Căutare

România-Bucureşti: Servicii de curăţenie

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 19, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Romania
Str. Polonă nr. 65
Bucureşti
010494
Departament Achiziții — Marius Mihail Marcuta
+40 212038269
eilie@nuclearelectrica.ro, mmarcuta@nuclearelectrica.ro
+40 212031315
http://www.nuclearelectrica.ro/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
Servicii complete de curățenie a locuințelor proprietate S.N.N., a spațiilor de cazare și a tuturor celorlalte obiective exterioare aflate în responsabilitatea Biroului A [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10874881/2018/0924.02
Obiectul achizitiei consta in servicii de curatenie interioara, servicii de curatenie exterioara si servicii de precolectare, colectare si transport deșeuri.
Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura în care solicitarile de clarificari sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevazut. Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari primite pana la termenul limita.
3818840
La prestator.
A. Curățenie spații interioare:
— curățenie in spatiile interioare ale locuințelor de serviciu si intervenție, proprietate S.N.N., cu regim de cazare temporara (aproximativ 442 de unități de cazare), in conformitate cu prevederile Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate cu Ord. Min. Sănătății nr. 119/2014,
— curățenie in spatiile comune ale locuințelor de serviciu si intervenție: casa scării, uscătoare, ghene gunoi, holuri, bucătarii si spălătorii comune,
— curățenie in birourile obiectivelor exterioare C.N.E. Cernavoda si in spatiile comune ale acestora (19 birouri si alte spatii aferente),
— curățenie in alte spatii (Constanta — Centru informare public BI2-BI3, spatii si birouri parter BI2-BI3, spatii demisol FE5, Centrul de Control al Urgentelor din Afara Amplasamentului (CCUAA) FE5, spatii comune bl. Bogdan Voda; Cernavoda — Centru recreere, spatii servire Restaurant Cantina si grupuri sanitare aferente-Campus 2, Spalatorie Campus 2 etc.);
B. Curățenie spații exterioare — Complex locuințe Cernavoda (Campus 1, 2, 3) si obiective exterioare Cernavoda (Bloc A1, T1, 2, 3, Hotel Salciei, Camin 150 locuri, Garaj Auto);
C. Servicii de precolectare, colectare si transport deșeuri — Complex locuințe Cernavoda (Campus 1, 2, 3).
Pentru efectuarea activitatilor de mai sus, Prestatorul are obligatia sa asigure, cu respectarea stricta a cerintelor Caietului de sarcini, toate materialele/consumabilele necesare, in cantitati suficiente, echipamentele si instalatiile necesare prestarii serviciilor atat in spatiile interioare cat si in spatiile exterioare si, cum ar fi, dar fara a se limita la: aspiratoare pentru mediu uscat, aspiratoare pentru mediu umed, masini de tuns iarba/gard viu, motocositoare, pompe de aspiratie ape reziduale, instalatii si dispozitive pentru irigat, masina deszapezire, motoferastraie, autospeciale pentru transport deseuri, tractor cu remorca, europubele etc., precum si toate dispozitivele, sculele, alte asemenea.
Experienta personalului de curatenie
5
95
24
Cerinta 1. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantii, tertii sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Cosmin Ghita — director general,
— Viorel Lary Toni — director general adjunct,
— Dan Laurentiu Tudor — director general adjunct,
— Adrian Gabriel Dumitriu — director financiar,
— Mihai-Dan Gheorghievici — inlocuitor director financiar,
— Roxana Stamate — inlocuitor subsidiar director financiar,
— Laura Constantin — director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste (DJAC),
— George Codrut Tudor — inlocuitor director DJAC,
— Vlad Chiripus — inlocuitor director DJAC/sef departament Avizare Legalitate Documente (DALD),
— Cristina Bacaintan — inlocuitor principal sef DALD,
— Iuliana Cormos — inlocuitor subsidiar sef DALD/consilier juridic principal DALD,
— Cristina Nazarevscky — sef Departament Achizitii (DA),
— Dana Banea — inlocuitor sef DA,
— Razvan Dumitru Sandu — inlocuitor sef DA/sef Serviciu Achizitii Servicii si Lucrari (SASL),
— Stella Ciulcov — inlocuitor sef SASL/economist specialist SASL,
— Marius Mihail Marcuta — economist specialist in cadrul SASL,
— Dan Bigu — director C.N.E. Cernavoda,
— Titina Holobiuc — director economic C.N.E. Cernavoda,
— Gheorghe Cristinel Rosu — inginer sef Departament Servicii Suport
— Iulian Staicu — sef birou Administrare Complex Cazare C.N.E. Cernavoda,
— Nicolae Badic — inginer,
— Mariana Laslau — grup Evaluare Costuri SCM-BSA C.N.E. Cernavoda.
