Căutare

România-Galați: Servicii de incinerare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   GALAȚI
   Feb 22, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Galați
3127476
Str. Eroilor nr. 7
Galați
800119
Paula Elena Simion
+40 236468060
licitatii@cjgalati.ro
+40 236468060
www.cjgalati.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de colectare, transport și neutralizare animale moarte, Județul Galați
3127476/2018/8898
Servicii de colectare, transport și neutralizare a animalelor moarte, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, de pe raza județului Galați. 
Cantitățile estimate au fost stabilite conform art. 10 alin. (a), în baza listei cu speciile și numărul de animale transmise prin adresa Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Galați nr. 8084/14.9.2018.
— cantitate minimă acord-cadru: 200 000 kg,
— cantitate maximă acord-cadru: 3 000 000 kg,
— valoarea minimă a contractelor subsecvente este de 90 000 RON/an fără TVA, valoarea maximă a contractelor subsecvente este de 1 350 000 RON/an fără TVA,
— cantitate minimă a contractelor subsecvente: 100 000 kg/an,
— cantitate maximă a contractelor subsecvente: 1 500 000 kg/an.
Valoarea maxima estimata totala a achizitiei (acordului-cadru) este de 2 700 000 RON fără TVA, iar valoarea minima estimativa este de 180 000 RON fara TVA, 
— operatorii economici pot solicita clarificari i [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2700000
Raza unitatilor administrativ-teritoriale de la nivelul Judetului Galati
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Se vor incheia un nr. de 2 contracte subsecvente.
— 1 contract 1.1.2019–31.12.2019 in valoare maxima de 1 350 000 RON,  
— 1 contract 1.11.2020–31.12.2020 in valoare maxima de 1 350 000 RON.
20
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Fotea Costel (presedinte),
— Cucu Doina (administrator public),
— Istudor Gigel (vicepresedinte),
— Gasparotti Florinel-Petru (vicepresedinte),
— Simion Paula Elena (sef Serviciu Licitatii),
— Stoica George (director executiv Directia Economie si Finante),
— Dumitrescu Marioara (director Directia Arhitect Sef),
— Cristea Constantin (director executiv Directia Patrimoniu),
— Camelia Graur (consilier Serviciul Licitatii),
— Andreea Noemi Ilie (consilier Serviciul Licitatii),
— Carmen Daniela Botez (consilier Serviciul Licitatii),
— Chiriac Florina Roxana (consilier Serviciul Licitatii) si
— consilierii judeteni — membrii ai comisiei buget-finante din cadrul Consiliului Judetean Galati: Sandu Viorica, Zaharia Eugen, Cretu Sorin, Simbanu Ionica, Sandu Mitica, Ionel Vlad, Iaru Romulus-Lucian.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Participantii la procedura vor completa DUAE, iar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz. Persoane juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatii competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de rezidenta.
Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.
1) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila; 
2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/ tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. 
1) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului — Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile Legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplini [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Cerinta 1. Cifra de afaceri medie anuala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu valoarea de 2 500 000 RON. Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Operatorii economici vor prezenta copii dupa documente financiare din ultimii 3 ani din care sa rezulte respectarea cerintei privind cifra medie de afaceri. Operatorii economici au dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Informatii privind sustinerea capacitatii economice si financiare a ofertantului/grupului de operatori economici. În cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016.
Completarea DUAE. Ofertantii vor prezenta bilanturile contabile pentru anii 2015, 2016, 2017 sau alte documente in sustinerea cifrei de afaceri. Documentele solicitate in sustinerea cifrei de afaceri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva. În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016.
Informatii privind asociatii (daca este cazul): Oferta depusa de o asociere de operatori economici trebuie sa indeplin. urmat cerinte: 
(a) Oferta trebuie semnata legal de catre toti asociatii, 
(b) Oferta trebuie sa includa un Acord de asociere, 
(c) Structura asocierii nu va fi modific, pe durata execut contract, decat cu aprobarea prealabila a AC.
În cazul în care este declarata câstigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia îsi vor legaliza asocierea înainte de semnarea contractului. In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la sectiunea III.2.1) si III.2.2).
Inf. privind subcontractantii. Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. 
— Lista principalelor prestari de servicii efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au prestat servicii similare în cadrul a maximum 4 contracte a caror valoare cumulata a fost de minim 1 200 000 RON fara TVA. Orice Fisa referitoare la un contract cu un beneficiar/client din Romania trebuie sa fie insotita de copia contractului, de procesul-verbal de receptie in copie sau de recomandarea in copie din partea beneficiarului/clientului respectiv (în cazul unei asocieri condiţia este îndeplinită prin cumul).
Modalitate de indeplinire „Completarea DUAE” Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Modalitate de indeplinire „Completarea DUAE” — Acordul de asociere se va prezenta odata cu DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in acord sa fie solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Modalitate de indeplinire „Completarea DUAE” Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/ sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
„Ofertantii vor completa detaliat in DUAE toate informatiile solicitate” — Documentele solicitate vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.
2019-04-01
15:00
2019-08-01
2019-04-01
15:00
In SEAP.
1) In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, AC va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua prop. financiara, in plic inchis, caz in care ctr. va fi atribuit ofertantului a carui noua prop. financ. are pretul cel mai scazut; 
2) Nu se accepta oferte alternative; 
3) Ofertantii vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor mentionând motivele pentru care aceste informatii trebuie sa fie confidentiale.
DUAE se poate accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin intermediul urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii 101/ 2016.
Consiliul Județean Galați — Serviciul Licitații
Str. Eroilor nr. 7
Galați
800119
+40 236302506
licitatii@cjgalati.ro
+40 236468060
www.cjgalati.ro
2019-02-19
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.