Căutare

România-Piatra Neamț: Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti

Cerere de oferte

Informaţii generale

   PIATRA NEAMȚ
   Feb 20, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț
2613362
Bulevardul Traian nr. 1
Piatra Neamț
610136
Elena Gabriela Munteanu
+40 233237339
achizitii.sjuneamt@gmail.com
+40 233232050
www.sjuneamt.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru servicii de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor spitalicești
18382
Acord-cadru servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor spitalicesti.
Pentru raspunsul la clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.
732000
Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, Bulevardul Traian nr. 1.
Acord-cadru servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor spitalicesti, conform caietului de sarcini.
Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru, cat si cantitatile minime si maxime ale contractului subsecvent se regasesc la nivelul caietului de sarcini.
Valoarea maxima estimata a unui contract subsecvent este de 91 500,00 RON conform art. 20 din HG nr. 395/2016.
Valoarea estimata fara TVA: 732,000 RON fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 732,000 RON.
24
Se solicita garantie de participare. Cuantumul garantiei de participare stabilit este de respectiv 1 % din valoarea maxim estimata a celui mai mare contract subsecvent, in suma de 915,00 RON, conform art. 35 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile, de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui conform art. 36 alin. (1) din HG 395/2016. Modalitatea de constituire a garantiei de participare:
— prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o institutie de credit, in conditiile legii. Contul in care se va constitui garantia de participare este RO19TREZ4915006XXX007977. De asemenea, ca urmare a art. 37 din HG 395/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune de catre ofertant in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa conform art. 22 alin. (2) din HG 395/2016 cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Oferta va fi respinsa daca nu va fi insotita de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentatia de atribuire. Cursul valutar care va sta la baza intocmirii garantiei de participare, este cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie de catre contractant in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent. Conform paragrafului 5, art. 40 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, se prevede ca: „In cazul in care autoritatea contractanta are calitatea de autoritate publica, institutie publica sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligatia de a deschide contul la dispozitia autoritattii contractante, prevazut la alin. (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia”. In consecinta, garantiile de buna executie incasate in contul RO19TREZ4915006XXX007977 nu vor fi recunoscute.
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea acordurilor-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri semnatare ale acordurilor dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre subcontractanti sau terti sustinatori.
În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri semnatare ale acordurilor cadru li se va solicita sa prezinte ptr. conformitate documentul in orginal/copie legalizata in situatia in care a fost prezentat in forma copie conform cu originalul sau in format electronic.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al respectivului operator e [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra de afaceri generala pe ultimii 3 ani — 2015, 2016, 2017, conform art. 179 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primle 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarii evaluarii ofertelor.
Completare DUAE.
În cazul contractarii altei societati pentru eliminarea deseurilor medicale periculoase, se vor prezenta si documentele din care sa rezulte autorizarea acesteia pentru astfel de activitati cât si autorizatia mijlocului/mijloacelor de transport pentru deseuri cu evidentierea pictogramei „Pericol biologic” conform HG nr. 1061/2008 art. 24 alin. (3) lit. b) — (X) — se completeaza DUAE, documentele solicitate in sustinerea experientei similare se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri.
(a) Lista principalelor servicii de colecatre, transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti conform art. 5 alin. (2) din Instructiunea 2/2017 prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor datelor si a beneficiarilor publici sau privati,
(b) In cazul in care, ofertantul invoca sustinerea unor terti se va solicita ofertantului, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentului tertului sustinator(impreuna cu documnete anexe la angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar la solicitarea autoritatii contractante.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): completare DUAE. Documentele solicitate in sustinerea experientei similare se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri.
Completare DUAE. Documentele solicitate in sustinerea experientei similare se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri.
3
2019-03-22
15:00
2029-03-22
2019-03-22
15:00
In SEAP.
Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Nu se accepta oferte alternative.
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
10 zile, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016.
Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț — Oficiul Juridic
Bulevardul Traian nr. 1
Piatra Neamț
61013
+40 233/232050
achizitii.sjuneamt@gmail.com
+40 233/232050
www.e-licitatie.ro
2019-02-15
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.