Modalitate de indeplinire:
Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si vor depune DUAE (Documentul Unic de Achizitii European) — Partile I, II si III, cu informatiile aferente situatiei lor, precum si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016, Formularul III.1.1.a.1.
Cerinta 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.
Modalitatea de indeplinire:
Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE) — partile I, II si III cu informatiile aferente situatiei lor precum si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, Formularul III.1.1.a.2..

La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE (inclusiv pentru ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii propusi, daca este cazul), astfel:
— Pentru persoane juridice/fizice romane:
2.a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;
2.b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
2.c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016.
2.d) Alte documente edificatoare dupa caz.
— Pentru persoane juridice/fizice straine:
2.e) Orice documente considerate edificatoare, in tara de origine sau in tara in ca [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2) Sustinerea financiara In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament;
1) Ofertantii trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) de minim 3 000 000 RON.
Notă: Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la nivelul mediu al cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani, cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru cifrele de afaceri a căror valoare este exprimată în altă valută decât în RON va fi cursul de schimb mediu anual RON/valută comunicat de Banca Naţională a României, pe site-ul http://bnr.ro, pentru fiecare an în parte.
Ofertantul va completa DUAE — Partea II, litera C si va depune impreuna cu DUAE si Acordul de sustinere prin completarea Formularului III.1.2 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la Angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din partea II, partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea α din partea IV.
— Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — partea IV — secțiune α — Indicație globală pentru toate criteriile de calificare,
— la solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, isi va demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanțuri contabile — formular F20 — Contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) de minim 3 000 000 RON. Notă: Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la nivelul mediu al cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani, cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru cifrele de afaceri a căror valoare este exprimată în altă valută decât în RON va fi cursul de schimb mediu anual RON/valută comunicat de Banca Naţională a României, pe site-ul http://bnr.ro, pentru fiecare an în parte.
Cerinta 1. Operatorii economici vor prezenta Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare) continand: obiectul contractelor, valori, perioada de prestare, beneficiarii (indiferent daca aceștia sunt entitati/autoritati contractante sau clienti privati), din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani au efectuat si dus la bun sfarșit serviciile similare in valoare de minim 3 000 000 RON la nivelul unui numar de contracte lasat la latitudinea operatorilor economici. Prin servicii similare se intelege servicii de curatenie.
Nota: Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei privind plafonul valoric, asociat cerintei referitoare la experienta similara, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in RON va fi cursul de schimb mediu anual RON/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pe site-ul http://bnr.ro, pentru fiecare an in parte.
Cerinta 3. Sustinerea tehnica. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Cerinta 2. Ofertanţii vor prezenta o declaraţie cu privire la utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice la dispoziţia operatorului economic în vederea executării contractului.
Cerinta 3. Informatii privind subcontractantii. Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertantii vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel: 
(i) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei;
(ii) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia.
— Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — partea IV — secțiune α — Indicație globală pentru toate criteriile de calificare,
— la solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, pentru contractele din lista documente justificative/doveditoare, cum ar fi: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, procese-verbale de receptie/documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte activitatile prestate, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale și valoarea totala asociata serviciilor similare efectuate și duse la bun sfarșit in ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare). Lista de documente justificative anterior mentionata nu este nici limitativa si nici cumulativa.
Nota: Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei privind plafonul valoric, asociat cerintei referitoare la experienta similara, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in RON va fi cursul de schimb mediu anual RON/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pe site-ul http://bnr.ro, pentru fiecare an in parte.
Ofertantul va completa DUAE — partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.1.3 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la Angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea α din partea IV.
— Toți operatorii economici participanți la procedură vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) – Partea IV – Secțiunea α – Indicație globală pentru toate criteriile de calificare,
— la solicitarea entităţii contractante, pentru confirmarea cerinţei, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta Lista principalelor utilaje, instalaţii, echipamente tehnice de care dispune, în care se va specifica modul de deţinere a acestora (proprietate, contract de închiriere etc.), însoţită de documente justificative, respectiv contracte/precontracte de proprietate, închiriere, angajamente de punere la dispoziţie etc. Din lista depusă trebuie să rezulte că ofertantul dispune de utilajele şi echipamentele tehnice menționate la cap. C.3.1.a, C.3.2.a si C.3.3. din Specificația Tehnica, respectiv: Pentru activităţile de curăţenie in spaţiile interioare:
— aspiratoare mediu uscat — 7 bucăţi,
— aspiratoare mediu umed pentru spălarea mochetelor — 5 bucăţi,
— mopuri de curăţat cu aburi — 2 bucăţi.
