Căutare

România-Câmpina: Utilităţi publice

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CÂMPINA
   Feb 21, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr'' Câmpina
2845206
Bulevardul Carol I nr. 145
Câmpina
105600
Daniel Rusen
+40 244336251
achizitiicampina@gmail.com
+40 244337121
www.scoalapolitie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de preparare agent termic, apă caldă și abur tehnologic
2845206_2019_PAAPD1063235
Servicii de preparare agent termic, apa calda si abur tehnologic.
Numarul de zile in care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inaintea expirarii termenului de depunere a ofertelor.
Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr'' Câmpina.
Se intentioneaza achizitionarea de servicii de preparare agent termic, apa calda si abur tehnologic.
Cantitatile estimate minime si maxime aferente acordului-cadru, precum si ale celui mai mare contract subsecvent, ce se preconizeaza a se incheia in perioada de derulare a acestuia, sunt:
Cantitate estimata acord-cadru:
— Minim 11 000 Gcal, maxim 13 000 Gcal/1 an,
— Minim 22 000 Gcal, maxim 26 000 Gcal/2 ani.
Cantitate estimata contract subsecvent:
— Minim 5 000 Gcal, maxim 7 500 Gcal/1 an.
Numarul zile in care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inaintea expirarii termenului de depunere a ofertelor.
Componenta tehnică și profesională.
10
90
24
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
(a) Ofertantii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DEAU de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DEAU urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, in conditiile art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
3) Documente prin care operatorul economic demonstreaza neincadrarea in art. 164 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Cazier fiscal al operatorului economic;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate deatestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, conform cerintelor autoritatii contractante. Aceste documente vor fi prezentate în original sau copie, copie conform cu originalul însotite de traducerea autorizata. Documentele mentionate se vor prezenta, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.
(b) Evitarea conflictului de interese: declaratie privind neîncadrarea in prevederile sectiunii 4, capitolul II din Legea nr. 98/2016, completata cu numele persoanelor cu atributii de decizie din cadrul autoritatii contractante. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Aceasta declaratie se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii economici participanti. În sensul prevederilor sectiunii a 4-a din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu cu functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Tache Vasile — Directorul școlii,
— Tătaru Ionel Viorel — Director Adjunct,
— Botea Vasile Bogdan — împuternicit Director Adjunct,
— Vişan Florina — Contabil şef,
— Stan Ramona Valentina — Consilier juridic,
— Prăjescu Longin — Şef Birou Administrare Patrimoniu Imobiliar,
— Dobromir Daniel — Biroul Administrare Patrimoniu Imobiliar,
— Vulturariu Marinela — Biroul Financiar,
— Lupu Adrian Eduard — Biroul Financiar,
— Rusen Daniel — Achiziţii Publice,
— Blidaru George Victor — Achiziţii Publice,
— Jilaveanu Dacian — Achiziţii Publice.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul eco [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Declaraţie privind experienţa similară care va consta în completarea unei liste de prestări servicii de preparare agent termic, apă caldă şi abur tehnologic, realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult 3 ani, în valoare cumulată de 2 000 000,00 RON, fără TVA, la nivelul unui sau mai multe contracte, care să fi inclus prestarea unor servicii similare care se încadrează în aceeși categorie/tip de sevicii.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, în condițiile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Ultimii 3 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor. Pentru fiecare contract de experienţă similară menţionat în DUAE se va preciza: denumirea serviciului, denumirea beneficiarului, valoarea contractului, numărul şi data contractului, perioada de derulare a contractului. Tertii sustinatori vor depune informatiile de interes, prin DUAE. In cazul asocierii, ofertantul are posibilitatea de a indeplini cerinta privind experienta similara prin cumularea experientei individuale sau comune, prezentata de toti membrii grupului. In acest sens, toti membrii grupului vor depune informatiile de interes, prin DUAE. Contractele comune prezentate individual de fiecare dintre membrii unei asocieri se iau in considerare o singura data. La finalizarea evaluarii tuturor ofertantilor implicati in procedura, ofertantului clasat pe primul loc i se vor solicita documente justificative care sa demonstreze informatiile declarate prin DUAE. Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata. Echivalenta pentru sume exprimate in alta valuta se va face la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SICAP.
2019-03-22
15:00
2019-06-22
2019-03-22
15:00
In SEAP.
Pentru completarea DUAE de către operatorii economici, se accesează adresa de Internet: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd
În cazul în care se constată ca ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul S.I.C.A.P., în vederea încărcării electronice a noilor prețuri.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016.
Compartimentul Juridic
Bulevardul Carol I nr. 145
Câmpina
105600
+40 244337121
achizitiicampina@gmail.com
+40 244337121
www.scoalapolitie.ro
2019-02-18
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.