Căutare

România-Cluj-Napoca: Servicii de curăţare a birourilor

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CLUJ-NAPOCA
   Feb 21, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca
4426336
Piața Avram Iancu nr. 19
Cluj-Napoca
400117
Dorin Sorin Misan
+40 264591670
Dorin.Misan.CJ@mfinante.ro, Oana.Kurucz-Nemes.CJ@mfinante.ro
+40 264592489
www.anaf.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de servicii de curățare a birourilor.
4426336_2019_PAAPD1055416
Acord-cadru de servicii de curatare a birourilor la unităţile fiscale teritoriale ale DGRFP Cluj-Napoca.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul de solicitare pentru clarificari este de 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
— lot 1:
(a) Cantitatea minima de ore de lucru estimata pentru acordul-cadru este de 502,00 ore, iar cantitatea maxima de ore de lucru estimata pentru acordul-cadru este de 6 024,00 ore,
(b) Cantitatea minima de ore de lucru estimata pentru contract subsecvent este de 502,00 ore, iar cantitatea maxima de ore de lucru pentru contract subsecvent este de 1 506,00 ore.
— lot 2:
(a) Cantitatea minima de ore de lucru estimata pentru acordul-cadru este de 836,65 de ore, iar cantitatea maxima de ore de lucru estimata pentru acordul-cadru este de 10 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
6
Servicii de curățare a birourilor la sediile din județul Maramureș.
4
Sediile unităţilor fiscale teritoriale subordonate DGRFP Cluj-Napoca.
Servicii de curatare a birourilor si indeplinirea exigentelor minime ale contractului, conform caietului de sarcini.
12
Servicii de curățare a birourilor la sediile din județul Bihor.
2
Sediile unităţilor fiscale teritoriale subordonate DGRFP Cluj-Napoca.
Servicii de curatare a birourilor si indeplinirea exigentelor minime ale contractului, conform caietului de sarcini.
12
Servicii de curățare a birourilor la sediile din județul Satu Mare.
5
Sediile unităţilor fiscale teritoriale subordonate DGRFP Cluj-Napoca.
Servicii de curatare a birourilor si indeplinirea exigentelor minime ale contractului, conform caietului de sarcini.
12
Servicii de curățare a birourilor la sediile din județul Salaj.
6
Sediile unităţilor fiscale teritoriale subordonate DGRFP Cluj-Napoca.
Servicii de curatare a birourilor si indeplinirea exigentelor minime ale contractului, conform caietului de sarcini.
12
Servicii de curățare a birourilor la sediile din județul Bistrița.
3
Sediile unităţilor fiscale teritoriale subordonate DGRFP Cluj-Napoca.
Servicii de curatare a birourilor si indeplinirea exigentelor minime ale contractului, conform caietului de sarcini.
12
Servicii de curățare a birourilor la sediile din județul Cluj.
1
Sediile unităţilor fiscale teritoriale subordonate DGRFP Cluj-Napoca.
Servicii de curatare a birourilor si indeplinirea exigentelor minime ale contractului, conform caietului de sarcini.
12
Cerinta nr. 1
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Cerinta nr. 4
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Persoane cu functie de decizie din cadrul DGRFP Cluj-Napoca:
— PIrvuletu Silviu Mircea — director general,
— Campan Corina — director executiv,
— Florea Monica Marioara — sef serviciu,
— Balaj Cristina Ionela — inspector superior,
— Dragonici Laurentiu Cornel — sef serviciu,
— Misan Dorin Sorin — sef birou,
— Dragota Gabriela — consilier juridic,
— Rus Raluca Clara — consilier juridic,
— Maier Livia Veronica — consilier juridic,
— Iuoras Gabriela Luminita — inspector principal,
— Pahontu Niculina Teodora Daciana — inspector principal.
Nota.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor.
Aceste documente pot fi:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legeea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Declaratie privind principalele servicii similare prestate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, prin care operatorul economic (sau membrii asocierii) trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani servicii similare. Sunt acceptate unul sau mai multe contracte.
Nota. Servicii similare acceptate: servicii de curatenie, servicii de igienizare, servicii de salubrizare. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a realizat în ultimii 3 ani servicii similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii.
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În vederea îndeplinirii si demonstrarii cerintei se va prezenta lista cu serviciile similare prestate in ultimii 3 ani, insotita de mijloace de proba, contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte: beneficiarul, furnizorul de servicii, perioada de prestare a serviciilor, tipul si natura serviciilor prestate. Mijloace de proba pot fi: contracte/parti din contracte/procese-verbale de receptie/certificate constatatoare si/sau orice alte documente din care sa rezulte informatiile solicitate.
2019-03-25
15:00
2019-06-25
2019-03-25
15:00
In SEAP.
Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.
Comunicarea rezultatului procedurii: conform prevederilor Legii nr. 98/2016.
Elementul care face obiectul reofertarii este pretul. Pentru locul intai: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila.
Declaratia DUAE (Document Unic de Achizitie European) se completeaza in format electronic si reprezintă o declarație pe propria răspundere a operatorului economic potrivit căreia nu se află într-una dintre situațiile de excludere prevăzute de legislația natională și îndeplinește criteriile de calificare si tehnico profesionale solicitate de autoritatea/entitatea contractantă.
Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la Legea nr. 101/2016.
DGRFP Cluj — Serviciul Juridic
Piața Avram Iancu nr. 19, cam. 237
Cluj-Napoca
400117
+40 264591670
+40 264592489
www.anaf.ro
2019-02-18
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.