Pentru activităţile de curăţenie in spaţiile exterioare, de intretinere spatii verzi si de intretinere piscina:
— curatator cu presiune (p ≤ 150 bari) — 1 bucata,
— pompe de aspiratie ape reziduale — 1 bucata,
— masina de tuns iarba — 4 bucati,
— motocositoare — 3 bucati,
— masini tuns gard viu — 1 bucata,
— instalatii si dispozitive pentru irigat (furtun alimentare gradina + aspersoare) — 50 seturi,
— pompa submersibila — 1 bucata,
— motoferastraie — 2 bucati,
— masina deszapezit trotuare (freza) — 2 bucati,
— instalatie tractabila de curatat canale, cu jet de inalta presiune, necesara desfundarii si curatarii canalizarilor — 1 bucata.
Pentru activitatile de colectare si transport deseuri menajere, inclusiv deseurile rezultate din colectarea selectiva:
— autospeciala pentru transportat deseuri — 1 bucata,
— utilaj (tractor cu remorca, camion etc.) pentru transportul deseurilor selective, vegetale, precum si cele rezultate din activitatile de reparatii si intretinere aferente spatiilor de cazare — 1 bucata,
— europubele 240 litri — 75 bucati,
— baterii pentru colectare selectiva (ce contin cate 1 eurorecipient de capacitate 1,1 m
3
 pentru cele 3 fractii — hartie, plastic, metal) — 6 bucati,
— in situatia mentionata la pct. (i) ofertantii vor completa DUAE — partea II, litera D,
— in situatia mentionata la pct. (ii) ofertantii vor completa DUAE — partea II, litera C,
— in toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor,
— subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la randul lor, un DUAE separat, incluzand informatii din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa partile I, II si III din DUAE) precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul. Subcontractantii vor demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare,
— in cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa partile I, II si III din DUAE),
— la solicitarea entitatii contractante, toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor prezenta documente justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.
Garantia de participare (GP) trebuie sa fie constituita in valoare de 38 188 RON.
Valabilitate de 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel licitat/publicat de BNR in data in care este transmis in SEAP anuntul de participare (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei invitatiei de participare).
Constituire: 
(a) instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile Legii — depus in SEAP, cu semnatura electronica extinsa, pana la termenul limita de depunere a ofertelor,
(b) prin virament bancar, confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante deschis la BCR Sector 1, Bucuresti (pentru RON — RO94RNCB0072049718520001, pentru EUR — RO45RNCB0072049718520010 O.P. va fi depus in SEAP, cu semnatura electronica extinsa, pana la termenul limita de depunere a ofertelor.
Garantia trebuie sa respecte conditiile art. 42 alin. (2), (3) si (4) din HG nr. 394/2016.
Entitatea contractanta poate retine GP in conditiile art. 43 din HG nr. 394/2016.
Garantia de buna executie, in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului, va fi irevocabila, neconditionata si se va constitui in conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din HG nr. 394/2016.
In cazul in care ofertantul castigator al contractului este o asociere, garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016 — Formular III.1.8.
2019-03-19
15:00
2019-07-19
2019-03-19
15:00
In SEAP.
1) In cazul in care, dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, entitatea contractanta constata ca 2 sau mai multe oferte au obtinut acelasi punctaj, clasandu-se pe primul loc, departajarea se va face in functie de cel mai mic pret ofertat. In cazul in care si preturile ofertate sunt egale, entitatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, prin intermediul SEAP, o noua oferta de pret, iar acestia vor incarca electronic documentele aferente propunerii financiare care vor contine o noua oferta de pret;
2) In cazul ofertei comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa un DUAE si va depune in oferta, alaturi de DUAE. Acordul de asociere din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat — Formular III.1.8;
2.1) Cerintele privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
2.2) In situatia in care entitatea contractanta solicita in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, prezentarea unor autorizatii/certificari specifice, cerinta se considera indeplinita in cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia/certificarea solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia/certificarea respectiva. Daca exista subcontractanti, acestia vor detine autorizatiile/certificarile respective pentru parte de contract indeplinita;
3) La solicitarea entitatii contractante, ofertantul va transmite certificatele/documentele justificative pe baza carora a fost intocmit DUAE, atat pentru el insusi cat si pentru eventualii subcontractanti si terti sustinatori, in termenul mentionat in solicitare;
4) Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face cu respectarea termenului solicitat de entitatea contractanta la cap. I.3) si II.1.4). Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut de 16 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor;
5) Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
6) Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de termenul limita de solicitare clarificari (16 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor), clarificari/modificari ale acestora, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate de catre entitatea contractanta, acestea sa poata fi aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, prin intermediul SEAP, inainte de data limita de raspuns la clarificari stabilit de entitatea contractanta (a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor);
7) Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
10 zile, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac, actualizată.
S.N. Nuclearelectrica S.A. — Departament Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
Bucureşti
010494
+40 212031304
office@nuclearelectrica.ro
+40 212031315
www.nuclearelectrica.ro
2019-02-14
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.