prestate emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar) vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
3
2019-04-01
15:00
2019-07-01
2019-04-01
15:00
In SEAP.
Avand in vedere art. 20 alin. (6) din HG 395/2016, mentionam faptul ca modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se va face prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 6 și art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Birou Juridic
Str. Crișan nr. 5
Slatina
230023
+40 249418962
spjslatina@rdslink.ro
+40 249418963
www.spjslatina.ro
2019-02-19
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.