Căutare

România-Râmnicu Vâlcea: Servicii veterinare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   RÂMNICU VÂLCEA
   Feb 18, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea
Romania
Bulevardul Pandurilor nr. 9
Râmnicu Vâlcea
240069
Clara Rădulescu
+40 250713819
office-valcea@ansvsa.ro
+40 250702872
www.ansvsa.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru servicii veterinare în CSVA: Măciuca, Gușoeni, Valea Mare, Laloșu, Muereasca, Lăpușata
P4
Servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11.
Termenul limită în care autoritatea contractanta va răspunde va raspunde la clarificari: in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
816800.4
6
6
CSVA Laloșu
4
CSVA Laloșu.
Servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.
Cantitatile minime si maxime pentru fiecare contract subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru sunt mentionate in anexa la caietul de sarcini.
Medic veterinar titular si/sau angajat, cu domiciliul pe raza teritoriala a CSVA — 20 puncte sau medic veterinar titular si/sau angajat, fara domiciliul pe raza terito [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
30
70
162786
48
CSVA Gușoeni
2
CSVA Gușoeni.
Servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.


Cantitatile minime si maxime pentru fiecare contract subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru sunt mentionate in anexa la caietul de sarcini.
Medic veterinar titular si/sau angajat, cu domiciliul pe raza teritoriala a CSVA — 20 puncte sau medic veterinar titular si/sau angajat, fara domiciliul pe raza terito [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
30
70
67769
48
CSVA Măciuca
1
CSVA Măciuca.
Servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.


Cantitatile minime si maxime pentru fiecare contract subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru sunt mentionate in anexa la caietul de sarcini.
Medic veterinar titular si/sau angajat, cu domiciliul pe raza teritoriala a CSVA — 20 puncte sau medic veterinar titular si/sau angajat, fara domiciliul pe raza terito [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
30
70
117403
48
CSVA Valea Mare
3
CSVA Valea Mare.
Servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.


Cantitatile minime si maxime pentru fiecare contract subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru sunt mentionate in anexa la caietul de sarcini.
Medic veterinar titular si/sau angajat, cu domiciliul pe raza teritoriala a CSVA — 20 puncte sau medic veterinar titular si/sau angajat, fara domiciliul pe raza terito [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
30
70
125244.60
48
CSVA Muereasca
5
CSVA Muereasca.
Servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.


Cantitatile minime si maxime pentru fiecare contract subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru sunt mentionate in anexa la caietul de sarcini.
Medic veterinar titular si/sau angajat, cu domiciliul pe raza teritoriala a CSVA — 20 puncte sau medic veterinar titular si/sau angajat, fara domiciliul pe raza terito [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
30
70
214676.80
48
CSVA Lăpușata
6
CSVA Lăpușata.
Servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.


Cantitatile minime si maxime pentru fiecare contract subsecvent, precum si cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru sunt mentionate in anexa la caietul de sarcini.
Medic veterinar titular si/sau angajat, cu domiciliul pe raza teritoriala a CSVA — 20 puncte sau medic veterinar titular si/sau angajat, fara domiciliul pe raza terito [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
30
70
128921
48
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016, completare DUAE
— Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 165, 167 din Legea nr. 98/2016, completare DUAE,
— Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016, completare DUAE,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Alte documente edificatoare.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, completare DUAE.
— Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale pe raza caruia isi are sediul social operatorul economic, cat si de la autoritatile publice locale, prin care ofertantul sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii ofertelor, lipsa datoriilor restante la plata taxelor, impozitelor, a contributiilor la asigurarile sociale, a contributiilor la fondul de somaj (sau echivalent pentru persoane juridice straine) la momentul de depunere a ofertelor, se va completa formularul DUAE,
— Certificat cazier fiscal pentru companie.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu se emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute DUAE, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens; documente emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta DUAE. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al ofertantului (lider, asociat), se va atasa o împuternicire pentru acesta. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Doctor Mihai Gabriel Miclea — director executiv,
— Cumpanasoiu Emil Cristian — director executiv adjunct,
— Economist Ovidiu Seban,
— Doctor Vaduva Minodora,
— Doctor Vasut Radu Gabriel,
— Biochimist Mandoc Dana Maria,
— Doctor Dogaru Marian,
— Doctor Florea Ofelia,
— Doctor Stroie George Mihail,
— Doctor Ceausescu Anton,
— Doctor Varga Margarita Fabiola,
— Doctor Negricea Silviu Constantin,
— Referent Boromiz Viorica, 
— Consilier Radulescu Clara Cristina.
Accesarea documentului DUAE se poate face la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Operatorul economic sa fie inscris in Registrul Unic al Cabinetelor Medical Veterinare, conform art. 31 lit. b) din Legea nr. 160/1998, republicata.
Operatorul economic sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica in conditiile legii (certificat emis de ONRC) cu obiect de activitate servicii veterinare, adresa actuala, completare DUAE.
Documentele justificative se solicita ope [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-03-18
15:00
2019-05-18
2019-03-18
15:00
In SEAP.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Compartimentul juridic din cadrul DSVSA Vâlcea
Bulevardul Pandurilor nr. 9
Râmnicu Vâlcea
240078
+40 250713819
office-valcea@ansvsa.ro
+40 250702872
www.ansvsa.ro
2019-02-14
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.